Bingöl Tanıtım
Bingöl, göller bölgesi anlamındadır. Mingöl kelimesi de zamanla halk tarafından Bingöl şeklinde telaffuz edilmiş bin tane göl anlamındadır. Daha sonra Bingöl'e Çevlik denmiştir. Bağ bahçe anlamındadır. Bu ad günümüzde yöre halkı tarafından halen kullanılmaktadır. 1514'de Yavuz Sultan Selim Bingöl'ün kuzeyini, Erzincan, Tercan ve Erzurum'u Osmanlıların hakimiyetine sokmuştur. Çapakçur beylerinden Süleyman Bey, Osmanlıların egemenliğini kabul ederek, Çapakçur’u (Bingöl) Osmanlılara geçirmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısında eyaletlerin kaldırılmasından sonra Çapakçur, Bitlis Vilayeti’nin Genç Sancağı içerisinde yer alan ve aynı adı taşıyan Kaza'nın merkezi olmuştur. Bingöl ili, Osmanlı zamanında komşu illere bağlı olarak idare edilmiş ancak, Cumhuriyet devrinde il haline gelmiştir.

Nüfus
Bingöl ilinin nüfusu, 2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 273.354’tür. Nüfusun 175.824’ü şehirlerde yaşarken, 97.530’u belde ve köylerde yaşamaktadır. Şehirde yaşayanların oranı % 64,3 kırsal alanda yaşayanların oranı % 35,7’dir. Yine aynı nüfus sayımı sonucuna göre, il merkezi nüfusu 117.014, ilin nüfus yoğunluğu ise km² başına 33 kişidir. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Merkez, Genç, Solhan ve Karlıova’dır. Nüfus bakımından en küçük ilçesi ise Yayladere’dir. Yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi Merkez, en küçük ilçesi Kiğı’dır.
Bingöl’deki ilçe sayısı 8, belediye sayısı 11, köy sayısı ise 325’tir.
0-15 yaş arasındakilerin toplam nüfusa oranı % 27,3, 15-64 yaş arasındakilerin % 66,2, 65 yaşından büyük olanların oranı ise %6,5’tür. Bingöl’ün net göç hızı  -‰ 3,3 iken yıllık nüfus artışı ise ‰ 14’dür

Eğitim
Bingöl’de okuma-yazma bilenlerin oranı %91,6’tür, bu oran hem TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) bölgesi ortalamasının, hem de Türkiye ortalamasının altındadır.  
Bingöl Üniversitesi 29.05.2007 tarihinde kurulmuştur. 8 fakülte, 4 enstitü, 2 yüksek okul ve 5 meslek yüksek okulu bulunmaktadır.

Sağlık
Bingöl’de artan sağlık yatırımları ile her 100.000 kişiye 232 hastane yatağı düşmektedir, bu oran 273 olan Türkiye ortalamasın altındadır. Bingöl’de Aile Hekimi başına düşen nüfus sayısı 3063 olup, bu oran Türkiye verilerinden (3267) iyi konumdadır. Bunun yanı sıra Bingöl’de kişi başına düşen 112 istasyon sayısı (16848) ve 112 ambulans başına düşen nüfus (6912) Türkiye ortalamalarına göre  (İstasyon Sayısı:33256, 112 Ambulans Sayısı/Nüfus: 16491) daha iyi konumdadır.

İstihdam ve Çalışma Hayatı
2013 yılı TÜİK verilerine göre Bingöl’deki işsizlik oranı %7’dir ve bu oran Türkiye ortalamasının altındadır. Buna paralel olarak Bingöl’de istihdam oranı %54,6 ile Türkiye ortalamasının üstündedir. 2017 yılında ilimiz istihdam oranını en çok arttıran 3. il olmuştur.

Kentsel Altyapı ve Üstyapı 
Bingöl’de temiz su ihtiyacı daha çok kaynak sularından temin edilmektedir. Bingöl il merkezi evsel atık sularını arıtmak üzere 53.000 m²’lik alan üzerine kurulan tesis 2008 yılında tamamlanmış ve 2009 yılında faaliyete geçmiştir.
Bingöl’de kullanım alanının büyük bölümü ikamet alanlarına ayrılmıştır. Şehirdeki işletmeler küçük ölçekli ve düşük iş kapasiteli olduğundan ticari faaliyetler için geniş kullanım alanına ihtiyaç duyulmamıştır.
Bingöl’de kırsal alandaki yapıların çoğu taş ve toprak malzeme kullanılarak inşa edilmiş olup son yıllarda betonarme yapılara ağırlık verildiği gözlemlenmektedir.

Ulaştırma ve Haberleşme
TRB1 Bölgesi, ulaşım açısından Doğu Anadolu Bölgesi’ne bir geçiş noktası konumundadır. Bölge illeri, merkezi Elazığ’da bulunan Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’nün faaliyet alanında bulunmaktadır. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde toplam 3.929 km yol ağı mevcut olup bunun 1.452 km’si devlet, 2.475 km’si ise il yoludur. 3.929 km’lik yol ağının %91,37’ i asfalt kaplama olup, 2.297 km’si daimi açılan, 1.211 km’si imkân bulundukça açılan 421 km’si açılamayan yollardan oluşmaktadır. 3.929 km’lik yol ağının 1157,5 km’si Bölünmüş yoldur.

TRB1 Bölgesi illerinden Bingöl, Doğu Anadolu un Yukarı Fırat Bölümü’nde doğu-batı yönünde uzanan ana karayollarından birinin üzerindedir. Bu karayolu batıdan Malatya ve Elazığ’dan gelerek Bingöl’e ulaşmaktadır. Doğudan Van Gölü’nün güney kıyılarından geçerek İran’a ulaşmaktadır. Bu yol Solhan ilçesinden geçerek Muş yönünde devam etmektedir. Erzurum-Bingöl-Diyarbakır hattı ise kuzey-güney bağlantısını sağlamaktadır. Merkez ilçeden başka Genç ve Karlıova ilçeleri de bu hattın üzerindedir. Adaklı ilçesinin il merkezine bağlantısı Kartal-Sancak veya Yolçatı üzerinden sağlanmaktadır. Bu il yolunun Kiğı ilçesinden sonra bir kolu Yayladere ilçesine, bir kolu da Yedisu ilçesine ulaşmaktadır. Devlet yolları, acil eylem planı kapsamında olup bölünmüş yol çalışmaları devam etmektedir.
TRB1 Bölgesi’ndeki illerin, bir gelişmişlik göstergesi olarak kabul edilen yol/yüzölçümü oranları Türkiye ile karşılaştırıldığında kilometrekareye düşen yol miktarı Bingöl’de Türkiye ortalamasının altında, Malatya, Elazığ ve Tunceli’de, Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir.
Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi’ni doğudan batıya bağlayan demiryolu hattı üzerindedir. Kuzey ve güneyden gelen demiryolları Malatya’da birleşmekte, Elazığ’dan sonra Bingöl’ün Genç ilçesine ulaşmakta ve Muş, Tatvan ve İran’a devam etmektedir. Bingöl sınırları içerisinde 105 km. demiryolu ağı mevcuttur.

Bingöl il merkezinde dokuz, Solhan ilçesinde iki, Genç ilçesinde üç, Karlıova ilçesinde bir, Kiğı ilçesinde bir  adet olmak üzere toplam 16 yerel gazete yayın yapmaktadır. İl genelinde üç adet özel radyo yayın faaliyetlerini sürdürmektedir.

Coğrafi Yapı ve İklim
Bingöl ili, doğuda Muş, kuzeyde Erzincan ve Erzurum, batıda Tunceli ve Elazığ, güneyde ise Diyarbakır ili ile komşudur. Bingöl ili, 38° 27 ve 40° 27 doğu boylamlarıyla, 41° 20 ve 39° 54 kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. İlin yüzölçümü 8.253,5 km²’dir. İl merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 1.151 metredir. Bingöl arazisi çok dağlıktır. Yükseklikleri 3.000 metreyi aşan dağlar bulunur. Dağlar üzerindeki yaylalar ve düzlüklerin yükseklikleri 2.000 metreden aşağı düşmez. Ova niteliğindeki yerler bile 1.000 metrenin üzerinde bulunmaktadır. Bingöl ovasının dört tarafı dağlarla çevrilidir. Bingöl’de dağlar orta kısımlarda birbirinden uzaklaşarak genişlemiş ve bu genişleyen yerde Bingöl ovası meydana gelmiştir. Ova, şehrin güney doğusuna doğru hafif yayılımla alçalarak devam eder. Bu ovayı birçok akarsu parçalamıştır. İl sınırları içindeki uzunluğu bakımından en önemli akarsu Peri Suyu’dur. Murat Nehri de ilin önemli akarsularından biridir. İlde önemli büyük göl yoktur. Kuzeyden esen nemli-serin hava kütlelerine açık olması ve yükselti faktörü sebebiyle Bingöl ve çevresi yazları sıcak, kışları soğuk geçmektedir. Karasal iklimin hüküm sürdüğü Bingöl’de kış ayları kar yağışlı ve soğuk, yaz ayları ise sıcak ve kuraktır. İlde dört mevsimin etkileri tamamen görülmekle birlikte, genel olarak yaz mevsimi kısa, kış mevsimi ise uzun sürer. Yaz-kış ve gece-gündüz sıcaklık farklarının yüksek olduğu ilde, yazın 40 °C’ye ulaşan sıcaklık, kışın -25 °C’ye kadar düşmektedir.

İklim ve arazi yapısı yönünden ormancılık için ideal bir yapıya sahip olan Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesinin orman alanı en zengin olan illerinden biridir. Ancak, ormanların uzun zamandan beri yakacak ihtiyacının giderilmesinde kullanılması ve hayvancılıkta yararlanılması, bozuk baltalık duruma gelmesi sonucunu doğurmuştur. Dağlar genellikle seyrek ormanlık olup, güney bölümlerinin bazı kısımları çıplaktır. Meşe ormanları dağların 1.800 metreden aşağı kısımlarında görülür.

Karlıova’nın kuzeydoğusunda yer alan Bingöl Dağı 3.250 m yüksekliği ile ilin en yüksek noktasıdır.

Bingöl’deki Murat Nehri ve Peri Suyu Vadileri TRB1 Bölgesi’ndeki önemli vadiler arasındadır. Önemli ovalar arasında Bingöl’de; Bingöl Ovası’nın yanı sıra Genç, Karlıova, Solhan ve Sancak Ovaları gibi küçük ovalar da mevcuttur. Bingöl ilinde büyük bir göl olmamakla beraber çok sayıda sirk adı verilen küçük göller mevcuttur.

Doğal Kaynaklar
Bingöl’de genel olarak kahverengi topraklar, bazaltik topraklar ve kahverengi orman toprakları hâkimdir. Bunun yanında, kuzeyde kestane rengi topraklar bulunmaktadır. Ovalar ve havzalarda alüvyonlu ve kollüvyonlu topraklar bulunmaktadır. Bingöl‘de I-IV’üncü sınıflarda bulunan arazi miktarı 151.172 ha olup, toplam ekilebilir tarım arazisi ise 59.140 ha’dır.
Bingöl, 11,6 hm3/yıl yeraltı suyu, 9.873 hm3/yıl yerüstü suyu olmak üzere toplam 9.884,6 hm3/yıl su potansiyeline sahiptir (Bingöl İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2008). Bingöl Merkez ve Genç ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak Kürük Suyu Projesi tamamlanmıştır. Bingöl’deki maden suyu kaynakları ise; Kiğı ilçesi iki evler madensuyu, Yedisu ilçesi Yeşilgöl Madensuyu, Kiğı ilçesi Dimilyan Maden suyu ve Yedisu (Çemre) ilçesi maden suyudur. Bingöl’de mevcut jeotermal kaynaklar, 62º C sıcaklıktaki Karlıova ilçesi Göynük Hacıyan Kaplıcası, 36 ºC - 47 ºC sıcaklıktaki Bingöl Merkez Kös Kaplıcası, 48 ºC sıcaklıktaki Yayladere Hasköy Kaplıcası, 52 ºC sıcaklıktaki Kiğı İlçesi Harur Kaplıcası’dır.
Bingöl ili orman alanı 226.842 ha’dır. Bu rakamın genel arazi miktarına oranı %27,49’dur. Ormanlar çoğunlukla meşe, dişbudak, kızılağaç, ardıç ve titre kavaktan oluşmaktadır.

Bingöl’ün florasında sığırkuyruğu, laden, kekik, sütleğen, yabani yonca, çançiçeği, yabani menekşe, geniş ve dar yapraklı çayır otu ağırlıktadır. İlin faunası tilki, tavşan, ayı, kurt, sincap, sansar, dağ keçisi ve domuz gibi hayvanlardan oluşmaktadır.

Ekonomik Faaliyetler  
İlimizin iktisadi faaliyet kollarına göre gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplamaları incelendiğinde, 2004-2014 yılları arasındaki dönemde tarım sektörünün payı %15,24’ten %9,01’e, hizmet sektörünün payı %66,73’ten % 59,40’a düşerken; sanayi sektörünün payı ise %15,56’dan %26,15’e yükselmiştir. İktisadi faaliyet kollarının dağılımındaki bu değişim TRB1 Bölgesi ve Türkiye geneliyle paralellik arz etmekle birlikte, Bingöl’de özellikle sanayinin payının görece daha yüksek oranda bir artış gösterdiği gözlenmektedir. Bu durum ekonomik gelişme anlamında olumlu olarak değerlendirilebilir. (2005, 2010, 2015)

Tablo 2 - İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Açısından İlin Durumu
  Hizmet (%) Tarım (%) Sanayi (%)
Yıl 2004 2009 2014 2004 2009 2014 2004 2009 2014
Bingöl 66,73 68,09 59,40 17,71 15,85 14,46 15,56 16,06 26,15
TRB1 65,67 68,08 64,21 15,24 13,59 9,01 19,09 18,33 26,77
Türkiye 60,46 63,91 60,67 10,78 9,12 7,45 28,76 26,97 31,88
 
Kaynak: TÜİK, İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Verileri.
 
Kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplamalarına bakıldığında, Bingöl’ün 2004 yılında 2.301 dolar, 2009 yılında 3.827 dolar ve 2014 yılında 5.858 dolar kişi başı gayrisafi yurtiçi hasılaya sahip olduğu görülmektedir. Bu rakam Türkiye ortalamasının ve TRB1 bölgesinin diğer illerinin altında olmakla birlikte 2004-2014 dönemindeki artış oranı açısından değerlendirildiğinde %154,56 oranıyla hem Türkiye geneli (%103,20) hem de diğer bölge illerine göre önemli oranda daha yüksek artış göstermiştir.

Tablo 3 - KişiBaşına Düşen Gayri Safi Yurtiçi Açısından İlin Durumu
Kişi başına GSYH ($)
Yıl 2004 2009 2014 2004-2014 Arası Artış Oranı
Türkiye 5 961 8 980 12 112 103,20%
Malatya 3 428 5 341 6 954 102,86%
Elazığ 3 570 5 914 7 749 117,05%
Bingöl 2 301 3 827 5 858 154,56%
Tunceli 4 543 7 273 10 198 124,48%
 
Kaynak: TÜİK, Kişi Başına düşen Yurtiçi Hasıla Verileri.

2018 TESK illere göre işyeri sayılarına göre TRB1 bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin % 11,6’sı Bingöl’de (4.076 işletme) faaliyet göstermektedir.
2018 verilerine göre Bingöl’de esnaf/nüfus oranı %1.56’dır ve bu oran Türkiye ortalamasının %2.08 altındadır.
 
Tarım
TRB1 bölgesinin bitkisel üretim değerinin %5’i, canlı hayvan değerinin büyükbaşta %27,6’sı, küçükbaşta %28,2’si, kanatlıda %5,3’ü Bingöl iline aittir. Bingöl’ün tarımsal dış ticareti yok denecek düzeydedir. Toplam arazisi 825.300 hektar olup toplam arazinin 59.140 hektarı tarım arazisi, 432.471 hektarı çayır-mera, 310.142 hektarı orman-fundalık ve 23.547 hektarı ise diğer arazilerden oluşur. Sulanabilir tarım arazisi 47.300 hektar olup bu alanın 27.300 hektarı sulanmaktadır. Tarla bitkileri yıllık üretimleri dikkate alındığında Bingöl’de en çok yetiştirilen bitkiler sırasıyla buğday (23.851 ton), mısır (13.993 ton) ve şeker pancarıdır (4.567 ton).
   
Bingöl ilinde kültür ırkı, melez ve yerli sığırların oranları sırasıyla % 29, %61 ve % 9’dur. Bu bağlamda hayvansal üretimde verimliliğin belirleyici unsurlarından biri olan genetik kapasite bakımından oldukça düşük profildeki ırkların Bingöl’de yaygın olduğu görülmektedir. Bölgedeki bal üretiminin %30’u Bingöl’de üretilir. 

Sanayi, Ticaret, Yatırımlar ve Ar-Ge 
Bingöl’de bir adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) vardır. Organize Sanayi Bölgesi’nin genişleme çalışmaları 2017 yılında başlamıştır. Bölgedeki OSB’lerdeki en büyük sorunlardan birisi ihracat amacıyla kullanılabilecek en yakın limanın bölgeye yaklaşık 450 km olması ve limana ulaşım ve taşıma maliyetlerinin pahalı olmasıdır.

Bingöl Küçük Sanayi Sitesi (KSS), 281 işyerinde 1.124 kişilik istihdam ve 24 adet sosyal tesis dükkânları, 1 adet hizmet binası ile faaliyetini sürdürmektedir. Genç ilçesinde S.S.KSS Yapı Kooperatifinde 50 işyerinde 100 kişilik istihdam, Solhan KSS’de ise 49 işyerinde 98 kişilik istihdam ile faaliyetler sürmektedir. Buna ek olarak Karlıova KSS’nin inşaatı halen devam etmektdir.  Bölgede faaliyet gösteren tüm organize sanayi bölgelerinde bakanlık kredisinden, gelir stopajı teşvikinden, enerji desteği teşvikinden faydalanılmaktadır. Buna ek olarak Bölgesel Teşvik sınıflandırılmada en çok destek alan 6. Bölge içinde bulunan Bingöl’de yapılacak yatırımlarda 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında Ekonomi Bakanlığının Bölgesel Teşvik sisteminden faydalanılmaktadır.
Gıda sektörünün dağılımına bakılırsa, Bingöl’de kar amaçlı yerine günlük ihtiyaçları karşılayacak şekilde ve katma değeri düşük yapılanmanın olduğu ”Un ve Unlu Mamüller” sektörünün ilde nispeten daha gelişmiş olduğu görülmektedir. İhracat ve kar amaçlı “Süt ve Süt Ürünleri” ile “Bal Üretimi” sektörü son yıllarda önemli gelişmeler göstermektedir.

İnovasyon ve rekabetçilik kapsamında TRB1 Bölgesi’ndeki patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım başvuru ve tescilleri ile Tescilli Coğrafi İşaretler incelenmiştir. 2017 yılı patent başvuru sayısına bakıldığında en yüksek performansın Elazığ, en düşük performansın ise Tunceli ve Bingöl tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 2017 yılı iller arası patent başvurusu sıralamasında ise Elazığ 24., Malatya 37., Tunceli 45. Ve Bingöl 46. sırada yer almıştır. Sıralamada aynı sayıda patent başvurusu yapan iller aynı sırada yer aldığından toplam 81 derece değil 46 derece arasında sıralama yapılmıştır. Buna göre 46 farklı sayıda patent başvurusu yapılmıştır. Patent tescil sayısına bakıldığında ise başvuruların büyük kısmının geçmediği görülmüştür. Bölge nüfusunun Türkiye’ye oranının yaklaşık % 2,1 olduğunu düşünürsek patent, marka, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru ve tescil oranlarının çok düşük kaldığı görülmektedir. Bölgenin, özellikle endüstriyel tasarım ve marka yaratma konusunda zayıf olmasından dolayı pazarlama ve rekabetçilik alanında değer yaratamadığı görülmektedir.

Bingöl Üniversitesi 8 Fakülte, 2 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu ve 4 Enstitü ile Eğitim-Öğretime devam etmektedir. 2009-2010 yılı itibariyle eğitim hayatına başlayan Bingöl Üniversitesi bünyesinde bulunan araştırma ve uygulama merkezleri aşağıda listelenmiştir.
 • Arıcılık Araştırma Çalışmaları Uygulama Merkezi
 • Bingöl Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
 • Biyoteknoloji Araştırma Ve Uygulama Merkezi
 • Çocuk Araştırma Ve Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 • Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 • Deneysel Araştırmalar Merkezi
 • Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
 • Kadın Ve Aile Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi
 • Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sürekli Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi
 • Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Zaza Dili ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi


2006 - 2017 Yıllarında bölgeye sağlanan kamu yatırımlarının yaklaşık % 31,6’u Bingöl’e yapılmıştır. Kamu yatırımlarına bakıldığında Bingöl’de enerji, sağlık ve eğitim sektörlerinin ön plana çıktığı, turizmin ise en son sırada yer aldığı görülmektedir. 

TRB1 Bölgesi ithalat ve ihracat rakamları değerlendirildiğinde Türkiye değerlerine göre genel olarak düşük hacimli kapasiteye sahiptir. İBBS Düzey 2 bölge sınıflandırmasına göre 26 bölgeye ayrılan Türkiye’de TRB1 Bölgesi, ihracat sıralamasında 20. sırada yer almaktadır. TÜİK verilerine göre Türkiye’nin kişi başına ihracat değeri 1.923,5 ABD Doları olduğu düşünülürse bölge illerinin çok geride kaldığı gözlenmektedir. Bununla beraber, Bingöl ve Tunceli illerinin bölgenin diğer illeri olan Malatya ve Elazığ’a göre ciddi oranlarda geri kaldığı görülmektedir.

2017 verilerine göre Bingöl, 81 il içerisinde en çok ihracat yapan iller sıralamasında 78. sıradadır, 2017 ihracatı 1,688 milyon dolar, ithalatı ise 16,555 milyon dolardır. Bingöl, örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı fasılı ve  mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları ışıklı tabelalar vb prefabrik yapılar fasılında toplamda ihracatının % 60’ını gerçekleştirmektedir. Bingöl, Irak ve Almanya’ya ihracat yapmaktadır.
 
Turizm
Bingöl’ü 2015 yılında 725 yabancı turist, 41.122 yerli turist ziyaret etmiştir. Bingöl ili tabiat olarak birçok turizm alanına hitap edebilecek potansiyele sahiptir. 10 civarında yaylaya sahip Bingöl, yayla ve kamp turizmi için önemli bir şehirdir.
İlde önemli turistik değerler aşağıda verilmiştir:

Yüzen Ada: Solhan İlçesi Hazarşah köyündeki gölde bulunan 3 adet adanın göl içerisinde sal gibi hareket etmesi ile tanınmış “Yüzen Ada” turistlerin ilgisini çekebilecek potansiyeldedir.

Güneşin Doğuşu: Bingöl ili Karlıova ilçesinde bulunan Bingöl Dağlarının Kale Tepesi’nden güneşin doğuşunu seyretmek, İsviçre Alp Dağları’ndan seyretmeye alternatif olarak gösterilmektedir. Güneşin doğuşundaki her rengi, ayrıntıyı seyretmeyi mümkün kılmaktadır.
Kış Turizmi: Bingöl’de iki adet kayak merkezi bulunmaktadır. Bunlardan 950 metre pist uzunluğuna sahip olan Yolçatı Kayak Tesisi, 50 yatak kapasiteli kayak evi ve teleski bölümlerinden oluşmakta olup havalimanına uzaklığı 32 km’dir. 1600 - 1700 metre pist uzunluğuna sahip olan Hesarek Kayak Merkezi, Bingöl Merkeze 34 km uzaklıktadır. Tesis 70 yatak kapasiteli otel binası, teleski, telesiyej ve baby lift bölümlerinden oluşmaktadır. 2015 yılı sonu itibariyle hizmete giren tesis 4-5 ay süren kayak sezonu ile Türkiye’nin en uzun kayak sezonuna sahip olan kayak merkezlerinden biri konumundadır.
Kös Kaplıcaları: Bingöl Karlıova yolunun 20. km’sinde yer alan kaplıcalar romatizmal hastalıklara ve kadın hastalıklarına sahip kişiler için çekim merkezidir. Mevcut durumda Ilıcalar Beldesinde bulunan iki termal tesise ek olarak şehir merkezine 5 km, havaalanına 12 km mesafede bulunan 110 dönümlük alan üzerinde Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılması planlanan 500 yataklı termal otel, AVM, Aquapark gibi yatırımları içeren Kentpark projesinin hayata geçmesiyle termal turizmde önemli bir gelişme olması planlanmaktadır.
 
Bingöl’de ayrıca Çır Şelalesi, Ata Park, Kığı Kalesi, Kral Kızı Kalesi, Peri Suyu turizm potansiyeline sahip yerlerdir. 


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır