Kalkınma Kurulu
Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere oluşturmuştur. 
 
Kalkınma Kurulu’nun Görev ve Yetkileri: 
4 Sayılı Curhurbaşkanlığı Kararnamesinin 192. maddesi hükümlerine göre Kalkınma Kurulu’nun görev ve yetkileri şu şekildedir:
a) Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek.
b) (Değişik:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/4 md.) Ajansın çalışma programı taslağı, yıllık faaliyet raporları ile Sayıştay ve mali yönetim yeterliği denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
c) Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.
ç) Toplantı sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak.

19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2016/9112 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kalkınma Kurulu Üye Listeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
 


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır