2012-DOĞRUDAN FAALİYET PROGRAMI

PROGRAM TANITIMI

141-TRIAL-Özet 246

 

Referans No: TRB1/2012/DFD

İlan Tarihi: 29.02.2012

 

 

ADI

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

AMACI

·         Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite hazırlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

·         Bölge için önemli fırsatlardan yararlanmaya ve muhtemel tehditleri önlemeye yönelik acil ve/veya stratejik nitelikli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

·         Büyük hacimli yatırım kararlarına etki edecek ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

BÜTÇESİ

540.000 TL

BAŞVURU YERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI

Turgut Özal Mah. Ankara Caddesi No:139

Merkez /MALATYA

DESTEK TUTARI

Asgari

25.000 TL

Azami

85.000 TL

DESTEK ORANI

Asgari

% 20

Azami

% 100

PROJE SÜRESİ

Azami 3 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİBİ

·         Kamu kurum ve kuruluşları

·         Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

·         Sivil toplum kuruluşları

·         Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri

·         Teknoparklar ve Teknoloji geliştirme bölgeleri

·         Endüstri bölgeleri

·         İş geliştirme merkezleri

·         Birlikler ve kooperatifler

·         Yukarıda sayılan  kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

SON BAŞVURU TARİHİ

31.12.2012, saat 12:30 (Program bütçesi sınırına bu tarihten önce ulaşması durumunda program daha önce de sonlandırılabilir.)

 

125-TRIAL-Amaç 13

 

Bu program ile aşağıdaki alanlara destek sağlanması amaçlanmaktadır:

 • Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına ve yatırım ortamının iyileştirilmesine  yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite hazırlama faaliyetleri,
 • Bölge için önemli fırsatlardan yararlanmaya ve muhtemel tehditleri önlemeye yönelik acil ve/veya stratejik nitelikli faaliyetler,
 • Büyük hacimli yatırım kararlarına etki edecek ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetler.

24-TRIAL-Bütçe 229

 

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 540.000 TL’dir. Fırat Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 

Asgari Tutar

25.000 TL

Azami Tutar

85.000 TL

 

Program kapsamında her bir proje bütçesinin en az %20’si, en fazla ise %100’ü hibe olarak desteklenecektir. %100'ün altında destek talep edilmesi durumunda bütçenin kalan tutarı yararlanıcı tarafından taahhüt edilen eş finansman (nakdi katkı) olarak kabul edilecektir. Projelerde eş finansman zorunluluğu olmamakla birlikte; değerlendirme sürecinde eş finansman katkısı taahhüt edilen projeler, ilave puan alacaktır.

 

Programa İlişkin Mali Esaslar

 • Yararlanıcının, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Ancak her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup; yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
 • Yararlanıcı, karşılamak zorunda olduğu eş finansman tutarını, banka ya da finans kurumundan kredi yoluyla temin edebilir.
 • Başvuru Sahibi'nin aldığı herhangi bir kredi veya borca karşılık projede alınacak ekipmanlar rehin olarak gösterilemez.
 • Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

295-TRIAL-Süre ve Yer 203

 

Azami proje süresi 3 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

 

Projeler, Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesi'nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) gerçekleştirilmelidir. Ancak gerekçelendirildiği durumlarda, projenin bazı alt faaliyetleri bölge dışında da gerçekleştirilebilir.

294-TRIAL-Kimler Başvurabilir 193

 

Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır:

 • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Üniversiteler, İl Özel İdareleri, Araştırma Enstitüleri/İstasyonları, Bölge ve İl Müdürlükleri)
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Birlik ve kooperatifler
 • Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri
 • Yukarıda sayılan  kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

Gerçek kişiler, özel sektör işletmeleri, siyasi partiler ve bunların alt birimleri bu programda başvuru sahibi veya proje ortağı olamaz. Doğrudan Faaliyet Desteğinden yararlanabilmek için Başvuru Sahipleri aşağıda verilen koşulların tümüne uymak zorundadır;

 • Proje faaliyetinin, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması;
 • Başvuru Sahibinin Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesi'nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin bulunması (Temel proje faaliyetlerinin bölge içinde gerçekleştirilmesi veya proje amacının bölgeyle ilişkisi uygun biçimde gerekçelendirildiği takdirde bu şart aranmaz);
 • Proje Sahibinin, projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

 

Ortak ve İştirakçiler

 

Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Başvuru Sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına katkı sağlamalı ve projede aktif olarak rol almalıdırlar. Ortakların yaptıkları masraflar yararlanıcının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilecektir. Ayrıca ortaklar, Başvuru Sahibinin uygunluğu koşullarından “Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesi'nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması” dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. 

 

Projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, projeye başvuru sahibi ve ortakları dışında başka kurum/kuruluşlar da iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçiler, teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı, sponsorluk gibi konularda projede rol alabilir, ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez

 

267-TRIAL-Faaliyetler 287

 

Fırat Kalkınma Ajansı, bu program kapsamında bölgenin kalkınması için belirlenmiş olan stratejik amaçlar doğrultusunda ve program amacına uygun faaliyetlere destek verir. Bununla birlikte tüm projeler her koşulda yürürlükteki mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

 • Sadece eğitim faaliyetleri (daha büyük bir projenin parçası değilse);
 • Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler;
 • Fırat Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler;
 • Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar;
 • Eğitim veya kurslar için bireysel burslar;
 • Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara maddi veya ayni hibe veya kredi sağlamak için);
 • Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler;
 • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler;
 • Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi;
 • %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi;
 • Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler;
 • Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler, borsa yatırımları;
 • Gayrimenkul yatırımları

 

Başvurulara İlişkin Özel Düzenlemeler

 

 • Bir Başvuru Sahibi veya Ortağı aynı takvim yılı içerisinde bu Program kapsamında, en fazla 3 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 projesi için destek alabilir. Bu sınırları aşan faaliyet teklifleri reddedilir.
 • Geriye dönük bir yıl içinde reddedilmiş ya da kabul edildiği halde sözleşmesi imzalanmamış olup, herhangi bir değişiklik yapılmaksızın bu program kapsamında tekrar sunulan faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

 

 

140-TRIAL-Maliyetler 179

Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi ve proje bütçesinde yer alabilmesi için aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır

 • Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi
 • Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması, maliyet etkinliği sağlaması
 • Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi
 • Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması, orijinal belgelerle desteklenmesi gerekir.

 

Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Uygun maliyetler, uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetlerin toplamından oluşmaktadır. Bu çerçevede, maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir

 

Hangi Maliyetler Desteklenir?

 • Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karşılanabilir. Bu durumda, Ajans ilgili kamu görevlisinin bu ödemelerden yararlanabileceğine dair ispatlayıcı belgeleri isteme hakkına haizdir.),
 • Yolculuk ve gündelik giderleri (Yurtiçi gündelik giderleri 75 TL'yi, yurtdışı gündelik giderleri ise 200 TL'yi aşmamalıdır.),
 • Yeni ekipman satın alma,
 • Projenin uygulanabilmesi için gerekli hizmet alımları,
 • Tanıtım ve Görünürlük Maliyetleri,
 • Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilemeyen maliyetleri ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri vb.) karşılamak üzere projenin uygun doğrudan maliyetlerinin %2’sini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

 

Hangi Maliyetler Desteklenmez?

 • Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşmiş harcamalar,
 • Hali hazırda başka bir kaynaktan finanse edilen maliyet kalemleri,
 • Başvuru Formunda yer verilmeyen bir hususa ilişkin maliyet kalemleri,
 • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz, mahkeme masrafları vb. giderler,
 • Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
 • Faiz borcu,
 • Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri,
 • İkinci el ekipman satın alma giderleri,
 • Kur farkından doğan zararlar,
 • Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
 • Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
 • Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlar.

141-TRIAL-Başvuru Tarihi 125

 

Program başvuruları, 31 Aralık 2012 saat 12:30’a kadar sürekli olarak kabul edilecek ve posta/kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Fakat başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçesi sınırına bu tarihten önce ulaşması durumunda program sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır. 

 

İSTATİSTİKLER VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

234-TRIAL-Başvuru Sayıları 60

 

Şehir Başvuru Sayısı
Bingöl 6
Elazığ 9
Malatya 12
Tunceli 2
Toplam 29

 

200-TRIAL-Nihai Değerlendirme Sonuçları 107

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Sonuçları

 

İçerik GörselleriCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır