Genel Sekreterlik
Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel Sekreterlik; İmalat Sanayinde Dönüşüm Birimi, Kırsal Kalkınma Birimi, Turizm, Tanıtım ve Markalaşma Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 5 birimden ve Yatırım Destek Ofislerinden oluşmaktadır.
 
Genel Sekreterliğin Görev ve Yetkileri:
4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 196. maddesi hükümlerine göre Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri şu şekildedir: 
a) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
c) Ajans gelirlerini toplamak, belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.
ç) Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek.
d) (Ek:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/7 md.) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu kalkınma kurulu ile yönetim kuruluna sunmak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.
e) (Ek:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/7 md.) Çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki iş bölümünü belirlemek.
f) (Değişik:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/7 md.) Ajansın doğrudan veya bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte proje geliştirmesini sağlamak ve bu kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.
g) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek.
ğ) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.
h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.
ı) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
i) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek.
j) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek.
k) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak.
l) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.
m) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.

Organizasyon Şeması:

Genel Sekreterlik Başlıklar


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır