Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla 04.08.2020 tarihi itibariyle  “Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi” Mali Destek Programını başlatmıştır. Program kapsamında bölgeye aktarılması planlanan kaynak miktarı 16,5 milyon TL olup, desteklenecek projelerle yaklaşık 22 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Söz konusu programlara başvuru kabulü 17.08.2020 – 30.10.2020 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek olup, programa ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmiştir.
 
 Programın Amacı

Program ile İmalat sanayinde Malatya ve Elazığ illerinin üretim, yenilikçilik ve dış ticaret kabiliyetlerini artıracak fiziki ve hizmet altyapılarının güçlendirilmesi; Bingöl ve Tunceli illerinde Tarıma dayalı sanayiye girdi teşkil edilebilecek altyapı ve hizmet modelleri ile Yukarı Fırat Havzası Turizm Markalaşması ve Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesine katkı sağlayacak fiziki ve hizmet altyapılarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın Öncelik Alanları

Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Öncelikler (Malatya ve Elazığ)
  • Sanayi işletmelerinin AR-GE, dış ticaret ve verimlilik alanlarında gelişmelerine ve rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağlayacak donatıların, laboratuvarların, merkezlerin ve yeni altyapı hizmetlerinin oluşturulması ya da mevcut olanların kapasitesinin geliştirilmesi  
  • Sanayi işletmelerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağı oluşturmaya/geliştirmeye yönelik altyapıların ve mekanizmaların kurulması
  • İşletmelerinin kümelenmesine, ulusal/uluslararası iş ağları oluşturmalarına veya mevcutlara dahil edilmesine yönelik uygulamalar geliştirilmesi
  • Girişimcilik ve teknogirişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik ortam ve uygulamaların geliştirilmesi (Kuluçka merkezi, Tasarım ve icat atölyesi vb.)
Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Öncelikler (Bingöl ve Tunceli)
  • Tarıma dayalı sanayiye girdi teşkil edilebilecek altyapı ve hizmet modelleri geliştirmeye yönelik ortak kullanım alanlarını içeren projeler
Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Öncelikler (TRB 1 Bölgesi) 
  • Turizm rotalarına yönelik altyapı/üstyapı iyileştirme ve tanıtım çalışmaları
  • Termal turizm, ekoturizm, spor, doğa, kültür, inanç ve macera turizmi konularında turizm çekim merkezlerinin oluşturulması ve mevcut çekim merkezlerinin altyapısının geliştirilmesi
  •  Turistik alanların ve tarihi yapıların (bütün izinleri alınmış olmak şartıyla) restorasyonu, rekreasyonu, tefrişatı, güvenlik sistem ve donatılarının kurulması
  •  Turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağı oluşturmaya/geliştirmeye yönelik altyapıların ve mekanizmaların kurulması/geliştirilmesi
Uygun Başvuru Sahipleri

Program kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar Belediyeler İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri İl/Bölge Müdürlükleri Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri Üniversiteler, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler Teknoparklar, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM), Kooperatifler, Üretici Birlikleridir.

 Destek Tutarı ve Oranı

Program kapsamında desteklenecek projelere sağlanacak toplam hibe miktarı 16.500.000 TL’dir. Ajansın Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere proje başına sağlayacağı mali destek miktarı, proje toplam uygun maliyetinin en az %25’si, en fazla %75’i olabilir. Destek almaya hak kazanan her bir proje için verilecek toplam destek miktarı asgari 375.000 TL azami 2.250.000 TL olabilecektir.

Proje Süresi ve Uygulama Alanı

Azami proje uygulama süresi azami  24 aydır. Projelerin Bingöl, Elazığ, Malatya veya Tunceli illerinde uygulanması gerekmektedir.

Mali destek programlarına ilişkin tanıtım toplantıları düzenlenecek olup, program ilerleyen günlerde web sitemizden ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgiler ve rehber için tıklayınız

KAYS Kullanıcı oluşturma yardım videosu için tıklayınız.
 
KAYS Sistemine giriş için tıklayınız.

Sıkça sorulan sorular için tıklayınız.
 


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır