2018 FİZİBİLİTE DESTEĞİ

53-TRIAL-PROGRAM TANITIMI 48

232-TRIAL-Özet 89

 

ADI

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

REFERANS NO

TRB1/2016/DFD

AMAÇ

Bölgesel kalkınma bakımından acil ve stratejik nitelikli faaliyetlerin hızlı biçimde uygulanmasını sağlamaktır.

ÖNCELİKLİ

FAALİYETLER

·         Bölge için önemli bir fırsattan yararlanılmasına yönelik acil faaliyetler

·         Bölge için önemli bir tehdit veya riskin bertaraf edilmesine yönelik acil faaliyetler

·         Kritik öneme sahip araştırma ve planlama faaliyetleri

·         Yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik stratejik faaliyetler

·         Büyük hacimli (1 Milyon TL ve üzeri) yatırım kararlarını yönlendirecek faaliyetler

BÜTÇE

1.700.000 TL

DESTEK TUTARI

Asgari: 30.000 TL

Azami: 85.000 TL

DESTEK ORANI

Asgari: % 20

Azami: % 100

PROJE SÜRESİ

Azami 3 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİBİ

·         Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Bölge/İl Müdürlükleri,İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar)

·         Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri)

·         Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri/İstasyonları,

·         Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

·         Sivil toplum kuruluşları,

·         Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri,

·         Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri,

·         İş Geliştirme Merkezleri,

·         Birlikler ve Kooperatifler

BAŞVURU SÜRESİ

Program için ayrılan bütçe ile sınırlı olmak üzere, 2016 yılı sonuna kadar başvuru kabul edilebilecektir.

 

46-TRIAL-Amaç ve Öncelikler 45

Programın amacı; bölgesel kalkınma bakımından acil ve stratejik nitelikli faaliyetlerin hızlı biçimde uygulanmasını sağlamaktır. Bu kapsamda aşağıdaki öncelik alanlarında hızlı ve somut çıktılar sağlayacak faaliyetler desteklenebilecektir.
 
  • Bölge için önemli bir fırsattan yararlanılmasına yönelik acil faaliyetler 
  • Bölge için önemli bir tehdit veya riskin bertaraf edilmesine yönelik acil faaliyetler
  • Kritik öneme sahip araştırma ve planlama faaliyetleri
  • Yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik stratejik faaliyetler
  • Büyük hacimli (1 Milyon TL üzeri) yatırım kararlarını yönlendirecek faaliyetler ( Değerinin 1 milyon TL’nin üzerinde olduğu öngörülen özel sektör veya kamu yatırım projelerinin başlangıç aşamasında yönlendirici olmaya yönelik faaliyetler ile bu tarz projelerin tamamlayıcı bir parçası niteliğinde veya uygulamada acil önceliği olan faaliyetleri uygun proje başvuruları arasında değerlendirilecektir.)
  • Kamu kurumlarının yatırım programına girebilecek projelerinin hazırlığına yönelik faaliyetler.
 

3-TRIAL-Süre ve Yer 252

.

101-TRIAL-Bütçe 226

.

53-TRIAL-Kimler Başvurabilir 184

Program kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır:
 
Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Bölge/İl Müdürlükleri,  Kaymakamlıklar)
Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri)
Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri/İstasyonları,
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
Sivil toplum kuruluşları,
Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri,
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, 
İş Geliştirme Merkezleri,
Birlikler ve Kooperatifler
 
Gerçek kişiler, özel sektör işletmeleri, siyasi partiler ve bunların alt birimleri başvuru sahibi veya proje ortağı olamaz. Başvuru Sahipleri aşağıda verilen koşulların tümüne uymak zorundadır.
 
Proje faaliyetinin, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması
Başvuru sahibinin Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinden birinde merkezinin ya da yasal şubesinin kayıtlı olması (Temel proje faaliyetlerinin bölge içinde gerçekleştirilmesi veya proje amacının bölgeyle ilişkisi uygun biçimde gerekçelendirildiği takdirde bu şart aranmaz)
Proje Sahibinin, projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi;
 
Ayrıca, başvuru sahipleri ve ortaklarının aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir:
 
a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,
b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar,
c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar,
d) Sözleşme imzalandığı tarih itibariyle; 
Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişiliklerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar, 
Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olanlar (kamu kurum ve kuruluşları hariç)
Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden, söz konusu proje veya faaliyetine sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar,
e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler,
g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar;
h) Programa katılım koşulu olarak Fırat Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler,
i) Talebin değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Fırat Kalkınma Ajansı’nı etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.
 
Yukarıda (a), (c), (d), (f), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda, bu programa katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki 2 (iki) yıl için geçerlidir. Madde (b) ve (e)’de belirtilen durumlarda ise, kararın tebliğ tarihinden itibaren 4 (dört) yıl için geçerlidir.
 

149-TRIAL-Başvurulara İlişkin Öze 50

.• Fuar, kongre, sempozyum, festival vb. gibi programı önceden belirlenmiş faaliyetleri içeren proje tekliflerin, faaliyetin gerçekleşeceği tarihten en az 1 ay önce Ajansa matbu olarak teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde proje teklifi ön inceleme aşamasında reddedilecektir.

Bir başvuru sahibi veya proje ortağı aynı takvim yılı içerisinde bu programa, en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 projesi için destek alabilir. Bu sınırları aşan faaliyet teklifleri reddedilir. Geriye dönük bir yıl içinde reddedilmiş olup, değişiklik yapılmaksızın tekrar sunulan faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru ve destek sayısı bakımından ifade edilen sınırlara “ortak” sıfatıyla yer alınan projeler de dâhildir. Yani ilgili sınırlar bakımından bir projede başvuru sahibi ya da proje ortağı olmak arasında fark bulunmamaktadır. 
Ajansın uyguladığı destek programları kapsamında daha önce destek almaya hak kazandığı halde mücbir sebepler dışındaki nedenlerle, süresinde sözleşme imzalamayan, sözleşmesi fesholan veya kendi talebi üzerine destek uygulaması gerçekleşmeyen kurumlar/kuruluşlar, destek alma haklarını yitirdikleri (sözleşme imza süresinin dolduğu veya sözleşmenin fesholduğu) tarihten itibaren bir yıllık süre dolmadan bu programa başvuru yapamazlar.  
Başvuru sahibinin görev ve yetki alanına girmeyen projeler değerlendirmeye alınmaksızın ön inceleme aşamasında reddedilecektir.
Halihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere Ajans tarafından eş zamanlı olarak mali destek sağlanamaz.
5449 Sayılı Kanunun 19. Maddesinin (d) ve (e) bendi kapsamında belirtilen Ajans katkı payları ve bunlarla ilgili diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen Belediyeler, İl Özel İdareleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları Fırat Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalayamazlar.
 
Gerekli durumlarda projeler farklı kurumlarla ortak biçimde sunulabilir. Proje ortakları, projenin tasarlanmasına katkı sağlamalı ve projede aktif olarak rol almalıdırlar. Ayrıca ortaklar, “Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinden birinde merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bulunması” dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. 
 
Projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, projeye başvuru sahibi ve ortakları dışında başka kurum/kuruluşlar da iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçiler, teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı, sponsorluk gibi konularda projede rol alabilir. Projede herhangi bir rol üstlenen iştirakçiler, Başvuru Formunda yer alan “İştirakçi Beyannamesini” doldurmalı ve imzalamalıdırlar.
 

205-TRIAL-Uygun Faaliyetler 46

.Fırat Kalkınma Ajansı, bu program kapsamında bölgenin kalkınması için belirlenmiş olan stratejik amaçlar doğrultusunda ve program amacına uygun faaliyetlere destek verir. Yatırıma dönüşmeyecek ya da yatırımın yönlendirilmesine katkı sağlamayacak veya stratejik eylemlerin başlatılmasına imkân vermeyecek nitelikteki faaliyetler desteklenmeyecektir. Tüm projeler her koşulda yürürlükteki mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir: 

 
Salt akademik çalışmalar  (Doktora ve yüksek lisans çalışmaları, bilimsel ve teknolojik projeler, bölge genelini kapsamayan münferit sosyal araştırma ve analizler, etki analizi, istatistiki analiz vb. araştırma ve inceleme faaliyeti giderleri)
Fizibilite, ön fizibilite ve benzeri çalışmalar (Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini artırmaya yönelik faaliyet ve projelerle ilgili olanlar hariç. Fizibilite hazırlık çalışmalarında ekteki fizibilite formatının kullanımı zorunludur.) 
Daha önce düzenlenmiş, fuar, sergi, konferans, kongre, festival ve benzeri organizasyonların tekrarına yönelik faaliyetler (ilk defa düzenlenecekler ve uluslararası olanlar hariç) 
Sadece eğitim faaliyetleri (daha büyük bir projenin parçası değilse)
Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler
Sadece yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerden oluşan faaliyetler
Fırat Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler
Çalıştaylara, seminerlere, konferanslara veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar
Eğitim veya kurslar için bireysel burslar
Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara nakdi veya ayni hibe veya kredi sağlamak için)
Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler
Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler
Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi
Her tür tütün mamulü ve alkollü içkilerin üretimi
Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler
Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler, borsa yatırımları
Gayrimenkul yatırımları
Bölge açısından yürütülmesinde stratejik bir öncelik, kritik önem ya da aciliyeti olmayan; envanter çalışmaları, kurumsal veya sektörel stratejiler ve eylem planları, mevcut durum analizleri, master planlar, imar planları, kentsel stratejiler,  restorasyon/restitisyon/röleve projeleri,tanıtım filmi, çalıştay, seminer, fuar, konferans organizasyonları 
 
Sunulan projelerde beyan edilen her faaliyetin uygulanması zorunludur. Projede yer almasına rağmen, destek almaya hak kazandıktan sonra iptal edilmesi veya değiştirilmesi talep edilen faaliyetler bulunması halinde Ajans, sözleşme imzalamayabilir, sözleşme imzalanmışsa feshederek yasal işlem başlatabilir veya destek tutarından kesinti yapabilir. 
 

125-TRIAL-Uygun Maliyetler 170

Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Program kapsamında verilecek destekler için sadece uygun maliyetler dikkate alınacaktır. Uygun maliyetler gerçek maliyetlere (yani faaliyetin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetlere)  dayandırılmalıdır. Bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır:
Maliyet etkinliği sağlaması
Başvuru sahibi veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi
Başvuru sahibi veya ortağıının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı olması,
Tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi
 
Uygun maliyetler, uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetlerin toplamından oluşmaktadır. Bu çerçevede, maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:
UYGUN MALİYETLER (HANGİ MALİYETLER DESTEKLENEBİLİR?)
Yeni makine-ekipman ve hizmet alımı giderleri
Tanıtım ve Görünürlük Maliyetleri
İdari maliyetler (genel idari giderler için ayrılan tutar olup, toplam uygun maliyetlerin %2’sini aşamaz)

UYGUN OLMAYAN MALİYETLER (HANGİ MALİYETLER DESTEKLENMEZ?)

Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri

Her tür motorlu taşıt satın alma ve kiralama giderleri
Yemek giderleri
Sosyal yardım, dezavantajlı kişi ve gruplara sağlanacak yardımlar
İkinci el ekipman satın alma giderleri 
Canlı hayvan, tohum, fide, fidan, sperma, embriyo vb. canlı materyal bedelleri
Başvuru sahibi veya proje ortağının personeline yönelik maaş gideri
Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşmiş harcamalar
Hali hazırda başka bir hibe programından finanse edilen maliyet kalemleri
Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz, mahkeme masrafları vb. giderler
Her tür borç, zarar, borç karşılıkları ve kur farkından doğan zararlar
Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler
Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler
Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlar
 
Kontrol sürecinde başvuru sahibinin ilave bilgi ve belge sunması istenebilir. Ayrıca gerekli hallerde Ajans tarafından proje bütçesinde değişiklik yapılabilir. Bu nedenle, başvuru sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli etkin bir bütçe sunması kendi yararınadır. 
 
Ayni katkılar,  yararlanıcı veya işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından yapılacak arazi, mal, malzeme, iş gücü, makine, ekipman vb. katkılar olup; başvuru formunda liste halinde sunulması gerekir. Ayni katkılar, eş finansman olarak değerlendirilemez. Ancak desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı, başvuru formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.
 
 

 

236-TRIAL-Başvuru Tarihi 295

.

8-TRIAL-BAŞVURU REHBERİ VE DİĞER DÖKÜMANLAR 108

193-TRIAL-Başvuru Rehberi 223

Başvuru Rehberini bilgisayarınıza yüklemek için;

165-TRIAL-BAŞVURU SÜRECİ 81

132-TRIAL-Başvuru Tarihi ve Yeri 56

Başvuru işlemlerinin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) aracılığı ile internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sistem üzerinden matbu hale getirilen dokümanların ajansımıza sunulması gerekmektedir. 
Bu rehberde belirtilen şekilde eksiksiz hazırlanan proje başvuruları, kapalı zarf içinde posta/kargo yoluyla ya da elden Ajans ana hizmet binasına teslim edilmelidir. Birden fazla başvuru yapacakların, her bir başvuruyu ayrı zarf içinde teslim etmeleri gerekmektedir.
Teslim Yeri ve Adresi:
Fırat Kalkınma Ajansı
Adres              : Turgut Özal Mah. Turgut Özal Bulvarı No:69/A  Yeşilyurt/Malatya
Telefon           : (422) 212 87 98-99 / 444 53 52
Fax                  :  (422) 212 87 97
Program başvuruları, 30 Aralık 2016 saat 18:00’a kadar sürekli olarak kabul edilecek ve posta/kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

296-TRIAL-KAYS Sistemi Kullanımı 210

KAYS KULLANICI HESABI AÇILMASI

Kullanıcı hesabı, 1 kereye mahsus oluşturulur ve sisteme daha sonraki  girişlerde kullanıcı adı ve şifreyle doğrudan giriş yapılır. Kullanıcı hesabı oluşturmak için Ajans internet sitesi üzerinden (www.fka.gov.tr) Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine giriniz. “Sisteme Giriş” linkine tıkladığınızda açılan giriş menüsünün sol alt köşesinde yer alan “Sisteme Kaydol” linkine tıklayınız ve kayıt sayfasında “Rolü” kısmında “Başvuru Sahibi Kullanıcısı”nı seçip, diğer bilgileri girdikten sonra “kaydet” tuşuna basınız. E-posta adresinize gelen  kullanıcı adı, şifre ve onay kodu ile sisteme giriş yaptığınızda kulLanıcı hesabınız açılmış olacaktır.

BAŞVURU SAHİBİ KAYDININ YAPILMASI
 
Kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra , ekranın sağ üst köşesindeki "Kurum/Kullanıcı/Rol işlemleri" menüsüne girerek, bir kuruluş için başvuracaksanız "Tüzel Paydaş  İşlemleri" ne tıklayınız.  Alt orta kısımda yer alan "Ekle" linkine tıkladığınızda  açılan sayfada istenen bilgiler girilerek sağ alt köşedeki "Ekle" linkine tıkladığınızda başvuru sahibi kaydolacaktır. Proje ortağı/iştirakçiyi de aynı şekilde kaydedebilirsiniz.
 
PROJE BAŞVURUSUNUN YAPILMASI
 
KAYS Sistemi ana ekranından "Başvuru İşlemleri" menüsünde yer alan "Başvuru Yap" linkine tıkladığınızda açılan sayfada, projenin uygulanacağı ili seçtiğinizde, alt kısımda sıralanan programlardan başvuracağınızı seçerek "Başvuru Yap" linkine tıklayınız. Açılan menüde sol üst köşeden başlayarak, yukarıdan aşağıya doğru her bir başlığa tıklayarak sırasıyla bilgi ve belgeleri sisteme giriniz. Tüm işlemleri tamamlayıp, kontrollerinizi yaptıkdan sonra menüde sol alt köşede yer alan  "Başvuru Tamamla" linkine tıkladığınızda elektronik başvuru işleminiz bitmiş olacaktır.
 
PROJE BAŞVURUSUNUN AJANSA TESLİM EDİLMESİ
 
Başvuru formunuzu kapaklarıyla birlikte bilgisayarınıza indirip çıktısını aldıktan sonra, gerekli kısımları imzalayınız ve kalan kısımları paraflayınız. İstenen destekleyici belgelerle birlikte bir asıl dosya oluşturunuz.  Bu dosyadan 2 adet kopya dosya oluşturunuz ve başvuru dokümanlarınızı bir CD'ye kaydediniz. 1 asıl (kırmızı renkli), 2 kopya (mavi renkli) dosya ile CD'nizi bir zarfa koyarak kapatınız. Sistemden çıktısını aldığınız kapak sayfasını zarfın üzerine yapıştırarak Ajansa teslim ettiğinizde başvuru işleminiz tamamlanmış olacaktır.
 
 
 

76-TRIAL-Uyarılar 292

İnternet üzerinden KAYS sistemine kaydı yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuruların sadece sunulan belgeler üzerinden değerlendirileceği dikkate alınarak, başvuru formunun dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dilde doldurulması gerekmektedir. 
İnternet üzerinden yapılan başvuru tek başına yeterli değildir. Mutlaka KAYS üzerinden doldurulan başvuru formunun çıktısının alınması, gerekli paraf ve imzalar atıldıktan sonra destekleyici belgelerle birlikte 1 asıl (kırmızı) 2 suret (mavi) dosya yapılması ve proje dokümanlarının kaydedildiği bir CD ile birlikte kapalı zarf içerisinde ajansa teslim edilmesi gerekmektedir.
Her bir telli dosyaya başvuru formu ve destekleyici belgeler açıklanan sırayla konulmalıdır. Belgeler, ortasından delgeçle delinerek telli dosyalara yerleştirilmeli ayrıca şeffaf dosya veya zımba kesinlikle kullanılmamalıdır. Başvuru dosyasına, istenilenler dışında belge konulmamalıdır. 
Ajansa sunulan başvuru dokümanlarının tamamı KAYS’ta yer almalıdır. Herhangi bir tutarsızlık durumunda ilgili başvuru reddedilebilecektir. Değerlendirmelerde ve diğer işlemlerde elektronik ortamdaki bilgi ve belgeler esas alınacaktır.  
Projenin genel ve özel amacı, gerekçesi, hedef grupları, nihai yararlanıcılar, faaliyetler, beklenen sonuçlar, aciliyet ve stratejik önem gerektiren unsurları, performans göstergeleri ve  doğrudan faaliyet destek programı ile olan ilgisi açık, anlaşılabilir ve sade bir üslup ile anlatılarak somut ve gerçekçi veriler ışığında belirtilmelidir.
Başvuruda sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilebilecektir.
Başvuru Formunda yer alan başvuru sahibi beyannamesinin (varsa ortak ve iştirakçi beyannamelerinin) imzalanması; sistemden çıktısı alınan başvuru formunun tüm sayfalarının başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından paraflanması zorunludur.
Değeri 10.000,00 TL üzerinde olan harcama kalemlerine teknik şartname hazırlanarak başvuru dosyasına mutlaka konulmalıdır.
Değeri 10.000,00 TL ve üzerinde olan harcama kalemlerine ilişkin proformalar faaliyet konusu uygun firmalardan alınmalıdır. 
Değeri 10.000,00 TL ve üzerinde olan harcama kalemlerine ilişkin proformaların ıslak imza ve kaşeli asıl suretleri başvuru dosyasına konulmalıdır. Faks ve fotokopi proformalar kabul edilmeyecektir. 
Proje bütçesinde birim, miktar, birim maliyet ve gerekçe kutucukları boş bırakılmamalı, uygun şekilde doldurularak gerekçe kısmında hem ihtiyacın gerekçesi hem de harcama kaleminin özelliklerine dair somut ve detaylı açıklamada bulunulmalıdır.

228-TRIAL-DEĞERLENDİRME SÜRECİ 256

150-TRIAL-Ön İnceleme 290

Ön inceleme aşamasında idari ve uygunluk kontrolü yapılır. Bu listede yer alan kriterlerden herhangi biri karşılanmıyorsa, başvuru bu aşamada reddedilebilir. Fırat Kalkınma Ajansı’nın bir başvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir.
 
KONTROL LİSTESİ Evet Hayır Gerekli Değil
1.     Başvuru Paketi 1 asıl, 2 suret olmak üzere 3 matbu dosya ve 1 CD/DVD olarak hazırlanmış, üzerine KAYS’tan alınan kapak sayfası yapıştırılmış şekilde kapalı halde sunulmuştur.      
2.     Başvuru formunun tüm bölümleri eksiksiz bir şekilde standart formata uygun olarak doldurulmuştur.      
3.     Başvuru formunda yer alan “Başvuru Sahibi Beyannamesi” başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır.      
4.     “Ortaklık Beyannamesi” tüm proje ortakları için ayrı ayrı hazırlanmış ve ortakların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıştır.      
5.     “İştirakçi Beyannamesi” tüm iştirakçilerin yetkili temsilcileri tarafından ayrı ayrı imzalanmıştır.      
6.     Toplam maliyeti 10.000 TL ve üzeri tüm hizmet ve mal alımlarında teknik şartname ve farklı firmalardan alınmış iki adet proforma fatura başvuruya eklenmiştir.
     
7.     Kamu kurum ve kuruluşu olmayan başvuru sahibi ve her ortak kuruluşun tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi başvuruya eklenmiştir.
     
8.     Kooperatifler / Birlikler için son iki yıl dernekler için son 3yıl içerisinde olağan genel kurul toplantılarını yapmış olduklarına dair belge başvuruya eklenmiştir.
     
9.     Matbu başvuru dokümanlarının gerekli tüm sayfaları yetkili kişi tarafından imzalanmış ve paraflanmıştır.      
10.  Gerekliyse yapım işlerinde ön fizibilite çalışması, teknik projeler ve keşif özetleri (malzeme, metraj, keşif listesi vb.) başvuruya eklenmiştir.
     
11.  Başvuru sahibi ve varsa proje ortakları uygundur.
     
12.  Proje konusu uygundur.      
13.  Proje TRB1 Bölgesi'nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) uygulanacaktır.      
14.  Projenin süresi 3 ayı aşmamaktadır.      
15.  Talep edilen destek tutarı 25.000 TL’den düşük 85.000 TL’den yüksek değildir.
     
16.  Talep edilen destek oranı, uygun toplam proje bütçesinin %20’sinden az değildir.      
17.  İdari maliyetler uygun doğrudan maliyetlerin %2’sini aşmamaktadır.      
18.  Proje, başvuru rehberinde ve mevzuattaki diğer hususlar bakımından uygundur.      

 

 

295-TRIAL-Teknik ve Mali Değerlendirme 52

.

5-TRIAL-KAYS SİSTEMİ 284

250-TRIAL-KAYS Sistemi Eğitimi 215

.

136-TRIAL-KAYS Sistemine Giriş 261

.

160-TRIAL-Diğer Dökümanlar 84

Yetkilendirme Belgesi

Gelir Kesin Hesap Cetveli Beyanı

2014 2016 Fizibilite FormuCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır