2013-DOĞRUDAN FAALİYET PROGRAMI

PROGRAM TANITIMI

134-TRIAL-Özet 58

 

Referans No: TRB1/2013/DFD

İlanTarihi: 04.03.2013

 

ADI

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

AMACI

Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına, bölgenin rekabet gücünün artırılmasına ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik acil nitelikte ve stratejik faaliyetlerin hızlı biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak.

ÖNCELİKLERİ

·         Yenilikçilik ve Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi

·         Girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi

·         Üretimde kalite ve katma değerin artırılması

·         İstihdamın artırılması ve niteliğinin geliştirilmesi

·         Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve verimliliğin artırılması

·         Sektörel tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi

·         Bölgenin sosyo-kültürel imajının güçlendirilmesi

BÜTÇESİ

1.000.000 TL

BAŞVURU YERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI

Turgut Özal Mah. Ankara Caddesi No:139 Merkez /MALATYA

DESTEK TUTARI

Asgari: 30.000 TL

Azami: 85.000 TL

DESTEK ORANI

Asgari: % 20

Azami: % 100

PROJE SÜRESİ

Azami 3 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİBİ

·         Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Üniversiteler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Araştırma Enstitüleri/İstasyonları, Bölge ve İl Müdürlükleri)

·         Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

·         Sivil toplum kuruluşları

·         Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri

·         Teknoparklar ve Teknoloji geliştirme bölgeleri

·         Endüstri bölgeleri

·         İş geliştirme merkezleri

·         Birlikler ve kooperatifler

·         Yukarıdaki kuruluşların sahibi veya ortağı olduğu işletmeler

BAŞVURU SÜRESİ

Program için ayrılan bütçe ile sınırlı olmak üzere, 2013 yılı sonuna kadar başvuru kabul edilebilecektir.

 

26-TRIAL-Amaç 206

 

Programın amacı; bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına, rekabet gücünün artırılmasına ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik acil ve stratejik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda aşağıdaki öncelik alanlarında somut çıktılar sağlayacak faaliyetler desteklenebilecektir.

 

 • Yenilikçilik ve Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi
 • Üretimde kalite ve katma değerin artırılması
 • Girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi
 • İstihdamın artırılması ve niteliğinin geliştirilmesi
 • Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve verimliliğinin artırılması
 • Sektörel tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi
 • Bölgenin sosyo-kültürel imajının güçlendirilmesi

91-TRIAL-Süre ve Yer 43

 

Azami proje süresi 3 aydır. Bu süre, sözleşmenin taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

 

Projeler, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde gerçekleştirilmelidir. Ancak gerekçelendirildiği durumlarda, projenin bazı alt faaliyetleri bölge dışında da gerçekleştirilebilir. Başvuru sahipleri, ilgili mevzuatı ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. Fırat Kalkınma Ajansı, bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında iptal etme veya ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. 

188-TRIAL-Bütçe 227

 

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 30.000 TL ve azami 85.000 TL olabilecektir. Her bir proje bütçesinin en az %20’si, en fazla ise %100’ü hibe olarak desteklenecektir.

Projelerde eş finansman zorunluluğu yoktur. Şayet projede eş finansman taahhüt edilirse, yararlanıcının, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Ancak her halükarda, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

 

Eş finansman olarak sadece proje hesabına yatırılacak nakit para kabul edilecek olup, dolaylı ödemeler (kamu çalışanlarına yapılan ödemeler gibi) ve nakit dışı maddi katkılar (tesis, makine, ekipman, personel vb.) eş finansman olarak kabul edilmez.

19-TRIAL-Kimler Başvurabilir 84

Program kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır:

 • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Üniversiteler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Araştırma Enstitüleri/İstasyonları, Bölge ve İl Müdürlükleri)
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Birlik ve kooperatifler
 • Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar ve Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri ve İş geliştirme merkezleri
 • Yukarıdaki kuruluşların sahibi veya ortağı olduğu işletmeler

 

Başvurulara İlişkin Özel Düzenlemeler

 • Bir başvuru sahibi veya ortağı aynı takvim yılı içerisinde bu programa, en fazla 3 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 projesi için destek alabilir. Bu sınırları aşan faaliyet teklifleri reddedilir. Geriye dönük bir yıl içinde reddedilmiş olup, değişiklik yapılmaksızın bu program kapsamında tekrar sunulan faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz.
 • Ajansın uyguladığı destek programları kapsamında daha önce (2012 yılı dahil) destek almaya hak kazandığı halde süresinde sözleşme imzalamayan, mücbir sebepler dışındaki nedenlerle sözleşmesi fesih olan veya kendi talebi üzerine destek uygulaması gerçekleşmeyen kurum/kuruluşlar, destek almaya hak kazandıklarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıllık süre dolmadan bu programa başvuru yapamazlar.
 • 5449 Sayılı Kanunun 19. Maddesinin (d) ve (e) bendi kapsamında belirtilen Ajans katkı payları ve bunlarla ilgili diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen Belediyeler, İl Özel İdareleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları Fırat Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalayamazlar.

 

Ortak ve İştirakçiler

Gerekli durumlarda projeler farklı kurumlarla ortak biçimde sunulabilir. Proje ortakları, projenin tasarlanmasına katkı sağlamalı ve projede aktif olarak rol almalıdırlar. Ortakların yaptıkları masraflar yararlanıcının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilecektir. Ayrıca ortaklar, “Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinden birinde merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bulunması” dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

 

Projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, projeye başvuru sahibi ve ortakları dışında başka kurum/kuruluşlar da iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçiler, teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı, sponsorluk gibi konularda projede rol alabilir. Projede herhangi bir rol üstlenen iştirakçiler, Başvuru Formunda yer alan “İştirakçi Beyannamesini” doldurmalı ve imzalamalıdırlar.

124-TRIAL-Faaliyetler 193

Fırat Kalkınma Ajansı, bu program kapsamında bölgenin kalkınması için belirlenmiş olan stratejik amaçlar doğrultusunda ve program amacına uygun faaliyetlere destek verir. Bununla birlikte tüm projeler her koşulda yürürlükteki mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

 • Salt akademik çalışmalar,
 • Doğrudan yatırımı yönlendirmeye yönelik somut veriler üretmeyecek fizibilite çalışmaları,
 • Sadece eğitim faaliyetleri (daha büyük bir projenin parçası değilse),
 • Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler,
 • Fırat Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler,
 • Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,
 • Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,
 • Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara nakdi veya ayni hibe veya kredi sağlamak için),
 • Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,
 • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler;
 • Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi,
 • %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi,
 • Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,
 • Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler, borsa yatırımları,
 • Gayrimenkul yatırımları.

 

Sunulan projelerde beyan edilen her faaliyetin uygulanması zorunludur. Projede yer almasına rağmen, destek almaya hak kazandıktan sonra iptal edilmesi veya değiştirilmesi talep edilen faaliyetler bulunması halinde Ajans, sözleşme imzalamayabilir, sözleşme imzalanmışsa feshederek yasal işlem başlatabilir veya destek tutarından kesinti yapabilir. 

135-TRIAL-Maliyetler 24

 

Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Uygun maliyetler, uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetlerin toplamından oluşmaktadır. Bu çerçevede, maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:

 

Hangi Maliyetler Desteklenir?

 

 • Projede görevlendirilmiş personelin brüt maaşları, (Kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karşılanabilir. Bu durumda, ilgili kamu görevlisinin bu ödemelerden yararlanabileceğine dair ispatlayıcı belgelerin Ajansa sunulması gereklidir),
 • Yolculuk ve gündelik giderleri (Yurtiçi gündelik giderleri 75 TL'yi, yurtdışı gündelik giderleri ise 200 TL'yi aşmamalıdır.),
 • Yeni ekipman satın alma,
 • Hizmet alımları,
 • Tanıtım ve Görünürlük Maliyetleri,
 • İdari maliyetler (başka bir bütçe kalemi altında verilemeyen maliyetleri ve elektrik, su, ısınma maliyetleri vb. genel idari giderleri karşılamak üzere proje maliyetinin %2’sini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.).

 

Hangi Maliyetler Desteklenmez?

 • Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşmiş harcamalar,
 • Hali hazırda başka bir hibe programından finanse edilen maliyet kalemleri,
 • Başvuru Formunda yer verilmeyen bir hususa ilişkin maliyet kalemleri,
 • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz, mahkeme masrafları vb. giderler,
 • Her tür borç; zarar, borç karşılıkları,
 • Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri,
 • İkinci el ekipman satın alma giderleri,
 • Kur farkından doğan zararlar,
 • Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
 • Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
 • Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlar.

 

 

Kontrol sürecinde başvuru sahibinin ilave açıklama yapması istenebilir ve Ajans tarafından proje bütçesinde değişiklik yapılabilir. Bu nedenle, Başvuru Sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli etkin bir bütçe sunması kendi yararınadır.

 

Ayni katkılar,  yararlanıcı veya işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından yapılacak arazi, mal, malzeme, iş gücü, makine, ekipman vb. katkılar olup; Başvuru Formunda liste halinde sunulması gerekir. Ayni katkılar, eş finansman olarak değerlendirilemez. Ancak desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı, Başvuru Formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.

 

 

 

194-TRIAL-Başvuru Tarihi 282

Program başvuruları, 31 Aralık 2013 saat 12:30’a kadar sürekli olarak kabul edilecek ve posta/kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin program bütçesi sınırına bu tarihten önce ulaşması durumunda program sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır. 

BAŞVURU REHBERİ VE DİĞER DOKÜMANLAR

167-TRIAL-Başvuru Formu ve Rehberi 227

Başvuru Formu ve Rehberini bilgisayarınıza yüklemek için;

105-TRIAL-Diğer Dokümanlar 46

Bu bölümdeki dokümanlar bilgi amacıyla paylaşılmış olup, projeniz destek almaya hak kazandığı durumda kullanılacaktır.

 

Görürünürlük Rehberi için;

 

Proje Uygulama Rehberi için;

 

Satınalma Rehberi için;

BAŞVURU SÜRECİ

286-TRIAL-Başvuru Şekli ve İstenen Belgeler 89

 

Başvurular, bu rehberin Ekleri ve talep edilen Destekleyici Belgeler ile birlikte yapılmalıdır.

Başvuru Belgeleri olan Ekler,  "Başvuru Rehberi ve Diğer Dökümanlar" bölümünden bilgisayara indirilebilir.

 

\

140-TRIAL-Uyarılar 237

\

50-TRIAL-Başvuru Tarihi ve Yeri 159

Program başvuruları, 31 Aralık 2013 saat 12:30’a kadar sürekli olarak kabul edilecek ve posta/kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin program bütçesi sınırına bu tarihten önce ulaşması durumunda program sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır. 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

278-TRIAL-Ön İnceleme 156

 

Ön inceleme aşamasında idari ve uygunluk kontrolü yapılır. Bu listede yer alan kriterlerden herhangi biri karşılanmıyorsa, başvuru bu aşamada reddedilebilir. Fırat Kalkınma Ajansı’nın bir başvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir.

 

 

KONTROL LİSTESİ

Evet

Hayır

Gerekli Değil

1.     Başvuru Paketi 1 asıl, 2 suret olmak üzere 3 dosya olarak hazırlanmış, üzerine “Doğrudan Faaliyet Destek Programı” ve “TRB1/2013/DFD” yazılmış bir kapalı zarf içerisinde sunulmuştur.

 

 

 

2.     Kapalı zarf içerisine, Başvuru Formu (EK A), Bütçe (EK B) ve Kilit Personelin Özgeçmiş(ler)i (EK C) elektronik formatta içeren CD/DVD eklenmiştir.

 

 

 

3.     Başvuru, standart formata uygun olarak bilgisayar ile Türkçe olarak, en düşük 10 punto ile A4 kâğıt boyutu kullanılarak hazırlanmıştır.

 

 

 

4.     Başvuru Formunun tüm bölümleri tam ve eksiksiz bir şekilde formata uygun olarak doldurulmuştur.

 

 

 

5.     Başvuru Formunda yer alan “Başvuru Sahibi Beyannamesi”, Başvuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır.

 

 

 

6.      “Ortaklık Beyannamesi” tüm ortaklar için ayrı ayrı hazırlanmış ve Ortakların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıştır.

 

 

 

7.     “İştirakçi Beyannamesi”, tüm iştirakçilerin yetkili temsilcileri tarafından ayrı ayrı imzalanmıştır.

 

 

 

8.     Bütçe (EK B), başvuru formunda belirtildiği şekliyle doldurulmuş ve başvuruya eklenmiştir.

 

 

 

9.     Toplam maliyeti 10.000 TL ve üzeri tüm hizmet ve mal alımlarında teknik şartname ve farklı firmalardan alınmış 2 adet proforma fatura başvuruya eklenmiştir.

 

 

 

10.  Projede yer alan “Kilit Personele Ait Özgeçmiş(ler)” (EK C) başvuru formunda belirtildiği şekliyle doldurulmuş ve başvuruya eklenmiştir.

 

 

 

11.  Kamu Kurum ve Kuruluşu olmayan Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşun tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi başvuruya eklenmiştir.

 

 

 

12.  Kooperatif / Birlikler için, üyelerine kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü içeren tüzük veya Kooperatif / Birlik Genel Kurulu’nun, gelecek 5 yıl için üyelerine kar dağıtmayacağına dair kararı başvuruya eklenmiştir.

 

 

 

13.  Kooperatifler / Birlikler için son 2 (iki) yıl içerisinde olağan genel kurul toplantılarını yapmış olduklarına dair belge başvuruya eklenmiştir.

 

 

 

14.  Başvuru Formu ve eklerinin tüm sayfaları, Başvuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafından paraflanmıştır.

 

 

 

15.  Gerekliyse küçük ölçekli yapım işlerinde ön fizibilite çalışması, teknik projeler ve keşif özetleri (malzeme, metraj, keşif listesi vb.) başvuruya eklenmiştir.

 

 

 

16.  Başvuru Sahibi uygundur.

 

 

 

17.  Ortaklar uygundur.

 

 

 

18.  Proje TRB1 Bölgesi'nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) uygulanacaktır.

 

 

 

19.  Projenin süresi, 3 ayı aşmamaktadır.

 

 

 

20.  Talep edilen destek tutarı 30.000 TL’den düşük değildir.

 

 

 

21.  Talep edilen destek tutarı, 85.000 TL’den yüksek değildir.

 

 

 

22.  Talep edilen destek oranı, uygun toplam proje bütçesinin %20’sinden az değildir.

 

 

 

23.  İdari maliyetler, uygun doğrudan maliyetlerin %2’sini aşmamaktadır.

 

 

 

24.  Proje, geçmişe dönük 1 yıl içinde Ajansa sunulmuş ve reddedilmiş bir proje değildir.

 

 

 

 

277-TRIAL-Teknik ve Mali Değerlendirme 3

Başvuru Sahipleri tarafından sunulan projeler aşağıda açıklanan aşama ve kriterlere göre, Genel Sekreter başkanlığında ilgili Fırat Kalkınma Ajansı uzmanlarından oluşturulacak en az 3 (üç) kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından incelenecek ve değerlendirilecektir. 

 

Başvurular, aşağıda yer alan Değerlendirme Tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirmede sırası ile proje konusunun Programın amaçları ve bölgenin öncelikleri ile ilgililiği, önerilen metodolojinin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır.

 

Başvurular değerlendirme komisyonu üyelerinin ikisi tarafından tablodaki puanlama dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilir. Başvurunun başarılı kabul edilebilmesi için her bir değerlendirme komisyonu üyesinden birinci bölümden en az otuz beş (35) ve tüm değerlendirme komisyonu üyelerinden ortalama en az yetmiş (70) puan alması zorunludur.

 

İki değerlendirme komisyonu üyesinin vermiş olduğu puanlar arasında on beş (15) puan ve üzeri fark olması veya bir değerlendirme komisyonu üyesinin eşik değerin altında, diğerinin ise eşik değerin üzerinde puan vermesi halinde, başvuru üçüncü komisyon üyesi tarafından tekrar değerlendirilir. Üçüncü değerlendirme puanı ile bu puana en yakın değerlendirme puanının aritmetik ortalaması esas alınır. Eğer üçüncü değerlendiricinin verdiği puan, diğer iki değerlendiricinin verdiği puanın aritmetik ortalamasına eşitse, bu ortalama puan esas alınır. Değerlendirme neticesinde başarılı bulunan başvurular düzenlenecek ilk Yönetim Kurulu'nun onayına sunularak karara bağlanır. Değerlendirme tablosu, bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki esaslara göre bir puan verilecektir: 

\

 

 

142-TRIAL-Sonuç Bildirimi 0

 

Değerlendirme sonucu desteklenecek proje listesi Fırat Kalkınma Ajansı internet sitesinde (www.fka.org.tr) ilan edilir. Ayrıca, destek almaya hak kazanan Başvuru Sahipleri yazılı olarak bilgilendirilir ve sözleşme imzalamaya davet edilirler. Başarısız bulunan başvurular, reddedilme nedenini içeren bir mektupla birlikte başvuru sahibine iletilir.

 

Başvurunun reddedilmesi veya destek verilmemesi kararı, aşağıda belirtilen gerekçelere dayandırılacaktır:

 • Başvuru, son başvuru tarihinden sonra alınmıştır.
 • Başvuru eksiktir veya belirtilen idari koşullara uygun değildir.
 • Başvuru Sahibi veya ortaklarından biri ya da bir kaçı uygun değildir.
 • Proje konusu uygun değildir.
 • Proje, konuyla yeterince ilgili değildir (İlgililik kısmından eşik değerin altında puan almıştır).
 • Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaçı teslim edilmemiştir.
 • Bu rehberde bulunan herhangi başka bir kritere uyulmamıştır.

İSTATİSTİKLER VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

211-TRIAL-Başvuru Sayıları 125

 

 

Başvuru Sayısı

Başarılı Proje Sayısı

Bingöl

7

3

Elazığ

12

4

Malatya

14

5

Tunceli

6 3

Toplam

39

15

 

143-TRIAL-Nihai Değerlendirme Sonuçları 295

 • 05.04.2013 tarihli sonuç ilanlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.
 • 20.05.2013 tarihli sonuç ilanlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.
 • 19.08.2013 tarihli sonuç ilanlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.
 • 25.10.2013 tarihli sonuç ilanlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.
 • 26.12.2013 tarihli sonuç ilanlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

 

İçerik GörselleriCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır