2024 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı Başvuruları Başladı
Programın amacı; Bölge Sanayinin Dışa Açılması ve Küresel Rekabet Edebilirliğin Güçlendirilmesi, Bölge Turizminin Geliştirilmesi ve Bölgenin Markalaştırılmasıve Tarımsal Üretimin ve Verimliliğin Artırılması Sonuç Odaklı Programları ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2024 yılı teması olarak belirlediği Kadın Girişimciliği / Kadın İstihdamı kapsamında ve bölgesel kalkınma açısından önem taşıyan faaliyetlere yönelik eğitim ve danışmanlık desteği sağlanmasıdır. Bu kapsamda Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren yerel aktörlerin etkinliğini artırmak üzere danışmanlık, eğitim ve ulusal/uluslararası sertifika ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
 
Toplam 3.400.000 TL bütçe tahsis edilen 2024 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan her bir projeye KDV dâhil en fazla 300.000 TL tutarında eğitim, danışmanlık, sertifika ve belgelendirme faaliyeti desteği sağlanabilecektir.

Program başvuruları sürekli olarak KAYS üzerinden alınacak olup ikişer aylık dönemlerin sonunda değerlendirmeler yapılacak ve destek alamaya hak kazanan talepler ilan edilecektir. Başarılı bulunan projelere sağlanacak teknik desteğin program bütçesi sınırına bu tarihten önce ulaşması durumunda program sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır.

Programın öncelikleri ve programa başvuru yapabilecek uygun başvuru sahipleri aşağıda sıralanmıştır:
Öncelikler Uygun Başvuru Sahibi / Ortaklar
Öncelik-1:
 • Uluslararası rekabetçilik, dış ticaret ve e-ihracat yeteneklerinin geliştirilmesi
 • Kaynak verimliliği, yeşil mutabakata uyum ve yalın üretim
 • Dijitalleşme ve dijital dönüşüm
 • Kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi
 • Ar-Ge,ürün geliştirme, tasarım, inovasyon, kalite yönetimi, markalaşma kapasitelerinin artırılması
 • Sanayi sektöründe kadın girişimciliğinin geliştirilmesine ve artırılmasına yönelik danışmanlık ve/veya eğitim faaliyetleri.
 • İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler
Öncelik-2:
 • Aile şirketleri başta olmak üzere işletmelerin kurumsallaşma faaliyetleri
 • Kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması
 • Turizm işletmelerinin uluslararası kalite standartlarına uyumunun sağlanması
 • Turizm sektöründe kadın girişimciliğinin geliştirilmesine ve artırılmasına yönelik danışmanlık ve/veya eğitim faaliyetleri.
 • Turizm sektöründe faaliyet gösteren, turizm işletme belgesine sahip işletmeler
Öncelik-3:
 • Yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ve markalaşması
 • Tarımsal ürün çeşitliliği ve katma değer artışının sağlanması için değer zincirlerinin geliştirilmesi
 • Tarım ve gıda sektöründe kalite, verimlilik ve markalaşma kapasitesinin artırılması
 • Üretici örgütlerinin lojistik, ürün geliştirme, ambalajlama, online satış, sosyal medya pazarlama ve elektronik ticaret konularında kabiliyetlerinin geliştirilmesi.
 • Tarım sektöründe kadın girişimciliğinin geliştirilmesine ve artırılmasına yönelik danışmanlık ve/veya eğitim faaliyetleri.
 • Tarımsal ürünleri üreten ve/veya işleyen işletmeler,
 • Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
 • Kadın Kooperatifleri
 • Üretici Birlikleri
Öncelik-4:
 • Özel sektörün kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda sanayi, turizm ve tarım sektöründe faaliyet gösteren en az 5 işletmeyi kapsayan danışmanlık ve/veya eğitim faaliyetleri (Katılım sağlayacak işletmelerin katılım sağlayacaklarına dair taahhütleri sunulmalıdır)
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kamu kurum ve kuruluşları (Bölge/İl Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri)
 • Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri)
 • Üniversiteler
 • Araştırma Enstitüleri/İstasyonları,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri gibi kuruluşların Yönetici Şirketleri
 • Birlik ve Kooperatifler
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurdukları veya ortak oldukları şirketler
Öncelik-5:
 • Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri, (kurum stratejik plan hazırlama faaliyetleri hariç)
 • Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalar
 • Yönetim ve işletme uygulamalarının iyileştirilmesine, pratik sorunlarının çözüme kavuşturulmasına, organizasyonların performanslarının artırılmasına, diğer organizasyonların deneyimlerinden ders çıkarılmasına ve yeni iş fırsatlarının kollanmasına yardımcı olacak yönetim danışmanlığı
 • Kaynak verimliliği uygulamaları
 • Kadın girişimciliğinin geliştirilmesine ve artırılmasına yönelik danışmanlık ve/veya eğitim faaliyetleri.
 • TRB1 Bölgesi illerinin (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli) kent cazibesinin ve marka değerinin artırılmasına katkı sağlayacak çalışmalar
 • Kamu kurum ve kuruluşları (Bölge/İl Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri)
 • Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri)
 • Üniversiteler
 • Araştırma Enstitüleri/İstasyonları,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri gibi kuruluşların Yönetici Şirketleri
 • Birlik ve Kooperatifler
Öncelik-6:
 • Afetlere hazırlık ve afetlere acil müdahale konularında kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
 • Kamu kurum ve kuruluşları (Bölge/İl Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri)
 • Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri)
 • Üniversiteler
 • Araştırma Enstitüleri/İstasyonları,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri gibi kuruluşların Yönetici Şirketleri
 • Birlik ve Kooperatifler
 • Sivil toplum Kuruluşları
 

Ayrıntılı bilgi için başvuru rehberine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
2024 Yili TD Basvuru RehberiCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır