İzleme ve Değerlendirme Birimi

İzleme ve Değerlendirme Birimi, Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalar yapar.

Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlar. Bu nedenle destek programları çerçevesinde başarılı olup, sözleşmesi imzalanan projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, yararlanıcının sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenir.

İDB’nin görev ve yetkileri aşağıda sıralanmaktadır:

1. Diğer Çalışma Birimleriyle işbirliği içinde, bölge planı ve programları ile destek programlarının değerlendirilmesine yönelik program düzeyinde performans göstergelerini belirlemek,

2. Proje düzeyinde yararlanıcılar tarafından kullanılacak, sektörel bazda hazırlanmış geniş göstergeler setini belirlemek,

3. Genel Sekreterin talep ettiği projelere, sözleşme öncesi ön izleme ziyaretlerini ve bu ziyaretlerde yapılacak projenin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak,

4. PYB ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek,

5. Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak; ve bunların sonuçlarını ön ödemenin yapılabilmesi için Destek Hizmetleri Birimine bildirmek,

6. Projelerin uygulama ve izleme sürecine ilişkin olarak yararlanıcılara eğitimler vermek,

7. Bilgi sisteminin genel koordinasyonunu sağlamak, yararlanıcıları projenin uygulanması ve bilgi sisteminin etkin kullanımına yönelik bilgilendirmek,

8. Proje uygulama ve izleme faaliyetleri kapsamında elde edilen verilerin bilgi sistemine aktarılmasını sağlamak,

9. Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleşmelerde belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek,

10. Sözleşme değişikliği, feshi, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda Destek Hizmetleri Birimini bilgilendirmek,

11. Yararlanıcıların ödeme taleplerini teknik ve/veya mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için Destek Hizmetleri Birimine görüşünü iletmek,

12. Projelere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek,

13. Yararlanıcılara, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek,

14. Program ve projelere ilişkin düzenli risk analizleri yapmak ve riskleri önceden tespit ederek, düzeltici ve önleyici tedbirleri almak,

15. PPKB/PYB ile birlikte, destek programları ile ilgili değerlendirme raporları (altı aylık ve yıllık) hazırlamak,

16. Tamamlanan projelerin sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek,

17. Önceki destek programları uygulamalarından elde edilen deneyimlerini Başvuru Rehberlerinin hazırlığı aşamasında PYB’ye aktarmak,

18. Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketlerinin sonuçlarını kullanarak, programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulmak üzere Genel Sekretere raporlamak.

Birimde görevli personel listesi:

ADI – SOYADI

UNVANI


Mehmet Şirin BUDANCAMANAK
 

Birim Başkanı


Aziz Kağan GÜNEŞ
 


Uzman


Recep Serhat KARACA
 
Uzman

Erencan SARAÇ
 
Uzman

Abdül ÇUBUK
 
Uzman

Ömer KARABULUT
 
İzleme Görevlisi

 

Genel Sekreterlik İçerikler


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır