Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu, Ajansın karar organıdır. 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 193. maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, ajans genel sekreteri, büyükşehir olmayan illerin il genel meclisi başkanları ve ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, ticaret ve sanayi odası başkanlarının ikisi de kurumlarını temsil ederler.

Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu; Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli Valileri, Belediye Başkanları, Ajans Genel Sekreteri, İl Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından oluşmaktadır. Ajansımız Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Tunceli Valisi Sayın Mehmet Ali Özkan yürütmekte olup, her yıl illerin alfabetik sırası takip edilecek şekilde sayın valilerimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüteceklerdir.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:
4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 194. maddesine göre Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şu şekildedir: 
a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunmak.
b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.
c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.
ç) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.
d) (Mülga:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/6 md.)
e) Ajans bütçesini onaylamak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.
f) (Değişik:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/6 md.) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifleri onaylamak.
g) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.
1 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “ticarî işletmelere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve temsil ettikleri kurumlara” ibaresi eklenmiştir.
ğ) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.
h) (Mülga:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/6 md.)
ı) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.
i) (Ek:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/6 md.) Ajansın denetimi sonucunda oluşturulan raporları görüşmek, değerlendirmek ve raporlarda yer alan bulgulara ilişkin gerekli tedbirleri almak.
Yönetim Kurulu
  Mehmet Ali ÖZKAN
  Tunceli Valisi (Yön. Kur. Başkanı)
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Kadir EKİNCİ
  Bingöl Valisi (Yön. Kur. Başkan Vekili)
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Dr. Ömer TORAMAN
  Elazığ Valisi
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Hulusi ŞAHİN
  Malatya Valisi
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Selahattin GÜRKAN
  Malatya Büyükşehir Belediye Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Fatih Mehmet MAÇOĞLU
  Tunceli Belediye Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Erdal ARIKAN
  Bingöl Belediye Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Şahin ŞERİFOĞULLARI
  Elazığ Belediye Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Selçuk BOZKURT
  Tunceli İl Gen. Mec. Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Hasan BASATEMUR
  Bingöl İl Gen. Mec. Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  İbrahim ŞERBET
  Elazığ İl Gen. Mec. Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Dr. Abdulvahap YOĞUNLU
  Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Oğuzhan Ata SADIKOĞLU
  Malatya TSO Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Hasan Hüseyin COŞKUN
  Tunceli TSO Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Kadir ÇİNTAY
  Bingöl TSO Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  İdris ALAN
  Elazığ TSO Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır