İmalat Sanayinde Dönüşüm Birimi

İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, stratejik yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesi sağlanarak rekabet gücünün artırılması ile Bölge ihracatının artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi, plan ve programlar hazırlanması ve uygulaması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur. Ayrıca diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlayarak Ajans faaliyetlerinin bir bütünlük ve uyum içerisinde yürütülmesinden sorumludur.

İmalat Sanayinde Dönüşüm Birimi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

 1. İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve İhracatın Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı ile ilgili bütün iş ve işlemleri yürütmek ve programın etkisini ölçmek,
 2. Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan TRB1 Bölgesinin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya, çevresel şartları iyileştirmeye, bölge potansiyelini harekete geçirmeye, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak ve/veya yaptırmak, bu araştırmaları yapanlara destek olmak; bölge ile ilgili veriler toplamak, güncellemek ve veri tabanları oluşturmak
 3. Diğer Ajans çalışma birimlerinin bütünlük ve uyum içerisinde çalışmasına yönelik koordinasyonu sağlamak,
 4. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına destek sağlamak,
 5. Diğer ajans çalışma birimleri ile ortaklaşa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak, yerel aktörlerin katılımını sağlayarak Bölge Planı’nı hazırlamak,
 6. Ajansın yıllık çalışma programını ve bütçesini hazırlamak ve konsolide etmek,
 7. Yıllık ve altı aylık birim faaliyet raporlarını hazırlamak, diğer çalışma birimleri tarafından hazırlanan faaliyet raporlarını konsolide ederek Bakanlığa sunmak,
 8. Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe dağılımını planlamak; destek programlarının tanıtım, başvuru, değerlendirme ve ilan süreçlerini yürütmek, destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek,
 9. Bölgede imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi, rekabet güçlerinin artırılması suretiyle ihracat kapasitelerinin artırılmasına yönelik eylem planları hazırlamak ve stratejiler geliştirmek,
 10. Kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından yürütülen projeleri takip etmek ve bölge plan ve programları açısından uygun görülenlere katkıda bulunmak,
 11. Bölge Planına uygun olarak operasyonel programları hazırlamak,
 12. Bölge planı öncelikleri ve stratejileri çerçevesine bölgenin imalat sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların tanıtımına ve gelişimine yönelik çalıştay, panel, konferans, sempozyum ve fuar gibi organizasyonları düzenlemek, Ajansın ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılımı ve tanıtımının gerçekleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak,
 13. Bölgede imalat sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların kurumsal kapasiteleri ve ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik dış kaynaklı fonları araştırmak, fonlardan yararlanılmasına yönelik bölgede farkındalık yaratmaya çalışmak,  uygun bulunanlara Ajans adına başvurularda bulunmak, bölgedeki kurum ve kuruluşların ulusal ve uluslararası iş birlikleri geliştirmelerini desteklemek,
 14. Ajansın hak kazandığı dış kaynaklı projeleri uygulamak ve bölgede projelerin koordinasyonunu sağlamak,
 15. Diğer Ajans çalışma birimleri ile birlikte Güdümlü Proje Destek Programı, Cazibe Merkezleri Programı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve diğer ilgili programlar kapsamında proje geliştirme çalışmalarını yürütmek ve görev verildiği takdirde izleme ve değerlendirme görevlerini yerine getirmek,
 16. Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri gerçekleştirmek.

Birimde görevli personel listesi:

ADI – SOYADI

UNVANI


Midhat YÜZEROĞLU
 
Birim Başkanı
Eray Utku ÖZEK
Uzman 
 

Muhammet Furkan BAŞKAYA
 
Uzman

Emre AK
 
Yardımcı Personel

Genel Sekreterlik İçerikler


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır