Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2024 Ön Başvuru Süreci Başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP) ilişkin proje hazırlık süreci başlamıştır.

Programın Amacı
Programın uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Öncelik Alanları
Hazırlanacak projelerin aşağıda yer alan önceliklerden en az bir tanesi ile ilişkili olması, asgari 1 Milyon TL bütçeli olması ve asgari eş finansman tutarının proje bütçesinin %10'u kadar olması ön koşuldur.
Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak
Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
Öncelik 3: Sosyal İçerme
Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk
Özel sektör sadece öncelik 4 kapsamında başvuru sahibi olarak proje sunabilir. Özel sektör tarafından sunulan sosyal sorumluluk projelerine değerlendirmede avantaj sağlanacaktır. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde ellidir.

Uygun Başvuru Sahipleri
Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri uygun başvuru sahipleridir. Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise ancak proje ortağı veya iştirakçi olabilirler.

Öncelik Verilecek Projeler
İstihdama katılımın (özellikle genç ve kadın istihdamı) kolaylaştırılması
Mesleki eğitime katkı sağlayan, üretime yönelik projeler
Eş finansman oranı yüksek tutulan projeler
Doğrudan sosyal sorumluluk projesi olmasa da özel sektörün içerisinde yer aldığı ve nakdi eş finansman katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler,
Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat yerine atıl binaların değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler.

Desteklenmeyecek Projeler ve Proje Bileşenleri
Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler,
Yurtdışı gezi ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,
Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,
Proje amaçları ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,
Hali hazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler,
Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler,
Sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler.

Başvuru Süreci
Program hazırlık çalışmalarında öncelikli olarak bölgedeki paydaşlardan proje fikirlerine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin hazırlanması ve bu dokümanların Ajans ile paylaşılması beklenmektedir. Proje fikrine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin 25.02.2024 (Pazar) tarihine kadar sogep@fka.gov.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajansımızın koordinasyonunda yapılacaktır.

Projeye ilişkin dokümanlar ve bilgilendirme sunumu aşağıda yer almaktadır. 


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır