2011-TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAM TANITIMI

46-TRIAL-Özet 43

 

Referans No           : TRB1/2011/TD

İlan Tarihi               : 06.05.2011

 

ADI

TEKNİK DESTEK

AMACI

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik uzman desteği sağlamaktır.

BÜTÇESİ

450.000 TL

BAŞVURU YERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI

Turgut Özal Mah. Ankara Caddesi No:139

Merkez /MALATYA

DESTEK TUTARI

Doğrudan mali destek söz konusu değildir. Ajans tarafından hizmet alınması durumunda, hizmet bedeli 15.000TL’yi aşamaz.

PROJE SÜRESİ

Azami 1 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİBİ

·       Kamu kurum ve kuruluşları,

·       Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

·       Sivil toplum kuruluşları.

SON BAŞVURU TARİHİ*

*Son başvuru tarihi öncesinde program bütçesinin tamamının tahsis edilmesi halinde program başvurulara kapatılır.

TRB1/2011/TD/01

30 Haziran 2011, Perşembe 18:30

TRB1/2011/TD/02

26 Ağustos 2011, Cuma 18:30

TRB1/2011/TD/03

31 Ekim 2011, Pazartesi 18:30

TRB1/2011/TD/04

30 Aralık 2011, Cuma 18:30

 

22-TRIAL-Amaç 11

 

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik uzman desteği sağlamaktır.

 

Teknik Destek Nedir?

 • Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik faaliyetlere verilen destektir.
 • Ajans uzmanları veya Ajans'ın belirlediği uzman/danışman tarafından hizmet alımı yoluyla sağlanır. 

 

Teknik Destek Ne Değildir?

 • Bir mali destek türü değildir.
 • Yararlanıcının gelir elde edebileceği bir destek türü değildir.
 • Gerçek kişiler ile kar amacı güden kurum ve kuruluşların başvurabileceği bir destek türü değildir.
 • Uzman/danışman kurum ücreti ve bu kişilerin yol-konaklama giderleri dışında herhangi bir maliyet uygun maliyet değildir. 

80-TRIAL-Bütçe 55

 

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 450.000 TL’dir. Fakat Fırat Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

 

 

Programa İlişkin Mali Esaslar

 • Teknik Destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Ajans, bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkanları çerçevesinde kendi personeliyle sağlar. Zorunlu hallerde Teknik Destek, Ajans tarafından hizmet alımı yapılarak sağlanabilir.
 • Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz.
 • Aynı Teknik Desteği talep eden farklı Başvuru Sahipleri olması durumunda Fırat Kalkınma Ajansı sözkonusu destekleri birleştirme yoluna gidebilir.
 • Yararlanıcı, Teknik Destek nedeniyle doğrudan gelir elde edemez. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde, ilgili tutarın Ajansa aktarılması sağlanır.
 • Teknik Destek kapsamında yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı (eş finansman) talep edilmez. Ancak teknik desteğin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından ayni katkı olarak sağlanır.
 • Ajans tarafından sağlanacak Teknik Destek, sadece uzman temini ile uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsar.

 

 

258-TRIAL-Süre ve Yer 147

 

Teknik Destek kapsamında uygulanacak faaliyetlerin azami süresi 1 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

 

Faaliyetler, Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesi'nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) gerçekleştirilmelidir; ancak bölgenin stratejik amaçları ile uygunluğu gerekçelendirilerek bazı alt faaliyetler bölge dışında da gerçekleştirilebilir.

 

70-TRIAL-Kimler Başvurabilir 90

Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır;

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları.

 

Başvuru Sahipleri aşağıda verilen koşulların tümüne uymak zorundadırlar;

 • Teknik Destek konusunun, talepte bulunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
 • Başvuru Sahibinin Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesi'nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) merkezinin ya da yasal şubesinin kurulu ve kayıtlı olması (Temel faaliyetlerin bölge içinde gerçekleştirilmesi veya amacının bölgeyle ilişkisi uygun biçimde gerekçelendirildiği takdirde bu şart aranmaz),
 • Başvuru Sahibinin Teknik Destek talebinin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

 

Başvuru Sahibine İlişkin Özel Düzenlemeler

 • Başvuru Sahibi ve ortağı bir dönem içerisinde en fazla iki kez, aynı yıl içerisinde ise en fazla dört kez Teknik Destek talebinde bulunabilir.
 • Başvuru Sahibi ve ortağına bir dönem içerisinde en fazla bir kez, aynı yıl içerisinde ise en fazla iki kez Teknik Destek sağlanır.
 • Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez.
 • Daha önce Ajans tarafından mali destek sağlanan bir proje veya faaliyet için Teknik Destek sağlanmaz.
 • Bu sınırları aşan faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

 

Ortaklar

Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Ortaklar, Bölüm 2.3.1’de belirtilen koşullardan “Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesi'nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgelerde bulunması” dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

273-TRIAL-Faaliyetler 127

 

Ajans, sadece aşağıdaki verilen beş başlık altında, kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir:

·         Eğitim verme,

·         Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,

·         Geçici uzman personel görevlendirme,

·         Danışmanlık sağlama,

·         Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma.

 

Aşağıda tablo halinde verilmiş olan Teknik Destek konu başlıkları, TRB1 2010-2013 Bölge Planı’nda yer alan stratejik amaçlar çerçevesinde belirlenmiş ve sadece örnek olarak sunulmuştur. Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek ve program amaçlarıyla uyumlu diğer Teknik Destek talep konuları da değerlendirme kapsamına alınabilecektir.

 

Sosyal Yapının ve Beşeri Sermayenin Güçlendirilmesi

·         Dezavantajlı Gruplara Yönelik Mesleki Gelişimin Sağlanması

·         Tarihi ve Kültürel Varlıkların Etkin Biçimde Değerlendirilmesinin Sağlanması

·         Kamu, Özel Sektör ve STK'lar Arasındaki İşbirliği Kültürünün Geliştirilmesi

·         Sivil Toplum Kuruluşlarının Mali, İdari ve Yönetsel Kapasitelerinin Geliştirilmesi

Tarım ve Gıda Sektörlerinin Geliştirilmesi

·         Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Verim Artırıcı Yöntemlerin Yaygınlaştırılması

·         Organik, Örtü Altı ve İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

·         Modern Meyve Üretim Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması

·         Modern Hayvan Yetiştirme Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması

·         Modern Sulama Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması

·         Ekonomik Değeri Yüksek Tür, Irk ve Çeşit Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması

·         Yerel Ürünlerde Tescilli Coğrafi İşaretlerin Sayısının Artırılması

Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin Geliştirilmesi

·         Modern İşleme, Depolama ve Ambalajlama Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması

·         Dış Ticaret ve Pazarlama Kapasitesinin Geliştirilmesi

·         Kalite Sistemi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

·         Stratejik Plan ve Performans Programlarının Hazırlanması

·         Turizm Alanında Farkındalığın ve Hizmet Kalitesinin Artırılması

·         İş Süreçlerinin Analizi

·         Üretim Planlama ve Üretim Kapasitesinin Artırılması

·         Ar-Ge, İnovasyon ve Kümelenme Stratejilerinin Oluşturulması ve Geliştirilmesi

·         Bilgi Teknolojilerinin Etkin Kullanımının Sağlanması

·         Proje Geliştirme ve Olgunlaştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi

·         Kurumsallaşmanın ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

·         İhracatı Geliştirme, Girişimcilik ve Rekabetçilik Stratejilerinin Geliştirilmesi

·         Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi

·         Bölgenin İş ve Yatırım İmkânlarının Tanıtılması

Teknik Altyapının Geliştirilmesi

·         Plansız ve Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi

·         Bilişim ve İletişim Teknolojisi Altyapısının İyileştirilmesi

·         Su Kaynaklarının Etkin Kullanılması

·         Atık Yönetiminin Geliştirilmesi

·         Peyzaj Çalışmalarının Yaygınlaştırılması

·         Afet Yönetim Mekanizmalarının İyileştirilmesi

·         Bölgede Arazi Kullanım Planlarının Çıkarılması

·         Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kurulması ve Kullanılması

Kırsal Kesimde Yaşam Kalitesinin Artırılması

·         Kırsal Kesimde Yaşayan İnsanların Refahının Artırılması

·         Kırsal Turizmin Geliştirilmesi

·         Yöresel Zanaat ve El Sanatlarının Geliştirilmesi

·         Kırsal Alanda Teknik Altyapının İyileştirilmesi

·         Kırsal Alanda Sosyal Olanakların Geliştirilmesi

 

Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması

·         Alternatif Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanılması

·         Çevre Bilincinin Oluşturulması

·         Bilinçli Zirai İlaçlama ve Gübreleme Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması

·         Erozyonu Önleme Yöntemlerinin Uygulanması

·         Mevcut Doğal Kaynakların Verimli ve Etkin Kullanılması

 

113-TRIAL-Başvuru Tarihi 154

 

Teknik Destek başvuruları Mayıs 2011'den itibaren sürekli olarak alınır ve ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. 2011 yılı başvuru dönemleri ve son başvuru tarihleri 2011 yılı için aşağıda verilmiştir:

 

DÖNEM

REFERERANS NO

SON BAŞVURU TARİHİ

Mayıs-Haziran

TRB1/2011/TD/01

30 Haziran 2011, Perşembe 18:30

Temmuz-Ağustos

TRB1/2011/TD/02

26 Ağustos 2011, Cuma 18:30

Eylül-Ekim

TRB1/2011/TD/03

31 Ekim 2011, Pazartesi 18:30

Kasım-Aralık

TRB1/2011/TD/04

30 Aralık 2011, Cuma 18:30

 

Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2011 yılı Teknik Destek Programı bütçesi olan 450.000 TL’nin tamamının faaliyet yılı bitmeden kullandırılması durumunda, 2011 yılı Teknik Destek Programı sonlandırılacak ve bu program kapsamında yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Fırat Kalkınma Ajansı internet sitesinde (www.fka.org.tr) duyurulacaktır.

İSTATİSTİKLER VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

96-TRIAL-Başvuru Sayıları 172

 

Şehir Başvuru Sayısı
Bingöl 4
Elazığ 13
Malatya 24
Tunceli 6
Toplam 47

 

150-TRIAL-Nihai Değerlendirme Sonuçları 141

2011 Yılı Teknik Destek Programı Sonuçları

 

İçerik GörselleriCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır