Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı
Adı TURİZM VE ENDÜSTRİYEL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI
Amacı TRB1 Bölgesinde, turizmin ve endüstriyel üretimin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini sağlamaktır.
Öncelikleri Öncelik 1: Bölge Turizm Rotaları ve Önemli Turizm Değerlerinin Geliştirilmesi
Öncelik 2: Endüstriyel Üretimde Ortak Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi
Bütçesi 19.000.000 TL
Başvuru Teslim Yeri Fırat Kalkınma Ajansı Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli Hizmet Birimleri
Destek Tutarı Asgari
150.000 TL
Azami
2.500.000 TL
Destek Oranı Asgari
% 25
Azami
% 75
Proje Uygulama Süresi Azami 24 ay
Uygun Başvuru Sahipleri Belediyeler, İl Özel İdareleri (Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, İl Müdürlükleri
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları,
Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
Teknoparklar, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM),
Üniversiteler, Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri
Son Elektronik Başvuru Tarihi 23.03.2018 (Saat: 18:00)
Son Taahhütname Teslim Tarihi 30.03.2018 (Saat: 18:00)

1. PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ

Programın amacı, TRB1 Bölgesinde, turizmin ve endüstriyel üretimin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini sağlamaktır.Bu kapsamda programın iki ana öncelik alanı bulunmaktadır:
 • Bölge Turizm Rotaları ve Önemli Turizm Değerlerinin Geliştirilmesi
 • Endüstriyel Üretimde Ortak Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi 

2. Program Bütçesi ve Mali Esaslar

 Program kapsamında desteklenecek projelere sağlanacak toplam hibe miktarı 19.000.000 TL’dir. Ajansın kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara proje başına sağlayacağı mali destek miktarı, proje toplam uygun maliyetinin en az %25’i, en fazla %75’i olabilir. (Teknoparklar ve İş Geliştirme Merkezi yönetici şirketleriiçinazami mali destek oranı %50’dir.) Destek almaya hak kazanan her bir proje için verilecek toplam destek miktarı asgari 150.000 TL azami 2.500.000 TL olabilecektir. 

3. Süre ve Yer

Azami proje süresi 24 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Projeler, Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesi'nde gerçekleştirilmelidir. Ancak zaruri durumlarda, projenin bazı alt faaliyetleri bölge dışında gerçekleştirilebilir. 

4. Başvuru Sahibi ve Proje Ortaklıklarının Uygunluğu

 Program kapsamında uygun başvuru sahibi veya proje ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır; 
 • Belediyeler, İl Özel İdareleri (Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Köylere Hizmet Götürme Birlikleri,İl Müdürlükleri,
 • Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoparklar, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM),
 • Üniversiteler,
 • Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri 

5.  Proje Konusu ve Faaliyetlerin Uygunluğu

TRB1 bölgesinde turizmin ve endüstriyel üretimin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi amacına hizmet edecek, “Bölge Turizm Rotaları ve Önemli Turizm Değerlerinin Geliştirilmesi” ile “Endüstriyel Üretimde Ortak Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi”   öncelik alanlarıyla ilgili her proje değerlendirmeye alınacaktır. Aşağıdaki tabloda verilen proje konuları, program öncelikleri çerçevesinde belirlenmiş ve sadece örnek olarak sunulmuştur.
 
Öncelik 1: Bölge Turizm Rotaları ve Önemli Turizm Değerlerinin Geliştirilmesi
 
·    Bölge turizm değerlerinin yenilikçi yöntemlerle tanıtımı
·    Önemli turizm değerleri ve rotalarına yönelik altyapı/üstyapı iyileştirme çalışmaları
·    Dezavantajlı grupların turistik alanlara ziyaretlerini kolaylaştırıcı altyapının geliştirilmesi
·    Turizm sektöründe yer alan paydaşlar arasında etkileşimi güçlendirmeye yönelik faaliyetler
·    Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması
·    Alternatif turizm sektörlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve planlama ve uygulama faaliyetleri
·    Turistik alanların ve tarihi yapıların (bütün izinleri alınmış olmak şartıyla) restorasyonu, güvenlik sistem ve donatılarının kurulması, ışıklandırılması ve peyzaj çalışmalarının yapılması
·    Bölgenin turistik değerlerini ve turizm rotalarını tanıtmaya yönelik bilişim sistemlerinin kurulması ve/veya geliştirilmesi.
 
 
Öncelik 2: Endüstriyel Üretimde Ortak Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi[1]
 
·    Mühendislik, bilişim ve sağlık alanlarında ortak kullanıma açık kalite kontrol, analiz ve test laboratuvarları kurulması ya da mevcut olanların kapasitesinin geliştirilmesi
·    Hizmet kalitesinin artırılması ve uluslararası standartların yakalanmasına ve işletmelerin rekabet gücünün yükseltilmesine katkı sağlayacak donatıların oluşturulması
·    Sanayi işletmelerinin birbirleri ve üniversiteler/araştırmacılar ile etkileşimini güçlendirmeye yönelik mekanizmalar geliştirilmesi ve uygulamaya konulması
·    Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağı oluşturmaya/geliştirmeye yönelik altyapıların ve mekanizmaların kurulması
·    Sanayi işletmelerinin ulusal ve uluslararası iş ağları oluşturmalarına veya mevcutlara dahil edilmesine yönelik uygulamalar geliştirilmesi
·    İşletmelerin dış ticaret, ar-ge, verimlilik gibi alanlarda gelişmelerini sağlayacak yapıların oluşturulması
·    Girişimcilik ve teknogirişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik ortam ve uygulamaların geliştirilmesi ( Tasarım ve icat atölyesi, Fablab vb.)
 
Tüm projeler her koşulda yürürlükteki mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:
 • Her türlü yol yapımı, bakımı, onarımı
 • İçme suyu ve tarımsal sulama altyapıları
 • Kanalizasyon altyapıları
 • Park-bahçe yapımı
 • Kamu kurumları tarafından işletilen/kullanılan her tür misafirhane, konukevi ve benzeri sosyal tesisin yapımı, tefrişatı ve tadilatına ilişkin projeler 
 • Yurt dışı ziyaret faaliyetleri
 • Sadece eğitim faaliyetlerinden oluşan projeler
 • Sadece akademik araştırma/fizibilite çalışmalarından oluşan projeler
 • Sadece fuar ve festival katılımı veya düzenlenmesi faaliyetleri
 • Yerel kuruluşların rutin faaliyetlerini finanse etmeyi teklif eden projeler
 • Fırat Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan faaliyetler
 • Başka bir kurum veya kuruluştan destek alan projeler (Devlet teşvikleri dâhil)
 • Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,
 • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,
 • Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi,
 • Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğine uygun olmayan ürünlerin üretimi,
 • Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,
 • Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,
 • Gayrimenkul yatırımları,
 • Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,
 • Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,
 • Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için),
 • Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse);
 • Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler,
 • Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler.

6. Maliyetlerin Uygunluğu

 Proje uygulamalarında ortaya çıkan tüm maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bir harcamanın uygun maliyet kabul edilmesi için aşağıdaki ön koşullar aranmaktadır:
 • Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (Nihai denetim hariç)
 • Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması, maliyet etkinliği sağlaması
 • Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi
 • Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması, orijinal belgelerle desteklenmesi.
Uygun maliyetler, uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetlerin toplamından oluşmakta olup, maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:
 
Uygun Maliyetler
 • Yeni ekipman satın alımları (Projenin uygulanması ve sürdürülebilirliği için zorunlu olmayan ekipmanlar için kiralama yöntemi ile hizmet alımı yapılmalıdır.)
 • Projelendirilmiş olmak şartıyla yapım işleri ve kontrolörlük maliyetleri
 • Projede görevli personelin maaşları, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Kamu görevlilerinin maaşları, yalnızca yararlanıcının eş-finansmanı olarak kabul edilmektedir)
 • Denetim maliyetleri[2](Ajans destek miktarının 200.000 TL’yi aşması halinde zorunludur.)
 • Hizmet alımları
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri
 • KDV maliyeti (Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler için geçerli değildir.)
 • İdari maliyetler (Başka bir bütçe kalemi altında verilemeyen maliyetlerden oluşan bu tutar, idari maliyetler dışında kalan maliyetlerin toplam tutarının %2'sini aşamaz) 
UYGUN OLMAYAN MALİYETLER
 • Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşmiş harcamalar,
 • Hali hazırda başka bir kaynaktan finanse edilen maliyet kalemleri,
 • Başvuru Formunda yer verilmeyen bir faaliyete ilişkin maliyet kalemleri,
 • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz, mahkeme masrafları vb. giderler,
 • Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
 • Faiz borcu
 • Motorlu taşıt kiralama giderleri
 • İş makinesi kiralama bedelleri
 • Başvuru sahibi veya proje ortağının kendi personeline ilişkin maaş ödemeleri
 • Canlı hayvan, tohum, fide, fidan, sperma, embriyo vb. canlı materyal bedelleri
 • Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri
 • İkinci el ekipman satın alma giderleri
 • Kur farkından doğan zararlar
 • Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler
 • Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler
 • Proje ortağı ya da iştirakçisinden yapılan mal veya hizmet alımı maliyetleri. 
Sözleşmenin imzalanmasından önceki süreçte, gerekli durumlarda bütçede değişiklik yapılabilecektir. Kontroller, Başvuru Sahibinin ilave açıklama yapmasını gerektirebilir ve Fırat Kalkınma Ajansı destek tutarında indirime gidebilir. Bu nedenle, Başvuru Sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli etkin bir bütçe sunması kendi yararınadır. Bütçeyi netleştirmek için maliyetlerin gerekçelerinin, özelliklerinin ve ilgili faaliyetlerin ayrıntılı bir şekilde Proje Bütçesi'nde belirtilmesi gerekmektedir. 

7. Başvuru Şekli ve Başvuru Sırasında Sunulacak Belgeler

Potansiyel başvuru sahiplerinin; proje başvurularını Ajansın internet sitesinden (www.fka.gov.tr)  erişilebilecek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)’nde yer alan Başvuru Formunda da yer alan başvuru veri giriş formunu doldurarak KAYS’a yüklemeleri zorunludur. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.  Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajans hizmet birimlerine teslim edilir. Bu durumda taahhütnamesini elden teslim edenlere imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir. Her başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kaydedilir. 
 
Başvuru sırasında KAYS sistemince talep edilen belgeler eksiksiz bir şekilde yüklenmelidir. Başvuru esnasında KAYS sistemine yüklenmesi gereken destekleyici belgeler aşağıda sıralanmıştır.Bu belgelerin aslı veya noter onaylı fotokopilerininbaşarılı olan başvuru sahiplerince, sözleşme imzalama aşamasına gelindiğinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Kamu kurum ve kuruluşu olmayan başvuru sahibi ve her ortak kuruluşun tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi,
 • Başvuru Sahibinin onaylanmış son üç yıla ait hesapları (kâr ve zarar hesabı ve bilanço). Bilançosu olmayan kurumlar için onaylanmış en son kesin hesapları, bilançosu olmayan belediyeler için ise onaylanan en son bütçeleri,
 • Toplam 20.000 TL ve üzeri tüm hizmet ve mal alımlarında teknik şartname ve farklı tedarikçilerden alınmış 2 adet proforma fatura,( Birim Fiyatlara göre hazırlanmış keşif/metrajlarda proforma fatura ibraz edilmesine gerek yoktur)
 • Başvuru sahibini ve proje ortağını temsil ve ilzama yetkili kişiye ait noter onaylı imza sirküleri (kamu kurum ve kuruluşları için Yetkilendirme Belgesi)
 • Yapım işlerinde teknik projeler ve keşif özetleri (malzeme, metraj, keşif listesi vb.)
 • Başvuru sahibinin hali hazırda proje konusu ile ilgili olarak başka kaynaklardan mali destek almadığına ve harcama yetkisi bulunduğuna dair taahhütname
 • Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış, ÇED Raporu, inşaat ruhsatı, sağlık ruhsatı gibi gerekli ruhsat ve diğer izin belgeleri
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu gereğince zorunlu olan her tür teknik dokümanın hazırlanmış ve ilgili mercilere sunulmuş ve onaylanmış olduğuna dair belge
 • Projenin uygulanacağı fiziki mekanın imar durumunu gösteren belge, güncel tapu kaydı veya kira sözleşmesi
 • Yerel yönetimler tarafından uygulanacak projelerde yetkili organlar (Belediye Genel Meclisi, İl Genel Meclisi vb.) tarafından alınmış karar.

8. Başvurular Nereye ve Nasıl Teslim Edilecektir?

Bu rehberde belirtilen şekilde eksiksiz hazırlanan proje başvuruları, belgelerin yüklenmesinin tamamlanmasından sonra KAYS sisteminin oluşturacağı taahhütnamenin imzalanarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde ajans ana hizmet binasına veya ajans yatırım destek ofislerine teslim edilmelidir. Faks, E-posta vb. diğer yollarla gönderilen, başka adreslere teslim edilen veya başvuru süresi dolduktan sonra Ajans hizmet birimlerine ulaşan taahhütnameler değerlendirmeye alınmayacaktır.

FIRAT KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI
Adres   : Turgut Özal Mah. Turgut Özal Bulvarı No:69/A Yeşilyurt - Malatya
Telefon : (422) 212 87 98-99
 
MALATYA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Adres   : Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 2. Kat Battalgazi - Malatya
Telefon : (422) 322 15 55
 
ELAZIĞ YATIRIM DESTEK OFİSİ
Adres   : Cumhuriyet Mah. General Hulusi Sayın Cad. No:117 Blok:2 Kat:2 Elazığ
Telefon : (424) 237 22 01
 
BİNGÖL YATIRIM DESTEK OFİSİ
Adres   : Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası 1. Kat Bingöl
Telefon : (426) 213 57 55
 
TUNCELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ
Adres   : Atatürk Mah. Hatice Beyaztaş Cad. 14. Sok. Serdar Apt. No:2 Tunceli
Telefon : (428) 213 34 84
 
 

9. Başvuruların Alınması İçin Son Tarih ve Saat

Program başvurularının alınması için son tarih 23/03/2018 saat 18:00 olup, bu tarih ve saat itibariyle KAYS üzerinden başvuru alımı otomatik olarak kapanacaktır. Yapılan başvuruların taahhütnamelerinin teslimi ise 30/03/2018 saat 18:00 itibariyle sona erecektir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Programa ilişkin sorular, 09/03/2018 saat 18:00’e kadar, program referans numarası belirtilerek, sss@fka.gov.tr e-posta adresine iletilebilecektir. Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Ajans internet sitesinde yayınlanacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak olup, sıkça sorulan sorular listesinde ve başvuru rehberinde yer almayan hiçbir bilgi başvuru sahipleri ve Fırat Kalkınma Ajansı için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

KAYS SİSTEMİ 
 
KAYS Sistemi Eğitimi 
 
KAYS Sistemine kayıt olma ve proje başvurusu için hazırlanan yardımcı dokümana ulaşmak için tıklayınız.
 
KAYS Sistemine kayıt olma ve proje başvurusunu aşama aşama sesli anlatan video ve kılavuzları görüntülemek için tıklayınız. ( Açılan sayfada sadece "Başvuru Sahibi Yardım Materyalleri" başlığı altındaki linkler ilgili eğitim içindir. )
 
KAYS Sistemine Giriş
 
Başvuru işlemlerinin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) aracılığı ile internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sistem üzerinden matbu hale getirilen dokümanların son başvuru tarihinden önce ajansımıza sunulması gerekmektedir.
 
KAYS Sistemine giriş için tıklayınız.

[1]Malatya ve Elazığ illerinde yer alan OSB ve KSS’lerde altyapı projeleri bakımından sadece teknik altyapı projeleri (ortak kullanım laboratuvarları, eğitim tesisleri, ihracat merkezleri, atık dönüşüm tesisleri ve benzeri altyapı projeleri) bu program kapsamında desteklenebilecek uygun proje konularıdır.
 
[2]Ajans mali destek miktarı 200.000 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Bu denetim Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları ile serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler tarafından yapılabilir.
 
Turizm ve Endustriyel Gelisme Mali Destek Programi Basvuru RehberiCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır