2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
Programın Amacı

Programın uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Öncelik Alanları

İstihdam Edilebilirliği Artırmak
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Genç istihdamının artırılmasına yönelik projeler,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.
Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik projeler,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.
Sosyal İçerme
 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.
Sosyal Sorumluluk
 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler,
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümünde sosyal sorumluluk uygulamaları geliştirilmesine yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.  
Uygun Başvuru Sahipleri
 
Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri uygun başvuru sahipleridir. Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise ancak proje ortağı veya iştirakçi olabilirler.

Önceliklendirilecek Projeler
 • Genç, kadın ve engellilerin istihdamını hedefleyen, yenilikçilik, ortaklık ve işbirliği boyutu güçlü projeler,
 • Eş finansmanın nakdi olarak karşılanmasını öngören projeler,
 • Doğrudan sosyal sorumluluk projesi olmasa da özel sektörün içerisinde yer aldığı ve nakdi eş finansman katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler,
 • Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat yerine atıl binaların değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler,
 Desteklenmeyecek Projeler ve Proje Bileşenleri
 • Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler,
 • Yurtdışı gezi ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
 • Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,
 • Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,
 • Proje amaçları ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,
 • Hali hazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler,
 • Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler. 
Destek Tutarı ve Eş Finansman Oranı

Program için 2020 yılında ülke genelinde ayrılan toplam mali kaynak tutarı 166 Milyon TL civarında olup program kapsamında desteklenecek projelerin asgari proje bütçesi bir milyon TL’dir. Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari yüzde ondur. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde ellidir.

Başvuru Süreci

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. Ön başvuru aşaması kapsamında proje fikrinin ortaya konduğu SOGEP Proje Fikri Öneri Formu’nun doldurularak en geç 30 Nisan 2020 tarihine kadar sogep@fka.gov.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajansımızın koordinasyonunda yapılacaktır. 

 


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır