Kırsal Kalkınma Birimi

TRB1 Bölgesinde tarım sektöründe verimliliğin artırılması ve katma değerin yükseltilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi, plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur.

Kırsal Kalkınma Birimi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

 1. Tarımsal Üretimde Katma Değerli Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programı ile ilgili bütün iş ve işlemleri yürütmek ve programın etkisini ölçmek,
 2. Diğer ajans çalışma birimleri ile ortaklaşa Ulusal Kalkınma Planı ve diğer üst ölçek plan ve stratejiler ile uyumlu olarak Bölge Planı hazırlamak ve paydaşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
 3. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına destek sağlamak,
 4. Diğer ajans çalışma birimleri ile ortaklaşa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak, yerel aktörlerin katılımını sağlayarak Bölge Planı’nı hazırlamak,
 5. Bölge planı öncelikleri ve stratejileri çerçevesine Bölgede faaliyet gösteren tarımsal üretim firmalarının gelişimine yönelik çalıştay, panel, konferans, sempozyum ve fuar gibi organizasyonları düzenlemek, Ajansın ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılımı ve tanıtımının gerçekleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak,
 6. Ajansın yıllık çalışma programı ve bütçesi hazırlanırken birim faaliyetleri ve vizyonu kapsamında çalışma programı ve bütçenin ilgili bölümlerini hazırlamak,
 7. Kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından yürütülen projeleri takip etmek ve bölge plan ve programları açısından uygun görülenlere katkıda bulunmak,
 8. Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe dağılımını planlamak; destek programlarının tanıtım, başvuru, değerlendirme ve ilan süreçlerini yürütmek, destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek,
 9. Bölgede süt ve yem bitkileri üretimi artırılarak Bölgede son dönemde gerçekleştirilen yatırımlar dâhilinde süt sektöründe azami katma değer artışının sağlanmasına yönelik paydaşlarla iş birliği içerisinde faaliyetler yürütmek ve bu kapsamda genel koordinasyon sağlamak,
 10. Bölgede tarımsal üretici örgütlenmelerinin etkinlik düzeyi artırılarak üreticiler arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek ve paydaşlar arası koordinasyonu sağlamak,
 11. Tarımda verimliliği artırmaya ve dijitalleşmeye yönelik tekniklerin yaygınlaştırılmasına yönelik eylem planları hazırlamak ve stratejiler geliştirmek,
 12. Bölge Planına uygun olarak operasyonel programları hazırlamak,
 13. Bölgede tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ekseninde firmaların ve kurumların kurumsal kapasitelerini artırmaya ve iş birlikleri kurmalarına yönelik dış kaynaklı fonları araştırmak, fonlardan yararlanılmasına yönelik bölgede farkındalık yaratmaya çalışmak,  uygun bulunanlara Ajans adına başvurularda bulunmak, bölgedeki kurum ve kuruluşların ulusal ve uluslararası iş birlikleri geliştirmelerini desteklemek,
 14. Ajansın hak kazandığı dış kaynaklı projeleri uygulamak ve bölgede projelerin koordinasyonunu sağlamak,
 15. Diğer Ajans çalışma birimleri ile birlikte Güdümlü Proje Destek Programı, Cazibe Merkezleri Programı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve diğer ilgili programlar kapsamında proje geliştirme çalışmalarını yürütmek ve görev verildiği takdirde izleme ve değerlendirme görevlerini yerine getirmek,
 16. Yıllık ve altı aylık birim faaliyet raporlarını hazırlamak,
 17. Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri gerçekleştirmek.

Birimde görevli personel listesi:

ADI – SOYADI

UNVANI


Muhammed Fatih ÇAN
 

Birim Başkanı


İlyas ÇALIŞKAN
 

Uzman
 

Genel Sekreterlik İçerikler


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır