2011-TURİZM VE SANAYİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM TANITIMI

293-TRIAL-Özet 187

 

Referans No  : TRB1/2011/MDP/01

İlan Tarihi     : 29.06.2011

 

 

Adı

TURİZM VE SANAYİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Amacı

Programın amacı, TRB1 Bölgesinde, turizm ve sanayi sektörünün gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Öncelikler

·   Turizm potansiyeline sahip alanlarda altyapının geliştirilmesi

·   Turizmin çeşitlendirilmesine yönelik altyapının iyileştirilmesi

·   OSB ve KSS altyapılarının iyileştirilmesi

·   Gıda sanayisine yönelik modern tarımsal ürün toplama, depolama, akreditasyon ve Ar-Ge altyapılarının kurulması.

Bütçe

7.000.000  TL

Başvuru Yeri

FIRAT KALKINMA AJANSI

Turgut Özal Mah. Ankara Caddesi No:139

Merkez /MALATYA

Destek Tutarı

Asgari

150.000 TL

Azami

1.750.000 TL

Destek Oranı

Asgari

% 25

Azami

% 75

Proje Süresi

Azami  24  ay

Uygun Başvuru Sahibi

·   Valilikler

·   Belediyeler

·   Kaymakamlıklar

·   İl Özel İdareleri

·   Organize Sanayi Bölgeleri

·   Küçük Sanayi Siteleri

·   Üniversiteler

·   Bölge ve İl Müdürlükleri

·   Ticaret ve Sanayi Odaları

·   Ticaret Borsaları

Son Başvuru Tarihi

15.08.2011 Saat 20:00

 

221-TRIAL-Amaç 112

 

Programın amacı, TRB1 Bölgesinde, turizm ve sanayi sektörünün gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

 

Programın Öncelikleri

 • Turizm potansiyeline sahip alanlarda altyapının geliştirilmesi
 • Turizmin çeşitlendirilmesine yönelik altyapının iyileştirilmesi
 • OSB ve KSS altyapılarının iyileştirilmesi
 • Gıda sanayisine yönelik modern tarımsal ürün toplama, depolama, akreditasyon ve Ar-Ge altyapılarının kurulması.

 

267-TRIAL-Bütçe 99

 

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam yıllık ödenek tavanı 7.000.000 TL’dir. Destek almaya hak kazanan her bir proje için verilecek toplam destek miktarı aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olabilecektir:

 

ASGARİ TUTAR

150.000 TL

AZAMİ TUTAR

1.750.000 TL

 

Ajansın sağlayacağı mali destek miktarı, proje toplam uygun maliyetinin en az %25’i, en fazla %75’i olabilir. 

 

 

Programa İlişkin Mali Esaslar

 

 • Yararlanıcının, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Ancak her halükarda, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
 • Yararlanıcı, eş finansman tutarını, kredi yoluyla temin edebilir.
 • Proje kapsamında edinilen tesis ve ekipmanlar herhangi bir kredi veya borca karşılık rehin olarak gösterilemez.
 • Ayni (nakdi olmayan) katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.
 • Bu program için tahsis edilen bütçenin başarılı projelerin desteklenmesi için  gereken toplam tutardan fazla olması halinde, kalan bütçe 2011 yılı içerisinde yürütülecek olan diğer programların bütçesine aktarılabilecektir.

 

44-TRIAL-Süre ve Yer 197

 

Azami proje süresi, 24 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

 

Projeler, Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesi'nde gerçekleştirilmelidir. Ancak zaruri durumlarda, projenin bazı alt faaliyetleri (sergi, fuar, konferans, vb.) bölge dışında gerçekleştirilebilir.

1-TRIAL-Kimler Başvurabilir 28

 

Program kapsamında uygun Başvuru Sahibi veya Ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır;

 

 • Valilikler
 • Belediyeler
 • Kaymakamlıklar
 • İl Özel İdareleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Üniversiteler
 • Bölge ve İl Müdürlükleri
 • Ticaret ve Sanayi Odaları
 • Ticaret Borsaları

 

Gerçek kişiler, kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar, siyasi partiler ve bunların alt birimleri bu programda Başvuru Sahibi veya Ortağı olamaz.

 

Destekten yararlanabilmek için Başvuru Sahipleri aşağıda verilen koşulların tümüne uymak zorundadır;

 

 • Proje faaliyetinin, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içinde bulunması
 • Başvuru Sahibi kurum/kuruluşun merkezinin ya da yasal şubesinin Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesi'nde bulunması
 • Başvuru Sahibinin projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

 

 

Başvuru Sahibine İlişkin Özel Düzenlemeler

 

 • Bir Başvuru Sahibi veya proje Ortağı, Ajansın 2011 yılı içerisinde uygulayacağı tüm proje teklif çağrıları kapsamında (aynı veya farklı proje teklif çağrısı) toplamda en fazla 4 ayrı proje başvurusunda bulunabilir ve farklı programlardan olmak kaydıyla en fazla 2 başvurusu mali destek alabilir.
 • Program kapsamında, Başvuru Sahibi'nin birden fazla projesinin başarılı bulunması durumunda, sadece en yüksek puan alan başvuruya mali destek sağlanabilir.
 • Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile diğer kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden yararlanamaz. Ayrıca, söz konusu desteklerden yararlanılan yatırım harcamaları için Hazine Müsteşarlığına teşvik belgesi müracaatı yapılamaz. 

 

Ortak ve İştirakçiler

 

Başvuru Sahipleri, uygun  kuruluşlarla proje ortaklığı yaparak başvuruda bulunabilirler. Ortaklar, projenin tasarlanmasında ve uygulanmasında aktif olarak rol almalıdırlar. Proje kapsamında Ortakların harcamaları, Başvuru Sahipleriyle aynı koşullarda kabul edilecektir. Bu nedenle Ortaklar, Başvuru Sahibi için belirtilen koşullardan “TRB1 Bölgesi'nde merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bulunması” dışında Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. 

 

Projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, projede Başvuru Sahibi ve Ortakları dışında iştirakçi kurum/kuruluşlar da bulunabilir. İştirakçiler, teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı, sponsorluk gibi konularda projede rol alabilir, ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez

42-TRIAL-Proje Konuları 204

 

Program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak,  Programın öncelik alanlarıyla ilgili her proje değerlendirmeye alınacaktır. Aşağıdaki tabloda verilen proje konuları, program öncelikleri çerçevesinde belirlenmiş ve sadece örnek olarak sunulmuştur.

    

Örnek Proje Konuları

Öncelik 1: Turizm Potansiyeline Sahip Alanlarda Altyapının Geliştirilmesi

 • Tarihi yapıların restorasyonu, ışıklandırılması ve çevre düzenlenme çalışmalarının yapılması
 • Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını tanıtan müzelerin geliştirilmesi
 • Şelale, göl, akarsu, mağara, kanyon gibi doğal alanlarda turizm faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki çevre dostu peyzaj ve tasarım çalışmalarının yapılması
 • Tarihi ve kültürel değere sahip mekânların ziyaretini kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması
 • Dezavantajlı grupların turistik alanlara ziyaretlerini kolaylaştırıcı fiziksel olanakların yaratılması ve geliştirilmesi
 • Sokak sağlıklaştırması

 

Öncelik 2: Turizmin Çeşitlendirilmesine Yönelik Altyapının İyileştirilmesi

 

 • Bölge içinde cazibe alanlarının oluşturulması, (kültür/sanat sokak ve caddeleri vb.)
 • Jeotermal turizme yönelik altyapının geliştirilmesi
 • Kış turizmine yönelik altyapının geliştirilmesi
 • İnanç turizmine yönelik altyapının geliştirilmesi
 • Kültür, sanat ve kongre turizmine yönelik altyapı düzenlemelerinin yapılması
 • Flora ve fauna izleme ve araştırmaya yönelik altyapının geliştirilmesi
 • Doğa ve spor turizmine yönelik altyapının geliştirilmesi
 • Özgün el sanatları ve yöresel ürünlerin teşhir ve satışına yönelik sergi alanları oluşturulması
 • Yöresel mimari değerlerin korunarak turizm hizmetine sunulduğu sıra dışı konaklama mekânlarının oluşturulması

Öncelik 3: OSB ve KSS Altyapılarının İyileştirilmesi

 • Sektörel ihtisas bölgelerinin (tarımsal ihtisas bölgesi, lojistik merkezi, organize sanayi bölgesi, vb.) altyapısının iyileştirilmesi
 • Ortak kullanıma açık kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarları kurulması ya da mevcut olanların kapasitesinin geliştirilmesi
 • OSB ve KSS altyapılarının iyileştirilmesi
 • Endüstriyel atık yönetimine yönelik çalışmalar yapılması

Öncelik 4: Gıda Sanayisine Yönelik Modern Tarımsal Ürün Toplama, Depolama, Akreditasyon ve Ar-Ge Altyapılarının Kurulması

 • Ortak kullanıma yönelik soğuk hava deposu kurulması/modernize edilmesi
 • Araştırma ve test laboratuvarlarının kurulması/modernize edilmesi
 • Küçük ölçekte üretilen tarımsal ürünlerin katma değerini artırmak üzere ürün toplamaya, depolamaya ve paketlemeye yönelik altyapı çalışmaları yapılması

 

Tüm projeler her koşulda yürürlükteki mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

 

 • Sadece eğitim faaliyetlerinden oluşan projeler
 • Sadece akademik araştırma/fizibilite çalışmalarından oluşan projeler
 • Yerel kuruluşların rutin faaliyetlerini finanse etmeyi teklif eden projeler
 • Fırat Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan faaliyetler
 • Diğer kaynaklardan hibe yoluyla finanse edilen projeler
 • Çalıştay, seminer, konferans veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar
 • Eğitim veya kurslar için bireysel burslar
 • Diğer kişi ya da kuruluşlara nakdi/ayni hibe veya kredi sağlama amaçlı projeler
 • Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler
 • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve ahlak anlayışına aykırı faaliyetler
 • Sözleşmeli üretim haricinde tütün üretimi
 • %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi
 • Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler
 • Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları
 • Gayrimenkul yatırımları.

268-TRIAL-Maliyetler 68

 

Proje uygulamalarında ortaya çıkan tüm maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bir harcamanın uygun maliyet kabul edilmesi için aşağıdaki ön koşullar aranmaktadır:

 • Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi
 • Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması, maliyet etkinliği sağlaması
 • Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi
 • Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması, orijinal belgelerle desteklenmesi.

 

Uygun maliyetler, uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetlerin toplamından oluşmakta olup, maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:

 

Hangi Maliyetler Desteklenir?

 

 • Projede görevli personelin maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Kamu görevlilerinin maaşları, yalnızca yararlanıcının eş-finansmanı olarak kabul edilmektedir), İnsan Kaynakları ve Seyahat harcamaları toplamı, Ajans tarafından sağlanan destek miktarının %10'unu aşamaz.
 • Yolculuk ve gündelik giderleri (Yurtiçi 75 TL'yi, yurtdışı ise 200 TL'yi aşmamalıdır),
 • Yeni ekipman satın alımları (Projenin uygulanması ve sürdürülebilirliği için zorunlu olmayan ekipmanlar için kiralama yöntemi ile hizmet alımı yapılmalıdır),
 • Yapım işleri ve kontrolörlük maliyetleri,
 • Denetim maliyetleri (Ajans destek miktarı 200.000 TL’yi aşıyorsa),
 • Hizmet alımları,
 • Sarf malzemesi maliyetleri,
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri,
 • Başka bir bütçe kalemi altında verilemeyen maliyetleri ve genel idari giderlerinden (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) oluşan götürü tutardır. Uygun dolaylı maliyetler, toplam uygun maliyetlerin %3'ünü aşamaz

 

Hangi Maliyetler Desteklenmez?

 

 • Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşmiş harcamalar,
 • Hali hazırda başka bir kaynaktan finanse edilen maliyet kalemleri,
 • Başvuru Formunda yer verilmeyen bir faaliyete ilişkin maliyet kalemleri,
 • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz, mahkeme masrafları vb. giderler,
 • Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
 • Faiz borcu,
 • Taşıt satın alma giderleri,
 • Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri,
 • İkinci el ekipman satın alma giderleri,
 • Kur farkından doğan zararlar,
 • Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
 • Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
 • Proje ortağı ya da iştirakçisinden yapılan mal veya hizmet alımı maliyetleri

 

241-TRIAL-Başvuru Tarihi 96

 

Program başvurularının alınması için son tarih 15/08/2011 saat 20:00’dır. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTATİSTİKLER VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

162-TRIAL-Toplantılar 220

Uygulanan program kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme ve eğitim toplantıları ve katılımcılarıyla ilgili bilgiler aşağıdadır.

 

İl Bilgilendirme Sayısı Bilgilendirme Katılımcı Sayısı Eğitim Sayısı Eğitim Katılımcı Sayısı
Bingöl 1 21 1 57
Elazığ 1 33 1 32
Malatya 1 61 1 22
Tunceli 1 51 1 48
Toplam 4 166 4 105

 

244-TRIAL-Başvuru Sayıları 18

 

İl Başvuru Sayısı
Bingöl 10
Elazığ 8
Malatya 15
Tunceli 6
Toplam 39

 

25-TRIAL-Nihai Değerlendirme Sonuçları 219

2011 Yılı Turizm Ve Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Sonuçları

 

İçerik GörselleriCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır