2014 - DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI

205-TRIAL-PROGRAM TANITIMI 53

68-TRIAL-Özet 208

Referans No

: TRB1/2014/DFD

İlan Tarihi

: 07.03.2014

ADI

 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

REFERANS NO

TRB1/2014/DFD

AMAÇ

 Bölgesel kalkınma bakımından acil ve stratejik nitelikli faaliyetlerin hızlı biçimde  uygulanmasını sağlamaktır.

ÖNCELİKLİ

FAALİYETLER

·         Bölge için önemli bir fırsattan yararlanılmasına yönelik acil faaliyetler

·         Bölge için önemli bir tehdit veya riskin bertaraf edilmesine yönelik acil faaliyetler

·         Kritik öneme sahip araştırma ve planlama faaliyetleri

·         Yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik stratejik faaliyetler

·         Büyük hacimli (1 Milyon TL ve üzeri) yatırım kararlarını yönlendirecek faaliyetler

BÜTÇE

 700.000 TL

DESTEK TUTARI

 Asgari: 25.000 TL

 Azami: 85.000 TL

DESTEK ORANI

 Asgari: % 20

 Azami: % 100

PROJE SÜRESİ

 Azami 3 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİBİ

·         Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Bölge/İl Müdürlükleri, Kaymakamlıklar)

·         Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri)

·         Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri/İstasyonları,

·         Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

·         Sivil toplum kuruluşları,

·         Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri,

·         Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri,

·         İş Geliştirme Merkezleri,

·         Kar amacı gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler

BAŞVURU SÜRESİ

 Program için ayrılan bütçe ile sınırlı olmak üzere, 2014 yılı sonuna kadar başvuru  kabul edilebilecektir.

 

241-TRIAL-Amaç ve Öncelikler 132

Programın amacı; bölgesel kalkınma bakımından acil ve stratejik nitelikli faaliyetlerin hızlı biçimde uygulanmasını sağlamaktır. Bu kapsamda aşağıdaki öncelik alanlarında hızlı ve somut çıktılar sağlayacak faaliyetler desteklenebilecektir.

 

 • Bölge için önemli bir fırsattan yararlanılmasına yönelik acil faaliyetler
 • Bölge için önemli bir tehdit veya riskin bertaraf edilmesine yönelik acil faaliyetler
 • Kritik öneme sahip araştırma ve planlama faaliyetleri
 • Yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik stratejik faaliyetler
 • Büyük hacimli (1 Milyon TL ve üzeri) yatırım kararlarını yönlendirecek faaliyetler

137-TRIAL-Süre ve Yer 284

Azami proje uygulama süresi 3 aydır. Bu süre, sözleşmenin taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar. Projeler, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde gerçekleştirilmelidir. Ancak gerekçelendirildiği durumlarda, projenin bazı alt faaliyetleri bölge dışında da gerçekleştirilebilir. 

99-TRIAL-Bütçe 1

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 700.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 25.000 TL ve azami 85.000 TL olabilecektir. Her bir proje bütçesinin en az %20’si, en fazla ise %100’ü hibe olarak desteklenecektir.

 

Projelerde eş finansman zorunluluğu yoktur. Şayet projede eş finansman taahhüt edilirse, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Eş finansman olarak sadece proje hesabına yatırılacak nakit para kabul edilecek olup, dolaylı ödemeler (kamu çalışanlarına yapılan ödemeler gibi) ve nakit dışı maddi katkılar (tesis, makine, ekipman, personel vb.) eş finansman olarak kabul edilmez.

169-TRIAL-Kimler Başvurabilir? 83

Program kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır:

 

Ø  Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Bölge/İl Müdürlükleri, Kaymakamlıklar)

Ø  Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri)

Ø  Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri/İstasyonları,

Ø  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

Ø  Sivil toplum kuruluşları,

Ø  Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri,

Ø  Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri,

Ø  İş Geliştirme Merkezleri,

Ø  Kar amacı gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler

 

Gerçek kişiler, özel sektör işletmeleri, siyasi partiler ve bunların alt birimleri başvuru sahibi veya proje ortağı olamaz. Başvuru Sahipleri aşağıda verilen koşulların tümüne uymak zorundadır.

 

·      Proje faaliyetinin, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması

·      Başvuru sahibinin Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinden birinde merkezinin ya da yasal şubesinin kayıtlı olması (Temel proje faaliyetlerinin bölge içinde gerçekleştirilmesi veya proje amacının bölgeyle ilişkisi uygun biçimde gerekçelendirildiği takdirde bu şart aranmaz)

·      Proje Sahibinin, projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi;

 

Ayrıca, başvuru sahipleri ve ortaklarının aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir:

 

a)      İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,

b)     Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar,

c)      Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar,

d)     Sözleşme imzalandığı tarih itibariyle;

·         Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişiliklerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar,

·         Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olanlar (kamu kurum ve kuruluşları hariç)

·         Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden, söz konusu proje veya faaliyetine sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar,

e)      Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

f)      Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler,

g)      Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar;

h)      Programa katılım koşulu olarak Fırat Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler,

i)        Talebin değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Fırat Kalkınma Ajansı’nı etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.

 

Yukarıda (a), (c), (d), (f), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda, bu programa katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki 2 (iki) yıl için geçerlidir. Madde (b) ve (e)’de belirtilen durumlarda ise, kararın tebliğ tarihinden itibaren 4 (dört) yıl için geçerlidir.

156-TRIAL-Başvurulara İlişkin Öze 192

·         Bir başvuru sahibi veya proje ortağı aynı takvim yılı içerisinde bu programa, en fazla 3 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 projesi için destek alabilir. Bu sınırları aşan faaliyet teklifleri reddedilir. Geriye dönük bir yıl içinde reddedilmiş olup, değişiklik yapılmaksızın tekrar sunulan faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

·         Başvuru ve destek sayısı bakımından ifade edilen sınırlara “ortak” sıfatıyla yer alınan projeler de dâhildir. Yani ilgili sınırlar bakımından bir projede başvuru sahibi ya da proje ortağı olmak arasında fark bulunmamaktadır.

·         Ajansın uyguladığı destek programları kapsamında daha önce destek almaya hak kazandığı halde mücbir sebepler dışındaki nedenlerle, süresinde sözleşme imzalamayan, sözleşmesi fesholan veya kendi talebi üzerine destek uygulaması gerçekleşmeyen kurumlar/kuruluşlar, destek alma haklarını yitirdikleri (sözleşme imza süresinin dolduğu veya sözleşmenin fesholduğu) tarihten itibaren bir yıllık süre dolmadan bu programa başvuru yapamazlar. 

·         Başvuru sahibinin görev ve yetki alanına girmeyen projeler değerlendirmeye alınmaksızın ön inceleme aşamasında reddedilecektir.

·         Halihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere Ajans tarafından eş zamanlı olarak mali destek sağlanamaz.

·         5449 Sayılı Kanunun 19. Maddesinin (d) ve (e) bendi kapsamında belirtilen Ajans katkı payları ve bunlarla ilgili diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen Belediyeler, İl Özel İdareleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları Fırat Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalayamazlar.

140-TRIAL-Uygun Faaliyetler 87

Fırat Kalkınma Ajansı, bu program kapsamında bölgenin kalkınması için belirlenmiş olan stratejik amaçlar doğrultusunda ve program amacına uygun faaliyetlere destek verir. Yatırıma dönüşmeyecek ya da yatırımın yönlendirilmesine katkı sağlamayacak veya stratejik eylemlerin başlatılmasına imkân vermeyecek nitelikteki faaliyetler desteklenmeyecektir. Tüm projeler her koşulda yürürlükteki mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

 

·         Salt akademik çalışmalar

·         Fizibilite, ön fizibilite ve benzeri çalışmalar (Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini artırmaya yönelik faaliyet ve projelerle ilgili olanlar hariç)

·         Daha önce düzenlenmiş, fuar, sergi, konferans, kongre, festival ve benzeri organizasyonların tekrarına yönelik faaliyetler (ilk defa düzenlenecekler ve uluslararası olanlar hariç)

·         Sadece eğitim faaliyetleri (daha büyük bir projenin parçası değilse)

·         Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler

·         Yurt dışı ziyaretlere yönelik faaliyetler

·         Fırat Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler

·         Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar

·         Eğitim veya kurslar için bireysel burslar

·         Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara nakdi veya ayni hibe veya kredi sağlamak için)

·         Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler

·         Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler

·         Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi

·         Her tür tütün mamulü ve alkollü içkilerin üretimi

·         Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler

·         Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler, borsa yatırımları

·         Gayrimenkul yatırımları

·         Bölge açısından yürütülmesinde stratejik bir öncelik, kritik önem ya da aciliyeti olmayan; Envanter çalışmaları, Kurumsal veya sektörel stratejiler ve eylem planları, Mevcut durum analizleri, Master planlar, imar planlan, kentsel stratejiler,  Restorasyon/restitisyon/röleve projeleri,Tanıtım filmi, Çalıştay, seminer, fuar, konferans organizasyonları

 

Sunulan projelerde beyan edilen her faaliyetin uygulanması zorunludur. Projede yer almasına rağmen, destek almaya hak kazandıktan sonra iptal edilmesi veya değiştirilmesi talep edilen faaliyetler bulunması halinde Ajans, sözleşme imzalamayabilir, sözleşme imzalanmışsa feshederek yasal işlem başlatabilir veya destek tutarından kesinti yapabilir. 

12-TRIAL-Uygun Maliyetler 10

Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Program kapsamında verilecek destekler için sadece uygun maliyetler dikkate alınacaktır. Uygun maliyetler gerçek maliyetlere (yani faaliyetin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetlere)  dayandırılmalıdır. Bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır:

·         Maliyet etkinliği sağlaması

·         Başvuru sahibi veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi

·         Başvuru sahibi veya ortağıının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı olması,

·         tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi

 

Uygun maliyetler, uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetlerin toplamından oluşmaktadır. Bu çerçevede, maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:

 

UYGUN MALİYETLER (HANGİ MALİYETLER DESTEKLENEBİLİR?)

 • Projede görevlendirilmiş personelin brüt maaşları, (Başvuru sahibi veya proje ortağının kendi personeline proje kapsamında maaş ödemesi yapılmaz.
 • Yolculuk ve gündelik giderleri (Gündelik giderleri 75 TL'yi aşamaz)
 • Yeni makine-ekipman ve hizmet alımı giderleri
 • Tanıtım ve Görünürlük Maliyetleri
 • İdari maliyetler (genel idari giderler için ayrılan tutar olup, toplam uygun maliyetlerin %2’sini aşamaz)
 • İnsan kaynakları ve seyahat harcamaları toplamı proje bütçesinin %10’unu aşamaz.

 

UYGUN OLMAYAN MALIYETLER (HANGİ MALİYETLER DESTEKLENMEZ?)

 • Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri
 • İkinci el ekipman satın alma giderleri
 • Her tür motorlu taşıt satın alma giderleri
 • Canlı hayvan, tohum, fide, fidan, sperma, embriyo vb. canlı materyal bedelleri
 • Başvuru sahibi veya proje ortağının kendi personeline yönelik maaş gideri
 • Kar amacı güden kurum ve kuruluşların KDV maliyeti
 • Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşmiş harcamalar
 • Hali hazırda başka bir hibe programından finanse edilen maliyet kalemleri
 • Başvuru formunda yer verilmeyen bir hususa ilişkin maliyet kalemleri
 • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz, mahkeme masrafları vb. giderler
 • Her tür borç, zarar, borç karşılıkları ve kur farkından doğan zararlar
 • Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler
 • Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler
 • Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlar

 

 

120-TRIAL-Başvuru Tarihi 135

Program başvuruları, 31 Aralık 2014 saat 18:00’a kadar sürekli olarak kabul edilecek ve posta/kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin program bütçesi sınırına bu tarihten önce ulaşması durumunda program sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır. 

290-TRIAL-BAŞVURU SÜRECİ 177

163-TRIAL-Başvuru Tarihi ve Yeri 115

Başvuru işlemlerinin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) aracılığı ile internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sistem üzerinden matbu hale getirilen dokümanların ajansımıza sunulması gerekmektedir. Bu rehberde belirtilen şekilde eksiksiz hazırlanan proje başvuruları, kapalı zarf içinde posta/kargo yoluyla ya da elden Ajans ana hizmet binasına teslim edilmelidir. Birden fazla başvuru yapacakların, her bir başvuruyu ayrı zarf içinde teslim etmeleri gerekmektedir. Faks, E-posta vb. diğer yollarla gönderilen, başka adreslere teslim edilen veya başvuru süresi dolduktan sonra Ajans hizmet birimlerine ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teslim Yeri ve Adresi:

Fırat Kalkınma Ajansı

Adres   : Turgut Özal Mah. Ankara Cad. No:139 Malatya

Telefon           : (422) 212 87 98-99 / 444 53 52

Fax                  :  (422) 212 87 97

 

Program başvuruları, 31 Aralık 2014 saat 18:00’a kadar sürekli olarak kabul edilecek ve posta/kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin program bütçesi sınırına bu tarihten önce ulaşması durumunda program sonlandırılacak ve Ajans internet sitesinden duyurulacaktır.

259-TRIAL-KAYS SİSTEMİ 227

97-TRIAL-KAYS Sistemi Eğitimi 77

KAYS Sistemine kayıt olma ve proje başvurusu için hazırlanan yardımcı dokümanı indirmek için tıklayınız.

                    -----------------------------------------------------------------------------------------

KAYS Sistemine kayıt olma ve proje başvurusunu aşama aşama sesli anlatan video ve kılavuzları görüntülemek için tıklayınız.

(Açılan sayfada sadece "Başvuru Sahibi Yardım Materyalleri" başlığı altındaki linkler ilgili eğitim içindir)

 

 

4-TRIAL-DEĞERLENDİRME SÜRECİ 289

74-TRIAL-Ön İnceleme 234

Ön inceleme aşamasında idari ve uygunluk kontrolü yapılır. Bu listede yer alan kriterlerden herhangi biri karşılanmıyorsa, başvuru bu aşamada reddedilebilir. Fırat Kalkınma Ajansı’nın bir başvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir.

 

KONTROL LİSTESİ

Evet

Hayır

Gerekli Değil

1.     Başvuru Paketi 1 asıl, 2 suret olmak üzere 3 matbu dosya ve 1 CD/DVD olarak hazırlanmış, üzerine KAYS’tan alınan kapak sayfası yapıştırılmış şekilde kapalı halde sunulmuştur.

 

 

 

2.     Başvuru formunun tüm bölümleri eksiksiz bir şekilde standart formata uygun olarak doldurulmuştur.

 

 

 

3.     Başvuru formunda yer alan “Başvuru Sahibi Beyannamesi” başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır.

 

 

 

4.     “Ortaklık Beyannamesi” tüm proje ortakları için ayrı ayrı hazırlanmış ve ortakların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıştır.

 

 

 

5.     “İştirakçi Beyannamesi” tüm iştirakçilerin yetkili temsilcileri tarafından ayrı ayrı imzalanmıştır.

 

 

 

6.     Toplam maliyeti 10.000 TL ve üzeri tüm hizmet ve mal alımlarında teknik şartname ve farklı firmalardan alınmış iki adet proforma fatura başvuruya eklenmiştir.

 

 

 

7.     Kamu kurum ve kuruluşu olmayan başvuru sahibi ve her ortak kuruluşun tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi başvuruya eklenmiştir.

 

 

 

8.     Kooperatifler / Birlikler için son iki yıl içerisinde olağan genel kurul toplantılarını yapmış olduklarına dair belge başvuruya eklenmiştir.

 

 

 

9.     Matbu başvuru dokümanlarının gerekli tüm sayfaları yetkili kişi tarafından imzalanmış ve paraflanmıştır.

 

 

 

10.  Gerekliyse yapım işlerinde ön fizibilite çalışması, teknik projeler ve keşif özetleri (malzeme, metraj, keşif listesi vb.) başvuruya eklenmiştir.

 

 

 

11.  Başvuru sahibi ve varsa proje ortakları uygundur.

 

 

 

12.  Proje konusu uygundur.

 

 

 

13.  Proje TRB1 Bölgesi'nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) uygulanacaktır.

 

 

 

14.  Projenin süresi 3 ayı aşmamaktadır.

 

 

 

15.  Talep edilen destek tutarı 25.000 TL’den düşük 85.000 TL’den yüksek değildir.

 

 

 

16.  Talep edilen destek oranı, uygun toplam proje bütçesinin %20’sinden az değildir.

 

 

 

17.  İnsan Kaynakları ve Seyahat harcamaları toplamı uygun maliyetler toplamının %10’unu aşmamaktadır.

 

 

 

18.  İdari maliyetler uygun doğrudan maliyetlerin %2’sini aşmamaktadır.

 

 

 

19.  Proje, başvuru rehberinde ve mevzuattaki diğer hususlar bakımından uygundur.

 

 

 

 

253-TRIAL-Teknik ve Mali Değerlendirme 33

Başvurular, aşağıda yer alan Değerlendirme Tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirmede sırası ile proje konusunun Programın amaçları ve bölgenin öncelikleri ile ilgililiği, önerilen metodolojinin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır.

 

Başvurular değerlendirme komisyonu üyelerinin ikisi tarafından tablodaki puanlama dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilir. Başvurunun başarılı kabul edilebilmesi için her bir değerlendirme komisyonu üyesinden birinci bölümden en az otuz beş (35) ve tüm değerlendirme komisyonu üyelerinden ortalama en az yetmiş (70) puan alması zorunludur.

İki değerlendirme komisyonu üyesinin vermiş olduğu puanlar arasında on beş (15) puan ve üzeri fark olması veya bir değerlendirme komisyonu üyesinin eşik değerin altında, diğerinin ise eşik değerin üzerinde puan vermesi halinde, başvuru üçüncü komisyon üyesi tarafından tekrar değerlendirilir. Üçüncü değerlendirme puanı ile bu puana en yakın değerlendirme puanının aritmetik ortalaması esas alınır. Eğer üçüncü değerlendiricinin verdiği puan, diğer iki değerlendiricinin verdiği puanın aritmetik ortalamasına eşitse, bu ortalama puan esas alınır. Değerlendirme neticesinde başarılı bulunan başvurular düzenlenecek ilk Yönetim Kurulu'nun onayına sunularak karara bağlanır. Değerlendirme tablosu, bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki esaslara göre bir puan verilecektir:

 

 

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Bölüm

Puan

1. İlgililik

45

1.1. Başvuru programın amaçlarıyla ne kadar ilgili?

10 puan

1.2. Başvuru TRB1 2014-2023 Bölge Planı'yla belirlenen amaçlarla ne kadar ilgili?

10 puan

1.3. Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında desteklenebilecek düzeyde bir aciliyete ve stratejik niteliğe ne kadar sahip?

5 puan

1.4. İhtiyaçlar ve sorunlar ne kadar doğru bir şekilde tanımlanmış?

5 puan

1.5. Başvuru diğer uygulanan/uygulanacak programların etkisini pozitif yönde etkileyebilecek tamamlayıcı öğeler içeriyor mu?

10 puan

1.6. Faaliyetler, Başvuru Sahibi ve ortaklarının görev/yetki ve uzmanlık alanı içerisinde midir?

5 puan

2. Yöntem ve Sürdürülebilirlik

30

2.1. Projede amaçlar, faaliyetler ve faaliyetlerin sonuçları tutarlı tanımlanmış mı?

5 puan

2.2. Proje faaliyetlerinin uygulanabilmesi için gerekli ortaklık ve işbirlikleri kurulmuş mu?

5 puan

2.3. Önerilen faaliyetler uygun ve uygulanabilir mi?

5 puan

2.4. Faaliyetin sonuçları, bölgede yapılacak yeni yatırım ve projeler için temel teşkil edebilir mi?

5 puan

2.5. Başvuruda tanımlanan finansal kaynaklar ve/veya kurumsal yapılar faaliyetin sonuçlarının korunabilmesi ve geliştirilebilmesi için yeterli mi?

5 puan

2.6. Başvuru Sahibi ve ortakları daha önce proje yönetimi ve teknik uzmanlık konusunda yeterli deneyime sahip mi?

5 puan


3. Bütçe ve maliyet etkinliği

25

3.1. Tahmini maliyetler ile faaliyetlerin sonuçları arasındaki oran yeterli mi?

10 puan

3.2. Yapılması öngörülen harcamalar faaliyetlerin uygulanması için gerekli mi?

15 puan

TOPLAM

100

 

Değerlendirme sonucu desteklenecek proje listesi Fırat Kalkınma Ajansı internet sitesinde (www.fka.gov.tr) ilan edilir. Ayrıca, destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri bilgilendirilir ve sözleşme imzalamaya davet edilirler. Başarısız bulunan projelere ilişkin olarak da başvuru sahiplerine bildirimde bulunulur.

240-TRIAL-BAŞVURU REHBERİ VE DİĞER DOKÜMANLAR 30

78-TRIAL-Başvuru Rehberi 186

Başvuru Rehberini bilgisayarınıza yüklemek için;

124-TRIAL-Kays Sistemine Giriş 34

Başvuru işlemlerinin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) aracılığı ile internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sistem üzerinden matbu hale getirilen dokümanların son başvuru tarihinden önce ajansımıza sunulması gerekmektedir.

KAYS Sistemine giriş için;

.

75-TRIAL-Kays Sistemi Kullanımı 49

 

 

KAYS Sisteminde Kullanıcı Hesabı Açılması

Kullanıcı Hesabı, 1 kereye mahsus oluşturulur ve sisteme daha sonraki  girişlerde kullanıcı adı ve şifreyle doğrudan giriş yapılır. Kullanıcı hesabı oluşturmak için Ajans internet sitesi üzerinden (www.fka.org.tr) Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine giriniz. “Sisteme Giriş” linkine tıkladığınızda açılan giriş menüsünün sol alt köşesinde yer alan “Sisteme Kaydol” linkine tıklayınız ve kayıt sayfasında “Rolü” kısmında “Başvuru Sahibi Kullanıcısı”nı seçip, diğer bilgileri girdikten sonra “kaydet” tuşuna başınız. E-posta adresinize gelen  kullanıcı adı, şifre ve onay kodu ile sisteme giriş yaptığınızda kulanıcı hesabınız açılmış olacaktır.

Başvuru Sahibinin Sisteme Eklenmesi

Kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra , ekranın sağ üst köşesindeki "Kurum/Kullanıcı/Rol işlemleri" menüsüne girerek, bir kuruluş için başvuracaksanız "Tüzel Paydaş  İşlemleri"; şahıs  adına başvuracaksanız "Gerçek Paydaş İşlemleri"ne tıklayınız.  Alt orta kısımda yer alan "Ekle" linkine tıkladığınızda  açılan sayfada istenen bilgiler girilerek sağ alt köşedeki "Ekle" linkine tıkladığınızda başvuru sahibi kaydolacaktır. Proje ortağı/iştirakçiyi de aynı şekilde kaydedebilirsiniz.

KAYS Sistemine Proje Başvurusunun Yapılması

KAYS Sistemi ana ekranından "Başvuru İşlemleri" menüsünde yer alan "Başvuru Yap" linkine tıkladığınızda açılan sayfada, projenin uygulanacağı ili seçtiğinizde, alt kısımda sıralanan programlardan başvuracağınızı seçerek "Başvuru Yap" linkine tıklayınız. Açılan menüde sol üst köşeden başlayarak, yukarıdan aşağıya doğru her bir başlığa tıklayarak sırasıyla bilgi ve belgeleri sisteme giriniz. Tüm işlemleri tamamlayıp, kontrollerinizi yaptıkdan sonra menüde sol alt köşede yer alan  "Başvuru Tamamla" linkine tıkladığınızda elektronik başvuru işleminiz bitmiş olacaktır.

Proje Başvurusunun Ajansa Teslim Edilmesi

Başvuru formunuzu kapaklarıyla birlikte bilgisayarınıza indirip çıktısını aldıktan sonra, gerekli kısımları imzalayınız ve kalan kısımları paraflayınız. İstenen destekleyici belgelerle birlikte bir asıl dosya oluşturunuz.  Bu dosyadan 2 adet kopya dosya oluşturunuz ve başvuru dokümanlarınızı bir CD'ye kaydediniz. 1 asıl (kırmızı renkli), 2 kopya (mavi renkli) dosya ile CD'nizi bir zarfa koyarak kapatınız. Sistemden çıktısını aldığınız kapak sayfasını zarfın üzerine yapıştırarak  Ajansa teslim ettiğinizde başvuru işleminiz tamamlanmış olacaktır.

 

112-TRIAL-Uyarılar 284

 • İnternet üzerinden KAYS sistemine kaydı yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvuruların sadece sunulan belgeler üzerinden değerlendirileceği dikkate alınarak, Başvuru Formunun dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dilde doldurulması gerekmektedir.
 • İnternet üzerinden yapılan başvuru tek başına yeterli değildir. Mutlaka KAYS sistemi üzerinden doldurulan başvuru formunun çıktısının alınması, gerekli paraf ve imzalar atıldıktan sonra destekleyici belgelerle birlikte 1 asıl (kırmızı) 2 suret (mavi) dosya yapılması ve proje dokümanlarının kaydedildiği bir CD ile birlikte kapalı zarf içerisinde başvuru tarihi ve saatinden önce ajansa teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Her bir telli dosyaya başvuru formu ve destekleyici belgeler sırayla konulmalıdır. Belgeler, ortasından delgeçle delinerek telli dosyalara yerleştirilmeli ayrıca şeffaf dosya veya zımba kesinlikle kullanılmamalıdır. Başvuru dosyasına, istenilenler dışında belge konulmamalıdır
 • Ajansa sunulan başvuru dokümanlarının tamamı KAYS sisteminde yer almalıdır. Herhangi bir tutarsızlık durumunda ilgili başvuru reddedilebilecektir.
 • Başvuruda sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilebilecektir.
 • Başvuru Formunda yer alan Başvuru Sahibi Beyannamesinin (varsa Ortak ve İştirakçi Beyannamelerinin) imzalanması; sistemden çıktısı alınan Başvuru Formunun tüm sayfalarının Başvuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafından paraflanması zorunludur.
İçerik GörselleriCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır