Yatırım Destek Ofisleri

YDO ların görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

1. Yatırım destek ofisinin Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerindeki teşkilatlanmasını tamamlamak ve koordine etmek,
2. İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek,
3. Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin dördüncü bölümünde yer alan maddelere uygun olarak yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmek,
4. Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte yer alan maddelere ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yatırımcıların başvuruları üzerinde ön inceleme yapmak,
5. Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte yer alan maddelere ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak, yatırımcıların izin ve/veya ruhsat işlemlerini yahut diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makam veya makamlara intikal ettirmek ve gerekli takip işlemlerini yapmak,
6. Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerindeki yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak,
7. Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerindeki iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,
8. Aylık faaliyet raporu düzenlemek ve bunları  Genel Sekreterliğe ve Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli Valiliklerine sunmak,
9. T.C Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerindeki yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve uygulamak,
10. Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerindeki kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek ve desteklemek,
11. Görev alanına giren konularda basılı ve elektronik yayınlar çıkarmak ve bu tür yayınları desteklemek, 
12.  Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Birimlerde görevli personel listesi:

BİNGÖL YATIRIM DESTEK OFİSİ

ADI – SOYADI

UNVANI

İsa TELİMEN

Birim Başkanı

Eyyüp Hüseyin ALKAN
 
Uzman
 
Taner ÖNAL
 
Uzman
 
Abdullah DOĞAN
 
YDO Proje Görevlisi
 
Sevim BÜRLÜKKARA
 
Sekreter
 
Ahmet BARASI
 
Şoför
 

 

ELAZIĞ YATIRIM DESTEK OFİSİ

ADI – SOYADI

UNVANI

Mustafa Selim ÖZATAY

Birim Başkanı

Dr. Kamil Abdullah EŞİDİR

Uzman

Dilşat KAZAZOĞLU TEMİZ

Uzman

Dr. Muhammed ÇUBUK
 
Uzman
 
Safiye DAĞDELEN
 
Sekreter
 
Yunus Tahir DÜNDAR
 
Şoför 

 

MALATYA YATIRIM DESTEK OFİSİ

ADI – SOYADI

UNVANI

Murat BAYAZİT

Birim Başkanı

Adem AÇIKALIN

Uzman

Yusuf KAPLAN
 
Uzman
 
Rukiye EROL
 
Sekreter
 
Özkan GÜNDOĞDU
 
Şoför
 

 

TUNCELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ

ADI – SOYADI

UNVANI

Murat ORTAK

Birim Başkanı

Vural BALIK

Uzman

Murat YILMAZ
 
Sekreter
 
Cengiz DEMİR 
 
Şoför
 

 


Genel Sekreterlik İçerikler


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır