T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI
TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya ,Tunceli) hizmet veren Fırat Kalkınma Ajansı'na (FKA) "5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun" ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen,dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 30 Uzman Personel ,1 İç denetçi ve 6 Destek Personeli alımı yapılacaktır.
Fırat Kalkınma Ajansı'nın merkezi Malatya ili olup, Ajans'ın faaliyet alanını Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1-GENEL ŞARTLAR:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, en az 1 (bir) yıl erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.
e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:
2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ve IELTS) sahip olmak,
c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,2.2. KPSS'ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar:
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan geçerlilik süresi dolmamış belgeye (sadece TOEFL ve IELTS) sahip olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;
-Planlama, Programlama,
-Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
-Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
-İzleme ve Değerlendirme,
-Tanıtım, Danışmanlık,
-Şehircilik ve Çevre,
-Araştırma-Geliştirme,
-Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
-Finansman,
-İnsan Kaynakları Yönetimi,
-Uluslararası Ticaret.
2.3 KPSS'ye girme şartı aranmaksızın 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 3. Maddesi uyarınca başvuracak adaylar;
a) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan geçerlilik süresi dolmamış belgeye (sadece TOEFL ve IELTS) sahip olmak,
b) Doğu İlleri Kalkınma Birliği(DOKAB)'nde çalışıyor olmak ve Ajansın kuruluş kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten (25 Temmuz 2009) itibaren altı ay içerisinde ajansa başvurusunu yapmış olmak.
2.4. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:
Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:
-Hibe veya Mali Destek Yönetimi,
-Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
-Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,
-Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,
-Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri gibi idari iş ve işlemler ile ilgili yasal uygulamalar,
-Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma, Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,
-Kümelenme, inovasyon, kentsel pazarlama
-Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,
-Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,
-Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,
-Hibe ve Proje Yönetimi konularında inceleme ve denetim
-5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
-Hukuk Fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,
-İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,
3. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:
a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslar-arası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek-öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,
c) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan geçerlilik süresi dolmamış belgeye (sadece TOEFL ve IELTS) sahip olmak,
d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak,
4. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:
Destek personeli olarak istihdam edilecek bir yönetici asistanı, bir halkla ilişkiler görevlisi, iki Finans-Bütçe-Muhasebe Görevlisi, bir bilgi işlem görevlisi, bir büro görevlisi, sınava giriş için aşağıdaki şartları sağlamalıdır.
a) Yurt içi veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak Veya Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde başvurulan pozisyon ile ilgili konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;
4.1 Destek Personeli İçin Tercih Nedenleri:
Aşağıda her bir pozisyon için belirtilen özellikler tercih sebebi olacaktır:
1) Yönetici Asistanı 1 (Bir) Kişi:
Belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS, TOEFL, IELTS) sahip olmak, Yönetici Asistanlığı alanında tecrübe sahibi olmak, MS Office Programlarını ve her türlü ofis ekipmanlarını iyi kullanır olmak, Doğu İlleri Kalkınma Birliği(DOKAB)'nde çalışmak
2) Halkla İlişkiler Görevlisi 1 (Bir) Kişi:
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden mezun olmak, Belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS, TOEFL, IELTS) sahip olmak, Halkla İlişkiler alanında tecrübe sahibi olmak, MS Office Programlarını ve her türlü ofis ekipmanlarını iyi kullanır olmak, Doğu İlleri Kalkınma Birliği(DOKAB)'nde çalışmak
3) Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlileri 2 (İki) Kişi:
Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden mezun olmak, Belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS, TOEFL, IELTS) sahip olmak, Finansal Raporlama, Bütçeleme, Bordro Düzenleme, Kamu Muhasebe Sistemi (SAY 2000i) ve Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) alanında tecrübe sahibi olmak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) belgesine sahip olmak, MS Office Programlarını ve her türlü ofis ekipmanlarını iyi kullanır olmak, Doğu İlleri Kalkınma Birliği(DOKAB)'nde çalışmak
4) Bilgi İşlem Görevlisi 1 (Bir) Kişi:
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, Belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS, TOEFL, IELTS) sahip olmak, masaüstü yazılımları, web programlama, veritabanları, programlama dilleri, sunucular, domain yapısı - network topolojileri, Linux, Web sunucusu kurulum ve yönetimi, konularında genel bilgi ve iş tecrübesine sahip olmak, Doğu İlleri Kalkınma Birliği(DOKAB)'nde çalışmak
5) Büro Görevlisi Görevlisi 1 (Bir) Kişi:
Belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS, TOEFL, IELTS) sahip olmak, MS Office Programlarını ve her türlü ofis ekipmanlarını iyi kullanır olmak, Doğu İlleri Kalkınma Birliği(DOKAB)'nde çalışmak
5. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
a) İş Talep Formu (Ek-1),
b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,
c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,
d) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapışmış),
e) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,
f) Özgeçmiş,
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az bir yıl erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da Noter tasdikli sureti,
h) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda alınan puanları gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
i) KPSS'ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),
j) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,
6. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:
Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 19 Şubat 2010 Cuma günü, saat 17.00'ye kadar "FIRAT KALKINMA AJANSI (FKA) Geçici İrtibat Bürosu, Ferhadiye mah. Vilayet arkası İl Genel Meclisi Binası No:29 Kat:2 44200 MALATYA" adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Son müracaat tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7. SINAVA GİRİŞ:
Ajans'a yapılan başvurular, KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirilecek, yapılacak sıralama sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağrılacaktır.
Yarışma sınavına katılabilecek, uzman personel için 120 (yüzyirmi) adayın, iç denetçi için 4 (dört) adayın, destek personeli için 24 (yirmidört) adayın isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 24 Şubat 2010 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi www.fka.org.tr ile Ajansın faaliyet alanını oluşturan dört ilin valilik internet sitelerinde (www.malatya.gov.tr, www.elazig.gov.tr, www.bingol.gov.tr , www.tunceli.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8. YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ:
Yarışma Sınavı, 01-05 Mart 2010 tarihleri ve 08:30-18:00 saatleri arasında yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, ajansın internet sayfasında ilan edilecek yer, tarih ve saatte nüfus cüzdanı, sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte hazır bulunacaklardır.
Yarışma sınavı, uzman personel,iç denetçi ve destek personeli için "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, sorumluluk alabilme ve iş sonuçlandırma birikimleri gibi niteliklere sahip olup olmadığını, tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde adayın 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.
9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI:
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak boş pozisyon sayısı kadar aday, yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.
Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.fka.org.tr ile www.malatya.gov.tr, www.elazig.gov.tr, www.bingol.gov.tr ve www.tunceli.gov.tr internet sitelerinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans'ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur
 


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır