2014- GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ MALİ DESTEK PROGRAMI

174-TRIAL-PROGRAM TANITIMI 146

156-TRIAL-Özet 226

Referans No

: TRB1/2014/GAGE

İlan Tarihi

: 29.01.2014

İlk Başvuru Tarihi

: 12.02.2014

Son Başvuru Tarihi

: 21.04.2014 (Saat: 18:00)

Son Teslim Tarihi

: 28.04.2014 (Saat: 18:00)

 
 

Adı

GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ

Amacı

Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde sanayi ve turizm alanlarında gelişmeye ivme kazandıracak, üretim ve istihdamı doğrudan etkileyecek stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Öncelikleri

Öncelik 1:       OSB, KSS, İŞGEM, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve benzeri ortak kullanım alanlarında altyapının iyileştirilmesi ve yeni altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi

Öncelik 2:       Ar-Ge, yenilikçilik, kalite ve pazarlama alanlarında özel sektöre hizmet sağlayacak altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi

Öncelik 3:       Bölge Turizm Rotaları ve Önemli Turizm Değerlerine yönelik altyapının iyileştirilmesi ve yeni altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi

Bütçesi

8.500.000 TL

Destek Tutarı

Asgari

150.000 TL

Azami

2.000.000 TL

Destek Oranı

Asgari

% 25

Azami

% 75

Proje Uygulama Süresi

Azami 24 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

Belediyeler,  İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Bakanlıklara Bağlı Bölge/İl Müdürlükleri

Bakanlıklara Bağlı Araştırma Enstitüleri/İstasyonları

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM)

Dernekler, Vakıflar, Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler

Son Elektronik Başvuru Tarihi

21.04.2014 (Saat: 18:00)

Son Proje Teslim Tarihi

28.04.2014 (Saat: 18:00)

 

2-TRIAL-Amaç ve Öncelikler 58

Programın amacı, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde sanayi ve turizm alanlarında gelişmeye ivme kazandıracak, üretim ve istihdamı doğrudan etkileyecek stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda programın üç ana öncelik alanı bulunmaktadır.

 

 •   OSB, KSS, İŞGEM, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve benzeri ortak kullanım alanlarında altyapının iyileştirilmesi ve yeni altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi
 • Ar-Ge, yenilikçilik, kalite ve pazarlama alanlarında özel sektöre hizmet sağlayacak altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi
 •  Bölge turizm rotaları ve önemli turizm değerlerine yönelik altyapının iyileştirilmesi ve yeni altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi

288-TRIAL-Bütçe 21

Program kapsamında desteklenecek projelere sağlanacak toplam hibe miktarı 8.500.000 TL’dir. Ajansın kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara proje başına sağlayacağı mali destek miktarı, proje toplam uygun maliyetinin en az %25’i, en fazla %75’i olabilir. (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve İŞGEM’ler için azami mali destek oranı %50’dir.)

 

Destek almaya hak kazanan her bir proje için verilecek toplam destek miktarı asgari 150.000 TL azami 2.000.000 TL olabilecektir. 

86-TRIAL-Süre ve Yer 8

Azami proje süresi 24 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

 

Projeler, Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesi'nde gerçekleştirilmelidir. Ancak zaruri durumlarda, projenin bazı alt faaliyetleri bölge dışında gerçekleştirilebilir.

77-TRIAL-Kimler Başvurabilir? 28

Program kapsamında uygun başvuru sahibi veya proje ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır;

 

·         Belediyeler,  İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

·         Bakanlıklara Bağlı Bölge/İl Müdürlükleri

·         Bakanlıklara Bağlı Araştırma Enstitüleri/İstasyonları

·         Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları

·         Organize Sanayi Bölgeleri

·         Küçük Sanayi Siteleri

·         Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

·         İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM)

·         Dernekler, Vakıflar, Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler

 

 

Gerçek kişiler, kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar, siyasi partiler ve bunların alt birimleri bu programda başvuru sahibi veya proje ortağı olamaz. Ayrıca 5449 Sayılı Kanunun 19. Maddesinin (d) ve (e) bendi kapsamında belirtilen Ajans katkı payları ve bunlarla ilgili diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen Belediyeler, İl Özel İdareleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları Fırat Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalayamazlar. Destekten yararlanabilmek için Başvuru Sahipleri aşağıda verilen koşulların tümüne uymak zorundadır;

 

·         Proje faaliyetinin, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içinde bulunması

·         Başvuru Sahibi kurum/kuruluşun merkezinin ya da yasal şubesinin Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesi'nde bulunması

·         Başvuru Sahibinin projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

 

Ayrıca, Başvuru Sahipleri ve Proje Ortaklarının başvuru yapabilmek ve destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir:

 

a)      İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,

b)     Kesinleşmiş yargı kararı ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar,

c)      Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar,

d)     Sözleşme imzalandığı tarih itibariyle;

o   Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişiliklerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar,

o   Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olanlar (kamu kurum ve kuruluşları hariç)

o   Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden, söz konusu proje veya faaliyetine sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar,

e)      Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

f)      Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler,

 

Program süresince aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de destek almaya hak kazanamazlar;

 

g)      Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar,

h)      Programa katılım koşulu olarak Fırat Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler,

i)        Talebin değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Fırat Kalkınma Ajansı’nı etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.

 

Yukarıda (a), (c), (d), (f), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda, hibe programlarına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki 2 yıl için, (b) ve (e) bentlerinde belirtilen durumlarda ise, kararın tebliğ tarihinden itibaren 4 yıl için geçerlidir. Programa ait Başvuru Formunda yer alan “Başvuru Sahibi Beyannamesi” kısmında, Başvuru Sahipleri, yukarıdaki (a)’dan (f)’ye kadar olan bentlerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar.

 

Başvuru sahipleri, uygun kuruluşlarla proje ortaklığı yaparak başvuruda bulunabilirler. Proje ortakları, projenin tasarlanmasında ve uygulanmasında aktif olarak rol almalıdırlar. Proje kapsamında ortakların harcamaları, başvuru sahipleriyle aynı koşullarda kabul edilecektir. Bu nedenle proje ortakları, başvuru sahibi için belirtilen koşullardan “TRB1 Bölgesi'nde merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bulunması” dışında başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

79-TRIAL-Proje Konuları 247

Program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak,  Programın öncelik alanlarıyla ilgili her proje değerlendirmeye alınacaktır. Aşağıdaki tabloda verilen proje konuları, program öncelikleri çerçevesinde belirlenmiş ve sadece örnek olarak sunulmuştur.

 

Öncelik 1:       OSB, KSS, İŞGEM, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve benzeri ortak kullanım alanlarında altyapının iyileştirilmesi ve yeni altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi

·    Ortak kullanıma açık kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarları kurulması ya da mevcut olanların kapasitesinin geliştirilmesi

·    Enerji kaynaklarının üretimi, dağıtımı ve verimliliğine ilişkin altyapı çalışmaları yapılması

·    Atık yönetimine yönelik altyapı çalışmaları yapılması

·    Ortak teşhir, tanıtım ve satış alanlarının oluşturulması

·    Hizmet kalitesinin artırılması ve uluslararası standartların yakalanmasına yönelik olarak oluşturulacak yeni donatıların (toplantı salonu, güvenlik sistem ve donatıları vb.) oluşturulması

Öncelik 2:       Ar-Ge, yenilikçilik, kalite ve pazarlama alanlarında özel sektöre hizmet sağlayacak altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi

·    Ortak kullanıma yönelik lisanslı depo, soğuk hava deposu vb. tesislerin kurulması/modernize edilmesi

·    Özel sektörün kullanımına yönelik ortak pazarlama ve satış amaçlı alt yapı kurulması/modernize edilmesi

Öncelik 3:  Bölge Turizm Rotaları ve Önemli Turizm Değerlerine yönelik altyapının iyileştirilmesi ve yeni altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi

·    Tarihi yapıların restorasyonu, ışıklandırılması ve çevre düzenlenme çalışmalarının yapılması

·    Turizm faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki çevre dostu peyzaj ve tasarım çalışmalarının yapılması

·    Dezavantajlı grupların turistik alanlara ziyaretlerini kolaylaştırıcı altyapının geliştirilmesi

·    Özgün el sanatları ve yöresel ürünlerin teşhir ve satışına yönelik mekânlar oluşturulması

 

Öncelik 3 kapsamında sunulacak projeler için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu gereğince zorunlu olan her tür teknik dokümanın hazırlanmış ve ilgili mercilere sunulmuş veya onaylanmış olması şartı aranacaktır. Bu koşulu sağlamayan projeler değerlendirmeye alınmaksızın ön inceleme aşamasında reddedilecektir.

 

 

Tüm projeler her koşulda yürürlükteki mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

 

·         Her tür yol yapım faaliyeti

·         İç mekanların eşya ile tefrişatına yönelik faaliyetler

·         Sosyal amaçlı park ve yeşil alan yapımı

·         Tarımsal sulama faaliyetleri

·         Kamu kurumları tarafından işletilen/kullanılan her tür misafirhane, konukevi ve benzeri sosyal tesisin yapımı, tefrişatı ve tadilatına ilişkin projeler 

·         Yurt dışı ziyaret faaliyetleri

·         Sadece eğitim faaliyetlerinden oluşan projeler

·         Sadece akademik araştırma/fizibilite çalışmalarından oluşan projeler

·         Fuar ve festival katılımı veya düzenlenmesi faaliyetleri

·         Yerel kuruluşların rutin faaliyetlerini finanse etmeyi teklif eden projeler

·         Fırat Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan faaliyetler

·         Başka bir kurum veya kuruluştan destek alan alan projeler (Devlet teşvikleri dâhil)

·         Çalıştay, seminer, konferans veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar

·         Eğitim veya kurslar için bireysel burslar

·         Diğer kişi ya da kuruluşlara nakdi/ayni hibe veya kredi sağlama amaçlı projeler

·         Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler

·         Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve ahlak anlayışına aykırı faaliyetler

·         Her tür tütün mamulü ve alkollü içkilerin üretimi

·         Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler

·         Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları

·         Gayrimenkul yatırımları

249-TRIAL-Maliyetler 80

Proje uygulamalarında ortaya çıkan tüm maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bir harcamanın uygun maliyet kabul edilmesi için aşağıdaki ön koşullar aranmaktadır:

·         Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (Nihai denetim hariç)

·         Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması, maliyet etkinliği sağlaması

·         Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi

·         Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması, orijinal belgelerle desteklenmesi.

 

Uygun maliyetler, uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetlerin toplamından oluşmakta olup, maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:

 

UYGUN MALİYETLER (HANGİ MALİYETLER DESTEKLENEBİLİR?)

Uygun Doğrudan Maliyetler

 

 •  Projede görevli personelin maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler
 • Yolculuk ve 75 TL'yi aşmamak üzere gündelik giderleri
 • Yeni ekipman satın alımları (Projenin uygulanması ve sürdürülebilirliği için zorunlu olmayan ekipmanlar için kiralama yöntemi ile hizmet alımı yapılmalıdır.)
 • Yapım işleri ve kontrolörlük maliyetleri
 • Denetim maliyetleri (Ajans destek miktarının 200.000 TL’yi aşması halinde zorunludur.)
 • Hizmet alımları
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri
 • Kar amacı gütmeyen kurum veya kuruluşlarının harcamalarına ilişkin KDV maliyeti

 

Uygun Dolaylı Maliyetler (İdari Maliyetler)

 

 •  Başka bir bütçe kalemi altında verilemeyen idari maliyetlerdir.

 

 

 

 

 

UYGUN OLMAYAN MALİYETLER (HANGİ MALİYETLER DESTEKLENMEZ?)

 • Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşmiş harcamalar,
 • Hali hazırda başka bir kaynaktan finanse edilen maliyet kalemleri,
 • Başvuru Formunda yer verilmeyen bir faaliyete ilişkin maliyet kalemleri,
 • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz, mahkeme masrafları vb. giderler,
 •  İç mekânların tefrişatına yönelik eşya (mobilya, beyaz eşya, dekorasyon malzemesi vb.)
 • Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
 •  Kar amacı güden başvuru sahiplerinin/proje ortaklarının harcamalarına ilişkin KDV maliyeti
 •  Faiz borcu
 •  Her tür motorlu taşıt satın alma giderleri
 • Başvuru sahibi veya proje ortağının kendi personeline ilişkin maaş ödemeleri
 • Canlı hayvan, tohum, fide, fidan, sperma, embriyo vb. canlı materyal bedelleri
 • Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri
 • İkinci el ekipman satın alma giderleri
 •  Kur farkından doğan zararlar
 • Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler
 • Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler
 • Proje ortağı ya da iştirakçisinden yapılan mal veya hizmet alımı maliyetleri

 

 • İnsan Kaynakları ve Seyahat harcamaları toplamı, proje bütçesinin %10'unu aşamaz.
 • Uygun dolaylı maliyetlerin toplamı uygun doğrudan maliyetlerin %2'sini aşamaz.

 

45-TRIAL-Başvuru Tarihi 228

Program başvurularının alınması için son tarih 21/04/2014 saat 18:00 olup, bu tarih ve saat itibariyle KAYS üzerinden başvuru alımı otomatik olarak kapanacaktır. Yapılan başvuruların matbu olarak teslimi ise 28/04/2014 saat 18:00 itibariyle sona erecektir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

118-TRIAL-BAŞVURU REHBERİ VE DİĞER DOKÜMANLAR 211

262-TRIAL-Başvuru Rehberi 226

Başvuru Rehberini bilgisayarınıza yüklemek için;

232-TRIAL-BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI 123

219-TRIAL-Bilgilendirme Toplantıları 177

Elazığ Bilgilendirme Toplantısı

(Elazığ İl Özel İdaresi Toplantı Salonu)

03 Şubat 2014 Pazartesi

14:00-15:00

Malatya Bilgilendirme Toplantısı

(FKA Seminer Salonu)

04 Şubat 2014

Salı

14:00-15:00

Bingöl Bilgilendirme Toplantısı

(Bingöl Valiliği Toplantı Salonu)

05 Şubat 2014 Çarşamba

10:30-11:30

Tunceli Bilgilendirme Toplantısı

(Valilik Toplantı Salonu)

11 Şubat 2014

Salı

14:00-15:00

Bilgilendirme sunumunu indirmek için tıklayınız.

291-TRIAL-Eğitim Toplantıları 147

Eğitim sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

261-TRIAL-BAŞVURU SÜRECİ 30

285-TRIAL-Başvuru Şekli ve İstenen Belgeler 131

Başvuru işlemlerinin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) aracılığı ile internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sistem üzerinden matbu hale getirilen dokümanların ajansımıza sunulması gerekmektedir. 

Başvuru sırasında KAYS sistemindeki başvuru formunu oluşturan sorular eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Ayrıca talep edilen destekleyici belgeler taranarak sisteme eksiksiz yüklenmelidir. Başvuru esnasında KAYS sistemine yüklenmesi gereken destekleyici belgeler aşağıda sıralanmıştır. Bu belgelerden noter onaylı imza sirküleri dışındakilerin fotokopileri kabul edilecek olup, asılları sözleşme aşamasında istenecektir. Aşağıdaki destekleyici belgeler başvuru sırasında sunulmalıdır.

 

 •  Kamu kurum ve kuruluşu olmayan başvuru sahibi ve her ortak kuruluşun tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi,
 •  Başvuru Sahibinin bağımsız bir denetim şirketi/serbest muhasebeci mali müşavir veya yerel vergi dairesi tarafından onaylanmış son üç yıla ait hesapları (kâr ve zarar hesabı ve bilanço). Bilançosu olmayan kurumlar için onaylanmış en son kesin hesapları, bilançosu olmayan belediyeler için ise onaylanan en son bütçeleri,
 • Toplam 20.000 TL ve üzeri tüm hizmet ve mal alımlarında teknik şartname ve farklı tedarikçilerden alınmış 2 adet proforma fatura,
 • Başvuru sahibini ve proje ortağını temsil ve ilzama yetkili kişiye ait noter onaylı imza sirküleri (kamu kurum ve kuruluşları için Yetkilendirme Belgesi)
 • Yapım işlerinde teknik projeler ve keşif özetleri (malzeme, metraj, keşif listesi vb.)
 • Matbu dokümanların KAYS ile uyumuna ilişkin beyanname
 •  Başvuru sahibinin hali hazırda proje konusu ile ilgili olarak başka kaynaklardan mali destek almadığına ve harcama yetkisi bulunduğuna dair taahhütname 

206-TRIAL-Kays Sistemi Kullanımı 284

 

 

KAYS Sisteminde Kullanıcı Hesabı Açılması

Kullanıcı Hesabı, 1 kereye mahsus oluşturulur ve sisteme daha sonraki  girişlerde kullanıcı adı ve şifreyle doğrudan giriş yapılır. Kullanıcı hesabı oluşturmak için Ajans internet sitesi üzerinden (www.fka.org.tr) Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine giriniz. “Sisteme Giriş” linkine tıkladığınızda açılan giriş menüsünün sol alt köşesinde yer alan “Sisteme Kaydol” linkine tıklayınız ve kayıt sayfasında “Rolü” kısmında “Başvuru Sahibi Kullanıcısı”nı seçip, diğer bilgileri girdikten sonra “kaydet” tuşuna başınız. E-posta adresinize gelen  kullanıcı adı, şifre ve onay kodu ile sisteme giriş yaptığınızda kulanıcı hesabınız açılmış olacaktır.

Başvuru Sahibinin Sisteme Eklenmesi

Kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra , ekranın sağ üst köşesindeki "Kurum/Kullanıcı/Rol işlemleri" menüsüne girerek, bir kuruluş için başvuracaksanız "Tüzel Paydaş  İşlemleri"; şahıs  adına başvuracaksanız "Gerçek Paydaş İşlemleri"ne tıklayınız.  Alt orta kısımda yer alan "Ekle" linkine tıkladığınızda  açılan sayfada istenen bilgiler girilerek sağ alt köşedeki "Ekle" linkine tıkladığınızda başvuru sahibi kaydolacaktır. Proje ortağı/iştirakçiyi de aynı şekilde kaydedebilirsiniz.

KAYS Sistemine Proje Başvurusunun Yapılması

KAYS Sistemi ana ekranından "Başvuru İşlemleri" menüsünde yer alan "Başvuru Yap" linkine tıkladığınızda açılan sayfada, projenin uygulanacağı ili seçtiğinizde, alt kısımda sıralanan programlardan başvuracağınızı seçerek "Başvuru Yap" linkine tıklayınız. Açılan menüde sol üst köşeden başlayarak, yukarıdan aşağıya doğru her bir başlığa tıklayarak sırasıyla bilgi ve belgeleri sisteme giriniz. Tüm işlemleri tamamlayıp, kontrollerinizi yaptıkdan sonra menüde sol alt köşede yer alan  "Başvuru Tamamla" linkine tıkladığınızda elektronik başvuru işleminiz bitmiş olacaktır.

Proje Başvurusunun Ajansa Teslim Edilmesi

Başvuru formunuzu kapaklarıyla birlikte bilgisayarınıza indirip çıktısını aldıktan sonra, gerekli kısımları imzalayınız ve kalan kısımları paraflayınız. İstenen destekleyici belgelerle birlikte bir asıl dosya oluşturunuz.  Bu dosyadan 2 adet kopya dosya oluşturunuz ve başvuru dokümanlarınızı bir CD'ye kaydediniz. 1 asıl (kırmızı renkli), 2 kopya (mavi renkli) dosya ile CD'nizi bir zarfa koyarak kapatınız. Sistemden çıktısını aldığınız kapak sayfasını zarfın üzerine yapıştırarak ve son elektronik başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim ettiğinizde başvuru işleminiz tamamlanmış olacaktır.

 

54-TRIAL-Başvuru Tarihi ve Yeri 269

Program başvurularının KAYS üzerinden alınması için son tarih 21/04/2014 saat 18:00’dır. Başvuruların matbu olarak teslimi için son tarih 28/04/2014 saat 18:00 ' dır. Bu tarihten sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Bu rehberde belirtilen şekilde eksiksiz hazırlanan proje başvuruları, kapalı zarf içinde posta/kargo yoluyla veya elden Ajans ana hizmet binasına veya Ajans yatırım destek ofislerine teslim edilir. Birden fazla başvuru yapacakların, her bir başvuruyu ayrı zarf içinde teslim etmeleri gerekmektedir. E-posta, faks vb. diğer yollarla gönderilen, başka adreslere teslim edilen veya başvuru süresi dolduktan sonra Ajans hizmet birimlerine ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların teslim edilebileceği Ajans hizmet birimleri ve bu birimlere ait iletişim bilgileri aşağıdadır. 

 

 

FIRAT KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI

 Turgut Özal Mah. Ankara Cad. No:139 Malatya

0 (422) 212 87 98-99 / 444 53 52

-----------------------------------------------------------------------

ELAZIĞ YATIRIM DESTEK OFİSİ

Cumhuriyet Mah. General Hulusi Sayın Cd. No:117 Blok:2 Kat:2 Elazığ

(Keban Yolu Polis Okulu karşısı TSO Yeni Hizmet Binası)

0 (424) 237 22 01

-----------------------------------------------------------------------

BİNGÖL YATIRIM DESTEK OFİSİ

İnönü Mahallesi Kültür Caddesi No:72 Kahraman Tatar İş Merkezi Kat:1 BİNGÖL

0 (426) 213 57 55

-----------------------------------------------------------------------

TUNCELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ

Atatürk Mah. Hatice Beyaztaş Cad. 14. Sok. Serdar Apt. No:2 Tunceli

0 (428) 213 34 84

 

9-TRIAL-Uyarılar 56

 

 • İnternet üzerinden KAYS sistemine kaydı yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvuruların sadece sunulan belgeler üzerinden değerlendirileceği dikkate alınarak, Başvuru Formunun dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dilde doldurulması gerekmektedir.
 • İnternet üzerinden yapılan başvuru tek başına yeterli değildir. Mutlaka KAYS sistemi üzerinden doldurulan başvuru formunun çıktısının alınması, gerekli paraf ve imzalar atıldıktan sonra destekleyici belgelerle birlikte 1 asıl (kırmızı) 2 suret (mavi) dosya yapılması ve proje dokümanlarının kaydedildiği bir CD ile birlikte kapalı zarf içerisinde başvuru tarihi ve saatinden önce ajansa teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Her bir telli dosyaya başvuru formu ve destekleyici belgeler sırayla konulmalıdır. Belgeler, ortasından delgeçle delinerek telli dosyalara yerleştirilmeli ayrıca şeffaf dosya veya zımba kesinlikle kullanılmamalıdır. Başvuru dosyasına, istenilenler dışında belge konulmamalıdır
 • Ajansa sunulan başvuru dokümanlarının tamamı KAYS sisteminde yer almalıdır. Herhangi bir tutarsızlık durumunda ilgili başvuru reddedilebilecektir.
 • Başvuruda sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilebilecektir.
 • Başvuru Formunda yer alan Başvuru Sahibi Beyannamesinin (varsa Ortak ve İştirakçi Beyannamelerinin) imzalanması; sistemden çıktısı alınan Başvuru Formunun tüm sayfalarının Başvuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafından paraflanması zorunludur.

 

191-TRIAL-KAYS SİSTEMİ 0

221-TRIAL-Kays Sistemine Giriş 45

Başvuru işlemlerinin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) aracılığı ile internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sistem üzerinden matbu hale getirilen dokümanların son başvuru tarihinden önce ajansımıza sunulması gerekmektedir.

KAYS Sistemine giriş için;

.

265-TRIAL-KAYS Sistemi Eğitimi 116

KAYS Sistemine kayıt olma ve proje başvurusu için hazırlanan yardımcı dokümanı indirmek için tıklayınız.

                    -----------------------------------------------------------------------------------------

KAYS Sistemine kayıt olma ve proje başvurusunu aşama aşama sesli anlatan video ve kılavuzları görüntülemek için tıklayınız.

(Açılan sayfada sadece "Başvuru Sahibi Yardım Materyalleri" başlığı altındaki linkler ilgili eğitim içindir)

 

 

217-TRIAL-DEĞERLENDİRME SÜRECİ 114

260-TRIAL-Ön İnceleme 297

Ön inceleme aşamasında, başvurunun rehberde açıklanan şekilde yapılıp yapılmadığını incelemek üzere idari kontrol listesi ve başvurunun programa uygun olup olmadığını incelemek üzere uygunluk kontrol listesi kullanılır. Yapılacak kontrollerde başvuru kriterlerinden herhangi birini sağlamayan veya gerekli bilgi ve belgeleri içermeyen proje başvuruları teknik ve mali değerlendirmeye alınmaksızın bu aşamada reddedilebilir. Sadece ön incelemeyi geçen başvurular değerlendirme sürecinin sonraki safhalarına alınacaktır. Bu nedenle başvuru sahiplerinin ve proje ortaklarının gerekli koşulları sağlayıp sağlamadıklarını başvuru formunda yer alan kontrol tabloları yardımıyla kontrol etmeleri gerekmektedir.

 

35-TRIAL-Teknik ve Mali Değerlendirme 90

Başvuru sahipleri tarafından sunulan projeler aşağıda açıklanan şekilde değerlendirilecektir. Fırat Kalkınma Ajansı’nın bir başvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir. Başvurular, aşağıda yer alan değerlendirme tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirme tablosundaki her kritere aşağıdaki esaslara göre 1 ile 5 arasında bir puan verilecektir.

1 = Çok zayıf

2 = Zayıf

3 = Orta

4 = İyi

5 = Çok iyi 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Bölüm

Puan

1. Kurumsal ve Mali Kapasite

20

1.1 Başvuru Sahibi, varsa ortakları ve/veya proje kilit personeli proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi?

5

1.2 Başvuru Sahibi, varsa ortakları ve/veya proje kilit personeli yeterli teknik uzmanlığa sahip mi?

5

1.3Başvuru Sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi?
(personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dâhil olmak üzere)

5

1.4 Başvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi?

   5

2. İlgililik

25

2.1 Proje, teklif çağrısının amacıyla ne kadar ilgili?

5

2.2 Proje konusu, teklif çağrısının öncelikli konuları arasında yer almakta mıdır?

5

2.3 Proje, hedef bölgenin ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgili?

5

2.4 Projeden etkilenecek gruplar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiş midir?

5

2.5 Proje, bölgenin rekabet edebilirliğini artıracak unsurlar içeriyor mu?

5

3. Yöntem

30

3.1 Önerilen faaliyetler uygun ve uygulanabilir mi?

5

3.2 Projenin içeriği, faaliyetler, seçilen yöntem ve kullanılan araçlar birbirini tamamlıyor mu? Proje; yapısının gerektirdiği belgelerle desteklenmiş mi?

5

3.3 Faaliyet akışı, öngörülen süreler ve ayrıntı düzeyi bakımından açık ve uygulanabilir nitelikte mi?

5

3.4 Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı? (Proje, söz konusu sorunların bir analizini yansıtıyor mu; dış faktörler göz önüne alınmış mı ve bir değerlendirme öngörüyor mu?)

5

3.5 Proje kapsamında, proje ilerleme düzeyi ve hedeflere ne derecede ulaşıldığını ölçmek için objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yeterli tanımlanmış mı?

5

3.6 Proje, işletmeler ve kurumlar arası işbirliğini geliştirmeye yönelik unsurlar içeriyor mu?

5


4. Sürdürülebilirlik

15

4.1 Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? (sosyal faydalar, sağlanan eğitim fırsatları, yaşam kalitesinde beklenen iyileşmeler, geçici/kalıcı oluşturulan istihdam, bölgenin genel ekonomik ortamında sağlanan gelişmeler vb. dâhil olmak üzere)

5

4.2 Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir? (Projenin yinelenmesi ve daha geniş alanları etkilemesi ile bilgi yayılması dâhil olmak üzere)

5

4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?

·         Mali açıdan (destek sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecek?)

·         Kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam ettirilmesine imkân tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek mi? Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?)

·         Projede doğal kaynakların ve çevrenin sürdürülebilirliği göz önünde bulundurulmuş mu?

5


5. Bütçe ve Maliyet Etkinliği

10

5.1 Bütçe; faaliyetlerle uyumlu, yeterli ayrıntı düzeyinde, doğru, gerçekçi ve tutarlı bir şekilde hazırlanmış mı?

5

5.2 Proje kapsamında öngörülen maliyetler ile beklenen sonuçlar tutarlı mıdır?

5

TOPLAM PUAN

100

 

236-TRIAL-SIKÇA SORULAN SORULAR 267

277-TRIAL-Sıkça Sorulan Sorular 149

Programa ilişkin sorular, 10/03/2014 saat 18:00’a kadar, teklif çağrısının referans numarası belirtilerek iletilebilecektir. Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Ajans internet sitesinde yayınlanacaktır.

Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak olup, sıkça sorulan sorular listesinde ve başvuru rehberinde yer almayan hiç bir bilgi başvuru sahipleri ve Fırat Kalkınma Ajansı için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

Programla ilgili sıkça sorulan soruları görmek için;

 

268-TRIAL-Diğer Dökümanlar 210

Kays Uygunluk Beyanı

Taahhütname

Yetkilendirme Belgesi

İçerik GörselleriCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır