2015 BİNGÖL-TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI

258-TRIAL-PROGRAM TANITIMI 193

34-TRIAL-Özet 115

Adı

BİNGÖL - TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI

Amacı

TRB 1 bölgesinde görece daha az gelişmiş bölgelerde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak öncelikli alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi ve kapasitenin artırılması

Öncelikli Alanlar

·         Tekstil-Konfeksiyon

·         Turizm (Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri)

·         OSB’lerde yer alacak İmalat Sanayi

·         Kanatlı Hayvancılık (En az 25.000 kapasiteli)

·         Yenilenebilir Enerji Destekli Seracılık (En az 5 Dönüm)

 

Bütçesi

4.000.000 TL

Başvuru Teslim Yeri

Fırat Kalkınma Ajansı Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli Hizmet Birimleri

Destek Tutarı

Asgari

50.000 TL

Azami

400.000 TL

Destek Oranı

Asgari

% 20

Azami

% 50

Proje Uygulama Süresi

Azami 9 ay

Uygun Başvuru Sahibi

KOBİ’ler

Son Elektronik Başvuru Tarihi

10.04.2015 (Saat: 18:00)

Son Proje Teslim Tarihi

17.04.2015 (Saat: 18:00)

 

286-TRIAL-Amaç ve Öncelikler 223

Programın amacı, TRB1 bölgesinin Tunceli ve Bingöl İllerinde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak öncelikli alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi ve kapasitenin artırılması olarak belirlenmiştir.   

 

·         Tekstil-Konfeksiyon

·         Turizm (Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri)

·         OSB’lerde yer alacak İmalat Sanayi

·         Kanatlı Hayvancılık (En az 25.000 kapasiteli)

·         Yenilenebilir Enerji Destekli Seracılık (En az 5 Dönüm)

266-TRIAL-Bütçe 144

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.000.000 TL’dir. Destek almaya hak kazanan her bir proje için verilebilecek destek miktarı asgari 50.000 TL ve azami 400.000 TL olabilecektir. Ajansın sağlayacağı mali destek miktarı, projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %50’sinden fazla olamaz. 

36-TRIAL-Süre ve Yer 137

Azami proje uygulama süresi, 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Projelerin, Bingöl veya Tunceli illerinde uygulanması gerekmektedir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, gerekli olduğu durumlarda bölge dışında gerçekleştirilebilir. 

16-TRIAL-Kimler Başvurabilir? 193

Başvuru sahibi veya proje ortağı olabilmek için, başvuru tarihi itibariyle Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine kayıtlı gerçek ya da tüzel kişiliğe sahip işletme olma zorunluluğu vardır. Ayrıca başvuru sahiplerinin destek alabilmeleri için sözleşme tarihi itibariyle Bingöl veya Tunceli İllerinde Kurulu, TSO/ESOB’a kayıtlı merkezlerinin ya da yasal şubelerinin olması gerekmektedir.

Başvuru sahipleri ve proje ortaklarının destek alabilmek için Projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi ve aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekmektedir. Aşağıda (a), (c), (d), (f), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda, hibe programlarına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki 2 yıl için, (b) ve (e) bentlerinde belirtilen durumlarda ise, kararın tebliğ tarihinden itibaren 4 yıl için geçerlidir.

 

a)      İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar

b)     Kesinleşmiş yargı kararı ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar (Başvuru sahipleri ve proje ortakları, haklarında yargı süreci devam eden davalar ve verilen kararlarla alakalı durumlarını mahkemelerden alınan resmi yazılarla belirtmekle yükümlüdürler.)

c)      Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar

d)     Sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih itibariyle en geç 1 ay önce düzenlenmiş;

o   Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar

o   Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olanlar

o   Söz konusu proje veya faaliyetine sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar

e)      Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar

f)      Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler

g)      Teklif edilen projeye ilişkin menfaat elde etmeye yönelik hukuka aykırı girişimde bulunanlar

h)      Programa katılım koşulu olarak Fırat Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler

i)        Talebin değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Fırat Kalkınma Ajansı’nı etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler

149-TRIAL-Proje Konuları 71

Program kapsamında Bingöl ve Tunceli İllerinden öncelikli alanlar kapsamında ki projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu alanlar dışındaki proje başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır. Ayrıca Bölge içi gelişmişlik farklılıklarını azaltmaya yönelik olarak, Bingöl ve Tunceli illerinin merkez ilçeleri dışında uygulanacak projeler için değerlendirme aşamasında pozitif ayrımcılık yapılarak ilave puan verilecektir.

 

·         Tekstil ve Konfeksiyon

o    Tekstil ürünleri veya hazır giyim sektörüne yönelik imalat

o    Boya, yıkama, dikim vb. ara işlemlere yönelik projeler

o    Ve benzeri proje konuları

 

·         Turizm

o    Turizm yatırım veya işletme belgeli oteller,

o    Butik oteller,

o    Tatil köyleri,

o    Özel konaklama tesisleri

o    Dağ veya yayla evleri

 

·         OSB’lerde yer alacak İmalat Sanayi

o    Tunceli veya Bingöl Organize Sanayi Bölgelerinde mevcut veya kurulacak işletmeler tarafından yürütülecek projeler

 

·         Kanatlı Hayvancılık

o    En az 25.000 kapasiteli, yumurta veya et üretimine yönelik yetiştiricilik faaliyetleri

 

·         Yenilenebilir Enerji Destekli Seracılık

o    En az 5 dönüm bir arazide uygulanmak üzere, güneş, jeotermal, biyogaz gibi yenilenebilir enerji destekli seracılık faaliyetleri

 

Kum, taş, çakıl, mucur üretimine yönelik projeler ve bu rehberin ekinde yer alan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ek-4 kapsamında teşvik edilmeyecek yatırım konularına yönelik projeler projeler bu program kapsamında uygun olmayıp, değerlendirmeye alınmadan ön inceleme aşamasında reddedilecektir.  

 

Bununla birlikte tüm projeler her koşulda yürürlükte bulunan mevzuata uygun olmalı ve aşağıda belirtilen içerikte olmamalıdır.

·         Restoran, lokanta, kafe vb. yeme - içme hizmeti sunmaya yönelik faaliyetler

·         Araç ve makine tamir, bakım ve temizliğine yönelik faaliyetler

·         Gayrimenkul yatırımları, sadece mal alım satımına yönelik perakende ve toptan ticaret

·         Kiralama amaçlı makine ve ekipman yatırımları

·         Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler

·         Her tür tütün mamulü ve alkollü içkilerin üretimi

·         Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler

·         Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler, borsa yatırımları

·         Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler

·         Sadece eğitim içerikli projeler ile eğitim veya kurslar için bireysel burslar

·         Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar

·         Diğer kişi ya da kuruluşlara nakdi veya ayni hibe/kredi sağlama amaçlı projeler

·         Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse)

·         Başvuru sahiplerinin rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler

·         Maden arama ve çıkarma faaliyetleri ve ocak (kum, taş vb.) işletmeciliği

·         Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan projeler

·         Başka bir kurum veya kuruluştan destek alan projeler (Devlet teşvikleri dâhil)

44-TRIAL-Maliyetler 277

Proje uygulamalarında ortaya çıkan tüm maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bir harcamanın uygun maliyet kabul edilmesi için aşağıdaki ön koşullar aranmaktadır.

·         Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim ve proje hazırlamaya yönelik danışmanlık maliyetleri hariç)

·         Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması, maliyet etkinliği sağlaması

·         Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi

·         Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması, orijinal belgelerle desteklenmesi. 

UYGUN MALİYETLER

 

 •   Yeni istihdam edilecek en az ön lisans mezunu teknik personelin brüt maaşları
 • Yetkilendirilmiş proje personelinin proje kapsamında yer alan faaliyetler kapsamında gerçekleştireceği seyahat giderleri (Yurtiçi gündelik gideri 75 TL’yi, Yurtdışı gündelik gideri 200 TL’yi aşamaz)
 • Hizmet ve yeni makine-ekipman satın alma maliyetleri
 • Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla inşaat işleri (Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu aşamaz)
 • Denetim maliyetleri (Ajans destek miktarının 200.000 TL’yi aşması halinde zorunludur)
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri
 • Sağlanan mali desteğin %1’ini geçmemek şartıyla yararlanıcıların proje hazırlanması kapsamındaki danışmanlık ve kırtasiye giderleri
 • Sağlanan mali desteğin %2’sini geçmemek şartıyla yararlanıcıların proje uygulama dönemindeki danışmanlık giderleri
 • İdari maliyetler (Başka bir bütçe kalemi altında verilemeyen maliyetlerden oluşan bu tutar, idari maliyetler dışında kalan maliyetlerin toplam tutarının %2'sini aşamaz)

 

UYGUN OLMAYAN MALİYETLER

 • Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri
 • İşletmelerin sözleşme öncesinde istihdam ettiği personelin brüt maaşı
 • İkinci el makine-ekipman satın alma giderleri
 • Makine-ekipman kiralama giderleri
 • Her tür motorlu taşıt satın alma giderleri
 • KDV (Katma Değer Vergisi)
 • Kur farkından doğan zararlar
 • Leasing ve amortisman giderleri
 • Elektrik, su, telefon vb. abonelik bedelleri
 • Canlı hayvan, tohum, fide, fidan, sperma, embriyo vb. canlı materyal bedelleri
 • Sözleşme imzalanmadan önce ve proje uygulama süresi bitiminden sonra gerçekleşmiş olan harcamalar
 • Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler
 • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz, mahkeme masrafları vb. giderler
 • Her tür borç, zarar veya borç karşılıkları
 • Hâlihazırda başka bir hibe programı ya da devlet teşvikleri kapsamında desteklenen kalemler
 • Sözleşme, teminat ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler
 • Proje ortağı ya da iştirakçiden yapılan satın alımlar için yapılacak ödemeler
 • Üretimde kullanılacak hammadde maliyeti

 

 

 

85-TRIAL-Başvuru Tarihi 100

Program başvurularının alınması için son tarih 10/04/2015 saat 18:00 olup, bu tarih ve saat itibariyle KAYS üzerinden başvuru alımı otomatik olarak kapanacaktır. Yapılan başvuruların matbu olarak teslimi ise 17/04/2015 saat 18:00 itibariyle sona erecektir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

266-TRIAL-BAŞVURU REHBERİ VE DİĞER DÖKÜMANLAR 151

190-TRIAL-Başvuru Rehberi 85

Başvuru Rehberini bilgisayarınıza yüklemek için;

125-TRIAL-Diğer Dökümanlar 18

KAYS Uygunluk Beyanı

Taahhütname

Yetkilendirme Belgesi

İş Planı

KOBİ Beyannamesi

 

37-TRIAL-BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI 74

168-TRIAL-Bilgilendirme Toplantıları 106

Bilgilendirme toplantıları daha sonra ilan edilecektir.

129-TRIAL-Eğitim Toplantıları 8

Eğitim programına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

251-TRIAL-BAŞVURU SÜRECİ 295

141-TRIAL-Kays Sistemi Kullanımı 225

 

 

KAYS Sisteminde Kullanıcı Hesabı Açılması

Kullanıcı Hesabı, 1 kereye mahsus oluşturulur ve sisteme daha sonraki  girişlerde kullanıcı adı ve şifreyle doğrudan giriş yapılır. Kullanıcı hesabı oluşturmak için Ajans internet sitesi üzerinden (www.fka.org.tr) Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine giriniz. “Sisteme Giriş” linkine tıkladığınızda açılan giriş menüsünün sol alt köşesinde yer alan “Sisteme Kaydol” linkine tıklayınız ve kayıt sayfasında “Rolü” kısmında “Başvuru Sahibi Kullanıcısı”nı seçip, diğer bilgileri girdikten sonra “kaydet” tuşuna başınız. E-posta adresinize gelen  kullanıcı adı, şifre ve onay kodu ile sisteme giriş yaptığınızda kulanıcı hesabınız açılmış olacaktır.

Başvuru Sahibinin Sisteme Eklenmesi

Kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra , ekranın sağ üst köşesindeki "Kurum/Kullanıcı/Rol işlemleri" menüsüne girerek, bir kuruluş için başvuracaksanız "Tüzel Paydaş  İşlemleri"; şahıs  adına başvuracaksanız "Gerçek Paydaş İşlemleri"ne tıklayınız.  Alt orta kısımda yer alan "Ekle" linkine tıkladığınızda  açılan sayfada istenen bilgiler girilerek sağ alt köşedeki "Ekle" linkine tıkladığınızda başvuru sahibi kaydolacaktır. Proje ortağı/iştirakçiyi de aynı şekilde kaydedebilirsiniz.

KAYS Sistemine Proje Başvurusunun Yapılması

KAYS Sistemi ana ekranından "Başvuru İşlemleri" menüsünde yer alan "Başvuru Yap" linkine tıkladığınızda açılan sayfada, projenin uygulanacağı ili seçtiğinizde, alt kısımda sıralanan programlardan başvuracağınızı seçerek "Başvuru Yap" linkine tıklayınız. Açılan menüde sol üst köşeden başlayarak, yukarıdan aşağıya doğru her bir başlığa tıklayarak sırasıyla bilgi ve belgeleri sisteme giriniz. Tüm işlemleri tamamlayıp, kontrollerinizi yaptıkdan sonra menüde sol alt köşede yer alan  "Başvuru Tamamla" linkine tıkladığınızda elektronik başvuru işleminiz bitmiş olacaktır.

Proje Başvurusunun Ajansa Teslim Edilmesi

Başvuru formunuzu kapaklarıyla birlikte bilgisayarınıza indirip çıktısını aldıktan sonra, gerekli kısımları imzalayınız ve kalan kısımları paraflayınız. İstenen destekleyici belgelerle birlikte bir asıl dosya oluşturunuz.  Bu dosyadan 2 adet kopya dosya oluşturunuz ve başvuru dokümanlarınızı bir CD'ye kaydediniz. 1 asıl (kırmızı renkli), 2 kopya (mavi renkli) dosya ile CD'nizi bir zarfa koyarak kapatınız. Sistemden çıktısını aldığınız kapak sayfasını zarfın üzerine yapıştırarak ve son elektronik başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim ettiğinizde başvuru işleminiz tamamlanmış olacaktır.

 

236-TRIAL-Başvuru Yeri ve Tarihi 280

Program başvurularının alınması için son tarih 10/04/2015 saat 18:00 olup, bu tarih ve saat itibariyle KAYS üzerinden başvuru alımı otomatik olarak kapanacaktır. Yapılan başvuruların matbu olarak teslimi ise 17/04/2015 saat 18:00’de sona erecektir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta/kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Program rehberinde belirtilen şekilde eksiksiz hazırlanan proje başvuruları, kapalı zarf içinde posta/kargo yoluyla veya elden Ajans ana hizmet binasına veya Ajans yatırım destek ofislerine teslim edilir. Birden fazla başvuru yapacakların, her bir başvuruyu ayrı zarf içinde teslim etmeleri gerekmektedir. E-posta, faks vb. diğer yollarla gönderilen, başka adreslere teslim edilen veya başvuru süresi dolduktan sonra Ajans hizmet birimlerine ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların teslim edilebileceği Ajans hizmet birimleri ve bu birimlere ait iletişim bilgileri aşağıdadır.

 

FIRAT KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI

Adres   : Turgut Özal Mah. Turgut Özal Cad. No: 69/A Yeşilyurt Malatya

Telefon           : (422) 212 87 98-99 / 444 53 52

 

ELAZIĞ YATIRIM DESTEK OFİSİ

Adres   : Cumhuriyet Mahallesi General Hulusi Sayın Cad. No:117 Blok:2 Kat:2 Elazığ

Telefon           : (424) 237 22 01

 

BİNGÖL YATIRIM DESTEK OFİSİ

Adres   : İnönü Mah. Kültür Cad. Kahraman Tatar İş Merkezi No:72 Kat:1 Bingöl

Telefon           : (426) 213 57 55

 

TUNCELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ

Adres   : Atatürk Mah. Hatice Beyaztaş Cad. 14. Sok. Serdar Apt. No:2 Tunceli

Telefon           : (428) 213 34 84

 

116-TRIAL-Uyarılar 170

 • İnternet üzerinden KAYS sistemine kaydı yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvuruların sadece sunulan belgeler üzerinden değerlendirileceği dikkate alınarak, Başvuru Formunun dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dilde doldurulması gerekmektedir.
 • İnternet üzerinden yapılan başvuru tek başına yeterli değildir. Mutlaka KAYS sistemi üzerinden doldurulan başvuru formunun çıktısının alınması, gerekli paraf ve imzalar atıldıktan sonra destekleyici belgelerle birlikte 1 asıl (kırmızı) 2 suret (mavi) dosya yapılması ve proje dokümanlarının kaydedildiği bir CD ile birlikte kapalı zarf içerisinde başvuru tarihi ve saatinden önce ajansa teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Her bir telli dosyaya başvuru formu ve destekleyici belgeler sırayla konulmalıdır. Belgeler, ortasından delgeçle delinerek telli dosyalara yerleştirilmeli ayrıca şeffaf dosya veya zımba kesinlikle kullanılmamalıdır. Başvuru dosyasına, istenilenler dışında belge konulmamalıdır
 • Ajansa sunulan başvuru dokümanlarının tamamı KAYS sisteminde yer almalıdır. Herhangi bir tutarsızlık durumunda ilgili başvuru reddedilebilecektir.
 • Başvuruda sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilebilecektir.
 • Başvuru Formunda yer alan Başvuru Sahibi Beyannamesinin (varsa Ortak ve İştirakçi Beyannamelerinin) imzalanması; sistemden çıktısı alınan Başvuru Formunun tüm sayfalarının Başvuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafından paraflanması zorunludur.

292-TRIAL-KAYS SİSTEMİ 137

84-TRIAL-Kays Sistemine Giriş 247

Başvuru işlemlerinin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) aracılığı ile internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sistem üzerinden matbu hale getirilen dokümanların son başvuru tarihinden önce ajansımıza sunulması gerekmektedir.

KAYS Sistemine giriş için;

.

228-TRIAL-Kays Sistemi Eğitimi 36

KAYS Sistemine kayıt olma ve proje başvurusu için hazırlanan yardımcı dokümanı indirmek için tıklayınız.

                    -----------------------------------------------------------------------------------------

KAYS Sistemine kayıt olma ve proje başvurusunu aşama aşama sesli anlatan video ve kılavuzları görüntülemek için tıklayınız.

(Açılan sayfada sadece "Başvuru Sahibi Yardım Materyalleri" başlığı altındaki linkler ilgili eğitim içindir)

 

 

96-TRIAL-DEĞERLENDİRME SÜRECİ 110

204-TRIAL-Ön İnceleme 200

Ön inceleme aşamasında, başvurunun rehberde açıklanan şekilde yapılıp yapılmadığını incelemek üzere idari kontrol listesi ve başvurunun programa uygun olup olmadığını incelemek üzere uygunluk kontrol listesi kullanılır. Yapılacak kontrollerde başvuru kriterlerinden herhangi birini sağlamayan veya gerekli bilgi ve belgeleri içermeyen proje başvuruları teknik ve mali değerlendirmeye alınmaksızın bu aşamada reddedilebilir. Sadece ön incelemeyi geçen başvurular değerlendirme işleminin sonraki safhalarına alınacaktır. Bu nedenle başvuru sahiplerinin ve proje ortaklarının gerekli olan koşulları sağlayıp sağlamadıklarını başvuru formunda yer alan kontrol tabloları yardımıyla kontrol etmeleri gerekmektedir.

23-TRIAL-Teknik ve Mali Değerlendirme 264

Başvuru sahipleri tarafından sunulan projeler aşağıda açıklanan şekilde değerlendirilecektir. Fırat Kalkınma Ajansı’nın bir başvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir. Başvurular, aşağıda yer alan değerlendirme tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirme tablosundaki her kritere aşağıdaki esaslara göre 1 ile 5 arasında bir puan verilecektir.

1 = Çok zayıf

2 = Zayıf

3 = Orta

4 = İyi

5 = Çok iyi 

 

 

 

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Bölüm

Puan

1. Kurumsal ve Mali Kapasite

20

1.1 Başvuru Sahibi, varsa ortakları ve/veya proje kilit personeli proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi?

5

1.2 Başvuru Sahibi, varsa ortakları ve/veya proje kilit personeli yeterli teknik uzmanlığa sahip mi?

5

1.3Başvuru Sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi?
(personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dâhil olmak üzere)

5

1.4 Başvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi?

   5

2. İlgililik

25

2.1 Proje, teklif çağrısının amacıyla ne kadar ilgili?

5

2.2 Proje konusu, teklif çağrısının öncelikli konuları arasında yer almakta mıdır?

5

2.3 Proje, hedef bölgenin ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgili?

5

2.4 Proje, uygulanacağı mekân itibari ile bölgeiçi gelişmişlik farklarının azaltılmasına fayda sağlıyor mu?

5

2.5 Proje, bölgenin rekabet edebilirliğini artıracak unsurlar içeriyor mu?

5

3. Yöntem

30

3.1 Önerilen faaliyetler uygun ve uygulanabilir mi?

5

3.2 Projenin içeriği, faaliyetler, seçilen yöntem ve kullanılan araçlar birbirini tamamlıyor mu? Proje; yapısının gerektirdiği belgelerle desteklenmiş mi?

5

3.3 Faaliyet akışı, öngörülen süreler ve ayrıntı düzeyi bakımından açık ve uygulanabilir nitelikte mi?

5

3.4 Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı? (Proje, söz konusu sorunların bir analizini yansıtıyor mu; dış faktörler göz önüne alınmış mı ve bir değerlendirme öngörüyor mu?)

5

3.5 Proje kapsamında, proje ilerleme düzeyi ve hedeflere ne derecede ulaşıldığını ölçmek için objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yeterli tanımlanmış mı?

5

3.6 Proje, işletmeler ve kurumlar arası işbirliğini geliştirmeye yönelik unsurlar içeriyor mu?

5


4. Sürdürülebilirlik

15

4.1 Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? (sosyal faydalar, sağlanan eğitim fırsatları, yaşam kalitesinde beklenen iyileşmeler, geçici/kalıcı oluşturulan istihdam, bölgenin genel ekonomik ortamında sağlanan gelişmeler vb. dahil olmak üzere)

5

4.2 Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir? (Projenin yinelenmesi ve daha geniş alanları etkilemesi ile bilgi yayılması dâhil olmak üzere)

5

4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?

·         Mali açıdan (destek sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecek?)

·         Kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam ettirilmesine imkân tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek mi? Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?)

·         Projede doğal kaynakların ve çevrenin sürdürelebilirliği göz önünde bulundurulmuş mu?

5


5. Bütçe ve Maliyet Etkinliği

10

5.1 Bütçe; faaliyetlerle uyumlu, yeterli ayrıntı düzeyinde, doğru, gerçekçi ve tutarlı bir şekilde hazırlanmış mı?

5

5.2 Proje kapsamında öngörülen maliyetler ile beklenen sonuçlar tutarlı mıdır?

5

TOPLAM PUAN

100

 

109-TRIAL-SIKÇA SORULAN SORULAR 286

211-TRIAL-Sıkça Sorulan Sorular 140

Programa ilişkin sorular, 31/03/2015 saat 18:00’e kadar, program referans numarası belirtilerek, sss@fka.org.tr e-posta adresine iletilebilecektir. Ayrıca aşağıda verilen linkten de sorular iletilebilecektir. Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Ajans internet sitesinde yayınlanacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak olup, sıkça sorulan sorular listesinde ve başvuru rehberinde yer almayan hiçbir bilgi başvuru sahipleri ve Fırat Kalkınma Ajansı için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

Programla ilgili sıkça sorulan soruları görmek için;

İçerik GörselleriCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır