2014- TEKNİK DESTEK PROGRAMI

179-TRIAL-PROGRAM TANITIMI 216

24-TRIAL-Özet 192

ADI

TEKNİK DESTEK

AMACI

Bölgedeki kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik uzman desteği sağlamak.

BÜTÇESİ

100.000 TL

BAŞVURU YERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI

Turgut Özal Mah. Ankara Caddesi No:139 MALATYA

DESTEK TUTARI

Ajans tarafından satın alınan hizmet bedeli 7.500 TL’yi aşamaz.

PROJE SÜRESİ

Azami 1 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİBİ

·     Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Bölge/İl Müdürlükleri, Kaymakamlıklar)

·     Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri)

·     Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri/İstasyonları

·     Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

·     Sivil toplum kuruluşları

·     Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri

·     Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri

·     İş Geliştirme Merkezleri

·     Kar Amacı Gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler

 

SON PROJE TESLİM TARİHLERİ*

TRB1/2014/TD/01

28 Şubat 2014, Perşembe 18:00

TRB1/2014/TD/02

30 Nisan 2014, Salı 18:00

TRB1/2014/TD/03

30 Haziran 2014, Cuma 18:00

TRB1/2014/TD/04

29 Ağustos 2014, Perşembe 18:00

TRB1/2014/TD/05

31 Ekim 2014, Perşembe 18:00

TRB1/2014/TD/06

31 Aralık 2014, Salı 18:00

 

204-TRIAL-Amaç 22

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik uzman desteği sağlamaktır.

Bu kapsamda Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve hizmet kalitesini artırmak üzere danışmanlık ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

155-TRIAL-Bütçe 13

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen kaynak tutarı 100.000 TL’dir. Fakat Fırat Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Bir proje için sağlanacak destek tutarı KDV dâhil 7.500 TL’yi aşamaz.

 

Teknik desteğin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile organizasyona ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı tarafından ayni katkı olarak sağlanır.

 

Sağlanan Teknik Destek faaliyetinden yararlanıcının gelir elde etmesi yasak olup, bu durumun tespiti halinde, kanuni yolla ilgili tutarın Ajansa aktarılması sağlanır.

162-TRIAL-Süre ve Yer 173

Teknik Destek kapsamında uygulanacak faaliyetler Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde gerçekleştirilebilir ve azami süresi 1 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar. 

284-TRIAL-Kimler Başvurabilir? 160

Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi veya proje ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır;

·      Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Üniversiteler, İl Özel İdareleri, Araştırma Enstitüleri/İstasyonları, Bölge ve İl Müdürlükleri)

·      Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

·      Sivil toplum kuruluşları

·      Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri

·      Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri

·      Teknoloji İş Geliştirme ve Girişim Hizmetleri Şirketleri

·      Kar Amacı Gütmeyen Birlikler ve kooperatifler

 

Başvuru sahipleri aşağıda verilen koşulların tümüne uymak zorundadırlar;

·           Destek konusunun, talepte bulunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

·           Başvuru sahibinin Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinden birinde merkezinin ya da yasal şubesinin bulunması,

·           Başvuru sahibinin Teknik Destek talebinin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

 

Başvuru Sahibine İlişkin Özel Düzenlemeler:

 

·      Bir kurum/kuruluş, başvuru sahibi ya da ortak sıfatıyla, program yılında en fazla 4, aynı dönem içinde ise en fazla 2 başvuru yapabilir ve dönemde 1 defayı aşmamak üzere yılda azami 2 kez desteklenebilir. Başvuru ve destek sayısı bakımından ifade edilen sınırlara “proje ortağı” sıfatıyla yer alınan projeler de dâhildir. Dolayısıyla ilgili sınırlar bakımından bir projede başvuru sahibi ya da ortak olmak arasında fark bulunmamaktadır.

·      Ajansın uyguladığı destek programları kapsamında daha önce destek almaya hak kazandığı halde süresinde sözleşme imzalamayan, mücbir sebepler dışındaki nedenlerle sözleşmesi fesih olan veya kendi talebi üzerine destek uygulaması gerçekleşmeyen kurum/kuruluşlar, destek almaya hak kazandıklarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıllık süre dolmadan bu programa başvuru yapamazlar.

222-TRIAL-Uygun Faaliyetler 253

Program amacına uygun olan ve aşağıdaki başlıkların dışındaki faaliyetler uygun kabul edilecektir. Aşağıda sıralanan içerikteki talepler değerlendirmeye alınmadan ön inceleme aşamasında reddedilecektir.

 

·      TRB1 bölgesi dışında gerçekleşecek faaliyetler

·      Başvuru sahibinin/proje ortağının personeli veya üyeleri dışındakilere yönelik, umuma açık eğitimler

·      Başvuru sahibinin/proje ortağının bağlı olduğu kurumun hizmet içi eğitim programında yer alan eğitimler

·      Konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel, kongre ve benzeri organizasyonlara yönelik her tür eğitim/danışmanlık faaliyeti

·      Kişisel gelişim eğitimleri

·      Meslek edindirme eğitimleri

·      Girişimcilik eğitimleri

·      Proje hazırlama eğitimleri (Proje döngüsü eğitimleri dahil)

·      Yabancı dil eğitimleri

·      Genel bilgisayar kullanımı eğitimleri

·      Yazılım kullanım eğitimleri

·      Makine kullanım eğitimleri

 

Teknik Destek Programı kapsamında Ajansa sunulmuş ve değerlendirme sonucunda başarısız olmuş projeler, değerlendirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile tekrar sunulamaz. Ayrıca Ajans tarafından desteklenen bir başvuru sahibi veya proje ortağı nihai raporu Ajansa sunduğu tarihten itibaren 1 yıl süre ile aynı içerikte teknik destek alamaz. Tarif edilen nitelikteki projelerin Ajansa sunulması halinde, değerlendirmeye alınmadan ön inceleme aşamasında reddedilir.

197-TRIAL-Başvuru Tarihi 122

Teknik Destek başvuruları yıl boyunca sürekli olarak alınır ve ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. 2014 yılı Teknik Destek Programı bütçesi olan 100.000 TL’nin tamamının faaliyet yılı bitmeden kullandırılması durumunda, program sonlandırılacak ve bu program kapsamında yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Fırat Kalkınma Ajansı internet sitesinde (www.fka.org.tr) duyurulacaktır.

SON PROJE TESLİM TARİHLERİ*

TRB1/2014/TD/01

28 Şubat 2014, Perşembe 18:00

TRB1/2014/TD/02

30 Nisan 2014, Salı 18:00

TRB1/2014/TD/03

30 Haziran 2014, Cuma 18:00

TRB1/2014/TD/04

29 Ağustos 2014, Perşembe 18:00

TRB1/2014/TD/05

31 Ekim 2014, Perşembe 18:00

TRB1/2014/TD/06

31 Aralık 2014, Salı 18:00

 

53-TRIAL-BAŞVURU REHBERİ VE DİĞER DOKÜMANLAR 58

250-TRIAL-Başvuru Rehberi 37

Başvuru Rehberini bilgisayarınıza yüklemek için;

206-TRIAL-BAŞVURU SÜRECİ 149

117-TRIAL-Başvuru Tarihi ve Yeri 106

Başvuru işlemlerinin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) aracılığı ile internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sistem üzerinden matbu hale getirilen dokümanların ajansımıza sunulması gerekmektedir. Bu rehberde belirtilen şekilde eksiksiz hazırlanan proje başvuruları, kapalı zarf içinde posta/kargo yoluyla ya da elden Ajans ana hizmet binasına teslim edilmelidir. Birden fazla başvuru yapacakların, her bir başvuruyu ayrı zarf içinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Teslim Yeri ve Adresi:

Fırat Kalkınma Ajansı

Adres   : Turgut Özal Mah. Ankara Cad. No:139 Malatya

Telefon           : (422) 212 87 98-99 / 444 53 52

Fax                  :  (422) 212 87 97

SON PROJE TESLİM TARİHLERİ*

TRB1/2014/TD/01

28 Şubat 2014, Perşembe 18:00

TRB1/2014/TD/02

30 Nisan 2014, Salı 18:00

TRB1/2014/TD/03

30 Haziran 2014, Cuma 18:00

TRB1/2014/TD/04

29 Ağustos 2014, Perşembe 18:00

TRB1/2014/TD/05

31 Ekim 2014, Perşembe 18:00

TRB1/2014/TD/06

31 Aralık 2014, Salı 18:00

 

131-TRIAL-Kays Sistemi Kullanımı 297

KAYS Sisteminde Kullanıcı Hesabı Açılması

Kullanıcı Hesabı, 1 kereye mahsus oluşturulur ve sisteme daha sonraki  girişlerde kullanıcı adı ve şifreyle doğrudan giriş yapılır. Kullanıcı hesabı oluşturmak için Ajans internet sitesi üzerinden (www.fka.org.tr) Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine giriniz. “Sisteme Giriş” linkine tıkladığınızda açılan giriş menüsünün sol alt köşesinde yer alan “Sisteme Kaydol” linkine tıklayınız ve kayıt sayfasında “Rolü” kısmında “Başvuru Sahibi Kullanıcısı”nı seçip, diğer bilgileri girdikten sonra “kaydet” tuşuna başınız. E-posta adresinize gelen  kullanıcı adı, şifre ve onay kodu ile sisteme giriş yaptığınızda kulanıcı hesabınız açılmış olacaktır.

Başvuru Sahibinin Sisteme Eklenmesi

Kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra , ekranın sağ üst köşesindeki "Kurum/Kullanıcı/Rol işlemleri" menüsüne girerek, bir kuruluş için başvuracaksanız "Tüzel Paydaş  İşlemleri"; şahıs  adına başvuracaksanız "Gerçek Paydaş İşlemleri"ne tıklayınız.  Alt orta kısımda yer alan "Ekle" linkine tıkladığınızda  açılan sayfada istenen bilgiler girilerek sağ alt köşedeki "Ekle" linkine tıkladığınızda başvuru sahibi kaydolacaktır. Proje ortağı/iştirakçiyi de aynı şekilde kaydedebilirsiniz.

KAYS Sistemine Proje Başvurusunun Yapılması

KAYS Sistemi ana ekranından "Başvuru İşlemleri" menüsünde yer alan "Başvuru Yap" linkine tıkladığınızda açılan sayfada, projenin uygulanacağı ili seçtiğinizde, alt kısımda sıralanan programlardan başvuracağınızı seçerek "Başvuru Yap" linkine tıklayınız. Açılan menüde sol üst köşeden başlayarak, yukarıdan aşağıya doğru her bir başlığa tıklayarak sırasıyla bilgi ve belgeleri sisteme giriniz. Tüm işlemleri tamamlayıp, kontrollerinizi yaptıkdan sonra menüde sol alt köşede yer alan  "Başvuru Tamamla" linkine tıkladığınızda elektronik başvuru işleminiz bitmiş olacaktır.

Proje Başvurusunun Ajansa Teslim Edilmesi

Başvuru formunuzu kapaklarıyla birlikte bilgisayarınıza indirip çıktısını aldıktan sonra, gerekli kısımları imzalayınız ve kalan kısımları paraflayınız. İstenen destekleyici belgelerle birlikte bir asıl dosya oluşturunuz.  Bu dosyadan 2 adet kopya dosya oluşturunuz ve başvuru dokümanlarınızı bir CD'ye kaydediniz. 1 asıl (kırmızı renkli), 2 kopya (mavi renkli) dosya ile CD'nizi bir zarfa koyarak kapatınız. Sistemden çıktısını aldığınız kapak sayfasını zarfın üzerine yapıştırarak  Ajansa teslim ettiğinizde başvuru işleminiz tamamlanmış olacaktır.

 

205-TRIAL-Uyarılar 136

Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

  • İnternet üzerinden KAYS sistemine kaydı yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Başvuruların sadece sunulan belgeler üzerinden değerlendirileceği dikkate alınarak, başvuru formunun dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dilde doldurulması gerekmektedir.
  • İnternet üzerinden yapılan başvuru tek başına yeterli değildir. Mutlaka KAYS üzerinden doldurulan başvuru formunun çıktısının alınması, gerekli paraf ve imzalar atıldıktan sonra destekleyici belgelerle birlikte 1 asıl (kırmızı) 2 suret (mavi) dosya yapılması ve proje dokümanlarının kaydedildiği bir CD ile birlikte kapalı zarf içerisinde ajansa teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Her bir telli dosyaya başvuru formu ve destekleyici belgeler açıklanan sırayla konulmalıdır. Belgeler, ortasından delgeçle delinerek telli dosyalara yerleştirilmeli ayrıca şeffaf dosya veya zımba kesinlikle kullanılmamalıdır. Başvuru dosyasına, istenilenler dışında belge konulmamalıdır.
  • Ajansa sunulan başvuru dokümanlarının tamamı KAYS’ta yer almalıdır. Herhangi bir tutarsızlık durumunda ilgili başvuru reddedilebilecektir. Değerlendirmelerde ve diğer işlemlerde elektronik ortamdaki bilgi ve belgeler esas alınacaktır.  
  • Başvuruda sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilebilecektir.
  • Başvuru Formunda yer alan başvuru sahibi beyannamesinin (varsa ortak ve iştirakçi beyannamelerinin) imzalanması; sistemden çıktısı alınan başvuru formunun tüm sayfalarının başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından paraflanması zorunludur.

60-TRIAL-DEĞERLENDİRME SÜRECİ 294

157-TRIAL-Ön İnceleme 299

ÖN İNCELEME KONTROL LİSTESİ

Evet

Hayır

Geçerli Değil

1.    Başvuru paketi 1 asıl, 2 suret olmak üzere 3 matbu dosya ve 1 CD/DVD olarak hazırlanmış, üzerine KAYS’tan alınan kapak sayfası yapıştırılmış şekilde kapalı halde sunulmuştur.

 

 

 

2.    Matbu başvuru dokümanları, standart formata göre ve eksiksiz olarak doldurulmuş olup, tüm sayfaları yetkili kişi tarafından imzalanmış ve paraflanmıştır.

 

 

 

3.    Kamu kurum ve kuruluşu olmayan başvuru sahibi ve her ortak kuruluşun tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi başvuruya eklenmiştir.

 

 

 

4.    Kooperatifler / Birlikler için son iki yıl içerisinde olağan genel kurul toplantılarını yapmış olduklarına dair belge başvuruya eklenmiştir.

 

 

 

5.    Proje TRB1 Bölgesi'nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) uygulanacaktır.

 

 

 

6.    Başvuru sahibi ve varsa proje ortakları uygundur.

 

 

 

7.    Teknik desteğin konusu uygundur.

 

 

 

8.    Teknik Desteğin süresi 1 ayı geçmemektedir.

 

 

 

9.    İlgili mevzuat ve başvuru rehberinde açıklanan koşullar bakımından başvuru uygundur.

 

 

 

 

90-TRIAL-Nihai Değerlendirme 98

Kriterler

Puan

1.Başvuru, teknik destek kapsamında desteklenecek alanlarla ne kadar ilgili?

30

2.Teknik destek başvurusu, diğer uygulanan/uygulanacak  programlarla karşılaştırıldığında katma değer yaratacak unsurlar içeriyor mu?

30

3.İhtiyaçlar ve sorunlar ne kadar doğru bir şekilde tanımlanmış?

20

4.Başvurunun beklenen sonuçlarının, hedef gruplar üzerinde sürdürülebilir bir etkisi var mı? Çarpan etkileri olacak mı?

20

TOPLAM

100

 

59-TRIAL-KAYS SİSTEMİ 41

85-TRIAL-KAYS Sistemi Eğitimi 147

KAYS Sistemine kayıt olma ve proje başvurusu için hazırlanan yardımcı dokümanı indirmek için tıklayınız.

                    -----------------------------------------------------------------------------------------

KAYS Sistemine kayıt olma ve proje başvurusunu aşama aşama sesli anlatan video ve kılavuzları görüntülemek için tıklayınız.

(Açılan sayfada sadece "Başvuru Sahibi Yardım Materyalleri" başlığı altındaki linkler ilgili eğitim içindir)

 

 

184-TRIAL-Kays Sistemine Giriş 292

Başvuru işlemlerinin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) aracılığı ile internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sistem üzerinden matbu hale getirilen dokümanların son başvuru tarihinden önce ajansımıza sunulması gerekmektedir.

KAYS Sistemine giriş için;

.
İçerik GörselleriCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır