T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI
Merkezi Malatya olan, TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) hizmet veren Fırat Kalkınma Ajansı'na (FKA) "5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun" ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen,dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 1 Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman, 1 Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı, 2 Uzman (Tunceli Yatırım Destek Ofisi'nde görevlendirilmek üzere) ve 1 Destek Personeli (Bilgi İşlem Görevlisi) alımı yapılacaktır

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 06/06/2011
SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ 15/06/2011 Saat 18:30
SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI: 20/06/2011
SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI TARİHİ: 23/06/2011
BAŞVURU YERİ: Turgut Ozal Mah. Ankara Cad. No: 139 44090/ MALATYA Tel: (422) 212 87 98-99 Faks:(422) 212 87 97

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 1. GENEL ŞARTLAR:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, en az 1 (bir) yıl erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.
e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:
2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ve IELTS) sahip olmak,
c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

ALAN KPSS
PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
Hukuk KPSS 3, 11 ,veya 20 80
İktisat KPSS 3, 18 veya 28 80
Maliye KPSS 3 veya 24 80
İşletme KPSS 3, 23, 29 veya 99 80
Kamu Yönetimi KPSS 3, 30 veya 37 80
Uluslararası İlişkiler KPSS 3, 33, 36 veya 112 80
İstatistik KPSS 3, 25, 75 veya 111 80
Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler KPSS 3, 14 veya 48 80
Matematik KPSS 3, 4 veya 5 80
Sosyoloji KPSS 3, 4 veya 5 80
Şehir ve Bölge Planlama KPSS 3, 4 veya 5 80
Mimarlık/Mühendislik KPSS 3, 4 veya 5 80

2.2. KPSS'ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar:
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KpDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan geçerlilik süresi dolmamış belgeye (sadece TOEFL ve IELTS) sahip olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;
Planlama, Programlama,
Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
İzleme ve Değerlendirme,
Tanıtım, Danışmanlık,
Şehircilik ve Çevre,
Araştırma-Geliştirme,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
Finansman,
İnsan Kaynakları Yönetimi,
Uluslararası Ticaret.

2.3. Uzman Personel İçin Sınavda Uzmanlık Alanlarına Göre Tercih Nedenleri:
Ajansta aşağıda belirtilen alanlarda istihdam edilmek üzere uzman personel alımı yapılacaktır. İstihdam edilmesi planlanan alanlar ve bu alanlara ilişkin tercih nedenleri detaylı olarak sunulmuştur.

1) Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman Personel (1 kişi) :

a) Kamu hukuku konusunda deneyim sahibi olmak, destek programları kapsamında çalışmış olmak, destek yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak, proje döngüsü yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak, fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, ihale dosyalarının hazırlanması ve izleme bilgi sistemlerinin kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
b) Ajansın tüm faaliyetleri ile ilgili hukuki, mali, idari ve cezai sonuç oluşturabilecek konular hakkında Ajans Genel Sekreterliğine hukuki görüş bildirebilecek; Ajans menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında alabilecek: Ajans adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Ajans menfaatleri doğrultusunda yapılmasına yardımcı olabilecek; Ajans personeli hakkında Genel Sekreter tarafından havale edilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek meri mevzuatın gerektirdiği takibat ve işlemleri yapabilecek; Ajans
ile ilgili mevzuat, kanun, yönetmelik, tüzük taslakları hakkında görüş bildirebilecek; Ajans adına ihtarname ve ihbarname düzenleyebilecek; Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi, özel kurum ve kuruluşlar nezdinde ajansı temsil edebilecek; Ajans Genel Sekreterliği tarafından verilen benzeri görevleri yapabilecek bilgi ve tecrübe birikimine sahip olmak. Ajansın faaliyetlerine ilişkin olarak karşılaşabileceği hukuki sorunların çözümüne yardımcı olabilmeli, gerektiğinde ajansı yargı mercilerinde temsil edebilmeli ve diğer hukuki konularda ajansın iş ve işlemlerine ilişkin çalışma yürütebilmelidir.

Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman Personel İçin Özel Şart:
Üniversitelerin hukuk bölümünden veya buna denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak ve avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

2) Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı (1 kişi):

a) Bölgesel kalkınma, kentsel ve kırsal kalkınma konusunda bilgili, bölgesel kalkınma plan ve programlarının hazırlanmasında görev almış olmak,
b) Coğrafi veri toplama, analiz, karar verme sürecine hakim, veri tabanı konusunda tecrübeli,
c) CBS ile ilgili vektör ve raster formatındaki harita ve planlama yazılımlarını iyi derecede kullanabilen ve uygulama alanında tecrübe sahibi olmak,
d) Ekonometrik modeller, sınai gelişme politikaları ve kümelenme ile sektörel analiz, rapor ve plan hazırlama hakkında bilgi sahibi olmak,
e) Alt ve üst ölçekli planlama faaliyetleri ile taşınmaz üretimi ve yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

3) Uzman (Tunceli Yatırım Destek Ofisi'nde görevlendirilmek üzere-2 kişi) :

a) Bölgesel yatırım koşullarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı,
b) Yatırım süreçleri, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemleri ile ilgili mevzuat,
c) Hazine teşvikleri,
d) Doğrudan yabancı yatırım (DYY, FDI), uluslararası yatırım, uluslararası ticaret, uluslararası fonlar,
e) Turizm politikaları geliştirme ve bölgesel tanıtım stratejileri,
f) Avrupa Birliği müktesebatı, kurumları, mali işbirliği programları konularında tecrübe sahibi olmak.

4. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

Destek personeli olarak istihdam edilecek Bilgi İşlem Görevlisi (1 Kişi), sınava giriş için aşağıdaki şartları sağlamalıdır.
a) Yurt içi veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak Veya Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde başvurulan pozisyon ile ilgili konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

4.1. Destek Personeli İçin Tercih Nedenleri :
Bilgi İşlem Görevlisi (1 Kişi) :
Adayların, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olması tercih nedenidir. Ayrıca Windows Server 2008, Linux işletim sistemleri, Microsoft Exchange topolojileri, domain yapıları, iletişim teknolojileri, IP santraller, Firewall ve internet güvenliği, veri yedekleme ve kurtarma, web tasarımı konularında bilgi sahibi olması, MS Office uygulamalarına hakim, photoshop, dreamweaver gibi tasarım uygulamalarını kullanabilen, MySQL, MSSQL, IIS, Ofis programlama (XML), ASP, ASP.NET, Adobe Photoshop vb. tasarım araçları konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip, MCSE sertifikasına sahip olması veya daha önce bilgi işlem sorumluluğu yapmış olması da tercih nedenidir.
5. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
a) İş Talep Formu (Ek-1),
b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,
c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,
d) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapışmış),
e) Özgeçmiş,
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası yoksa T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az bir yıl erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da Noter tasdikli sureti,
h) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda alınan puanları gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
i) KPSS'ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),
j) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,
6. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:
Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 15/06/2011 saat 18:30'a kadar "FIRAT KALKINMA AJANSI (FKA) Turgut Ozal Mah. Ankara Cad. No:139 44090 MALATYA" adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde Ajansta olacak şekilde posta/kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Son müracaat tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7. SINAVA GİRİŞ:
Ajans'a yapılan başvurular, KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve
25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirilecek, yapılacak sıralama sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağrılacaktır.
Yarışma sınavına katılabilecek, uzman personel için 16 (on altı) adayın, destek personeli için 4 (dört) adayın isimleri 20/06/2011 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi www.fka.org.tr ile Ajansın faaliyet alanını oluşturan dört ilin valilik internet sitelerinde (www.malatya.gov.tr, www.elazig.gov.tr,www.bingol.gov.tr , www.tunceli.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8. YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ:
Yarışma Sınavı, 23/06/2011 tarihinde, 08:30-18:00 saatleri arasında Ajans merkezi olan Turgut Özal Mah. Ankara Cad. No:139 44090 MALATYA adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen yer, tarih ve saatte nüfus cüzdanı, sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte hazır bulunacaklardır.
Yarışma sınavı "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek
pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, sorumluluk alabilme ve iş sonuçlandırma birikimleri gibi niteliklere sahip olup olmadığını, tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde adayın 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.
9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI:
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak boş pozisyon sayısı kadar aday, yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.
Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.fka.org.tr ile www.malatya.gov.tr,www.elazig.gov.tr, www.bingol.gov.tr ve www.tunceli.gov.tr internet sitelerinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans'ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Kamuoyuna ilanen duyurulur
 
İçerik GörselleriCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır