2011-EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM TANITIMI

69-TRIAL-Özet 148

 

Referans No

: TRB1/2011/MDP/03

İlan Tarihi

: 30.11.2011

 

Adı

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

Amacı

İşletmelerin ürün geliştirme yeteneklerinin güçlendirilmesi ve üretim süreçlerinde kalitenin ve verimliliğin artırılması ile TRB1 Bölgesi'nde yenilikçi ve rekabetçi bir ekonominin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Öncelikleri

 • Yeni ürün geliştirmeye ve ürün çeşitlendirmeye yönelik çalışmaların yapılması
 • Kalite geliştirme ve standardizasyon amaçlı, üretim sürecini iyileştirmeye yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımı (sadece kapasite artırımını hedefleyen teknolojiler hariç)

Destek Kapsamındaki Alanlar*

*Bingöl ve Tunceli illerinde uygulanmak üzere sunulan projeler için programın amacına uygun olmak koşuluyla alan kısıtlaması bulunmamaktadır.

 • Gıda ve Tarıma Dayalı Sanayi
 • Makine-Teçhizat İmalatı
 • Yapı Malzemeleri İmalatı
 • Tıbbi ve Medikal Ürünlere Yönelik Sanayi
 • Tekstil Sanayi
 • Kimya Sanayi
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bütçesi

8.700.000  TL

Başvuru Yeri

FIRAT KALKINMA AJANSI

Turgut Özal Mah. Ankara Caddesi No:139

Merkez /MALATYA

Destek Tutarı

Asgari

40.000 TL

Azami

400.000 TL

Destek Oranı

Asgari

% 20

Azami

% 50

Proje Süresi

Azami 9 ay

Uygun Başvuru Sahibi

KOBİ

Son Başvuru Tarihi

30.01.2012

 

137-TRIAL-Amaç 297

 

Programıın amacı işletmelerin ürün geliştirme yeteneklerinin güçlendirilmesi ve üretim süreçlerinde kalitenin ve verimliliğin artırılması ile TRB1 Bölgesi'nde yenilikçi ve rekabetçi bir ekonominin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

 

Program ile işletmelerde;

 • Yeni ürün geliştirmeye ve ürün çeşitlendirmeye yönelik çalışmaların yapılması,
 • Kalite geliştirme ve standardizasyon amaçlı, üretim sürecini iyileştirmeye yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımı (sadece kapasite artırımını hedefleyen teknolojiler hariç)

kapsamındaki faaliyetler desteklenecektir.

 

Bu teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki alanların desteklenmesi hedeflenmektedir:

 

Destek Kapsamındaki Alanlar

 • Gıda ve Tarıma Dayalı Sanayi
 • Makine ve Teçhizat İmalatı
 • Yapı Malzemeleri İmalatı
 • Tıbbi Malzeme ve Medikal Ürün İmalatı
 • Tekstil Sanayi
 • Kimya Sanayi
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri

124-TRIAL-Bütçe 68

 

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 8.700.000 TL’dir. Destek almaya hak kazanan her bir proje için verilecek toplam destek miktarı aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olabilecektir.

 

ASGARİ TUTAR

40.000 TL

AZAMİ TUTAR

400.000 TL

 

Ajansın sağlayacağı mali destek miktarı, projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %50’sinden fazla olamaz. 

 

Programa İlişkin Mali Esaslar

 

 • Yararlanıcının, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Ancak her halükarda, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
 • Yararlanıcı, eş finansman tutarını kredi yoluyla temin edebilir.
 • Proje kapsamında edinilen tesis ve ekipmanlar herhangi bir kredi veya borca karşılık rehin olarak gösterilemez.
 • Ayni (nakdi olmayan) katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.
 • Bu program için tahsis edilen bütçenin başarılı projelerin desteklenmesi için  gereken toplam tutardan fazla olması halinde, kalan miktar bütçe yılı içerisinde yürütülecek olan diğer programların bütçesine aktarılabilecektir.

227-TRIAL-Süre ve Yer 248

 

Azami proje süresi, 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

 

Projeler, Fırat Kalkınma Ajansının faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesi'nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, gerekli olduğu durumlarda bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her durumda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

193-TRIAL-Kimler Başvurabilir 182

 

Bu program için uygun Başvuru Sahipleri, 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren işletmelerdir.

 

Başvuru yapabilmek ve destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümünü karşılıyor olmalıdır:

 

 • Proje faaliyetinin, Ticaret Sicil Gazetesinde ve ilgili oda kayıtlarında belirtilen faaliyet/iştigal alanı içerisinde bulunması,
 • Başvuru tarihi itibariyle, Ajansın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesi’nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) kurulu merkezlerinin ya da yasal şubelerinin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)/Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne (ESOB) kayıtlı olması,
 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

 

 

Başvuru Sahibine İlişkin Özel Düzenlemeler

 

 • Bir Başvuru Sahibi veya proje ortağı, Ajansın 2011 yılı içerisinde ilan ettiği tüm proje teklif çağrıları kapsamında (aynı veya farklı proje teklif çağrısı) toplamda en fazla 2 ayrı proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu mali destek alabilir.
 • Program kapsamında, Başvuru Sahibi'nin birden fazla projesinin başarılı bulunması durumunda, sadece en yüksek puan alan başvuruya mali destek sağlanabilir.
 • Yatırım Teşvik Belgesi almış olan yararlanıcılar, sundukları projelerde teşvik belgesi kapsamında olan yatırım harcamaları için destek alamazlar. 14.04.2011 tarihinden önce başvurusu yapılmış teşvik belgeleri için bu hüküm uygulanmaz.
 • Fırat Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı kapsamında sözleşme imzalamış olan yararlanıcılar, bu program kapsamında başvuru sahibi veya ortak olamazlar.

 

Ortak ve İştirakçiler

 

 

Başvuru sahipleri uygun kuruluşlarla proje ortaklığı yaparak başvuruda bulunabilirler. Ortaklar, projenin tasarlanmasında ve uygulanmasında aktif olarak rol almalıdırlar. Proje kapsamında ortakların harcamaları, Başvuru Sahipleriyle aynı koşullarda kabul edilecektir. Bu nedenle Ortaklar, Başvuru Sahibinin uygunluğunda belirtilen koşullardan “TRB1 Bölgesi'nde merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bulunması” dışında Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. 

 

Projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, projede Başvuru Sahibi ve Ortakları dışında iştirakçi kurum/kuruluşlar da bulunabilir. İştirakçiler, teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı, sponsorluk gibi konularda projede rol alabilir, ancak harcamaları uygun maliyet olarak değerlendirilmez.

171-TRIAL-Proje Konuları 69

 

Program amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak projeler, program kapsamında değerlendirilecektir. Program için proje örnekleri aşağıda verilmiş olup, program amacı ve önceliklerine uygun olduğu sürece diğer projeler de değerlendirilecektir.

 

Örnek Proje Konuları:

 • Gıda ürünleri işleme tesislerinde ürün çeşitlendirilmesini artırma amaçlı faaliyetler,
 • Makine ve teçhizat imalatında katma değeri artıracak tasarım geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Tarımsal üretimde verimliliği artıracak girdi niteliğindeki yeni makine, ekipman, malzeme ve kimyasalların üretimi,
 • Tıbbi malzeme ve medikal ürünlerde çeşitliliği artıracak ürün geliştirme ve yatırım projeleri,
 • Tekstil sektöründe nanoteknoloji kullanımına yönelik projeler,
 • Organik ürün, tıbbi ve aromatik bitki işleme ve paketleme tesislerinde yeni ürün üretimine yönelik teknoloji transferi,
 • Kalitenin ve verimliliğin artırılması ve mal ve hizmetlerin pazar payının artırılması amaçlı yeni teknoloji kullanımı,
 • Sektörel işbirliği ağlarının geliştirilmesi ve ortak Ar-Ge laboratuvarlarının kurulmasına yönelik projeler,
 • Tıbbi malzeme ve medikal ürünlerde üretim verimliliğini artıracak yeni teknoloji transferi ve yeni yatırım projeleri,
 • Gıda ürünleri işleme tesislerinde ürün kalitesini artırmaya yönelik izlenebilirliği sağlama amaçlı projeler,
 • Yenilikçi ürün, süreç ve makineler ile pazar payını ve rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler.

 

Yukarıda sayılan faaliyetler, sadece örnek olarak sunulmuş olup, desteklenecek faaliyetler program amaç ve öncelik alanlarıyla uyumlu olmak koşuluyla bu örneklerlerin dışındaki konularda da olabilir.

 

Bununla birlikte tüm projeler her koşulda yürürlükte bulunan mevzuata uygun olmalı ve aşağıda belirtilen içerikte olmamalıdır:

 

 • Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,
 • Sadece eğitim içerikli projeler,
 • Birincil tarım faaliyetler,
 • Maden arama ve çıkarma faaliyetleri, ocak işletmeciliği,
 • Restoran, lokanta, kafe vb. yeme - içme hizmeti sunmaya yönelik faaliyetler,
 • Araç ve makine tamir, bakım ve temizliğine yönelik faaliyetler,
 • Sadece mal alım satımına yönelik perakende ve toptan ticaret,
 • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,
 • %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi,
 • Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,
 • Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler, borsa yatırımları,
 • Gayrimenkul yatırımları,
 • Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,
 • Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,
 • Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara maddi veya ayni hibe veya kredi sağlamak için),
 • Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse),
 • Başvuru sahiplerinin rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler,
 • Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler.

 

293-TRIAL-Maliyetler 177

 

Proje uygulamalarında ortaya çıkan tüm maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bir harcamanın uygun maliyet kabul edilmesi için aşağıdaki ön koşullar aranmaktadır:

 • Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim ve proje hazırlamaya yönelik danışmanlık maliyetleri hariç),
 • Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması, maliyet etkinliği sağlaması,
 • Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi,
 • Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması, orijinal belgelerle desteklenmesi.

 

Uygun maliyetler, uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetlerin toplamından oluşmakta olup, maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:

 

Hangi Maliyetler Desteklenebilir?

 

 

 • Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali desteğin %25’ini geçmemek koşuluyla proje kapsamında yeni istihdam edilecek teknik personelin (en az lisans mezunu) piyasa koşullarında oluşmuş net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler,
 • Yolculuk ve gündelik giderleri (Yurtiçi gündelik giderleri, 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetvelinde belirtilen memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Yurtdışı gündelik giderleri için, Bakanlar Kurulunun Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararında belirtilen diğer şekillerde görevlendirilenlerden aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas alınarak, bu Kararın hükümleri uygulanır.),
 • Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile hizmet ve yeni ekipman satın alma maliyetleri,
 • Sarf malzemesi maliyetleri,
 • Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri,
 • Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri,
 • Tanıtım ve Görünürlük Maliyetleri,
 • Sağlanan mali desteğin %2’sini geçmemek ve faturalandırmak şartıyla Yararlanıcıların proje hazırlanması kapsamındaki danışmanlık ve kırtasiye giderleri,
 • Başka bir bütçe kalemi altında verilemeyen maliyetler ve genel idari giderlerden (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) oluşan götürü tutardır. Uygun dolaylı maliyetler, toplam uygun doğrudan maliyetlerin %2'sini aşamaz.

 

Hangi Maliyetler Desteklenmez?

 

 • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz, mahkeme masrafları vb. giderler,
 • Borçlar, zarar veya borç karşılıkları,
 • Faiz borcu,
 • Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
 • Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri,
 • İşletmelerin sözleşme öncesinde istihdam ettiği personelin brüt maaşı,
 • İkinci el ekipman satın alma giderleri,
 • Araba ve araç satın alma giderleri,
 • Kur farkından doğan zararlar,
 • Leasing ve amortisman giderleri,
 • Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşmiş olan harcamalar,
 • Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
 • Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
 • Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlar için yapılacak ödemeler,
 • Her türlü üretimde kullanılacak hammadde maliyeti.

 

114-TRIAL-Başvuru Tarihi 204

 

Program başvurularının alınması için son tarih 30/01/2012 saat 20:00’dır. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTATİSTİKLER VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

184-TRIAL-Toplantılar 243

Uygulanan program kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme ve eğitim toplantıları ve katılımcılarıyla ilgili bilgiler aşağıdadır.

 

İl Bilgilendirme Sayısı Bilgilendirme Katılımcı Sayısı Eğitim Sayısı Eğitim Katılımcı Sayısı
Bingöl 2 136 1 47
Elazığ 1 150 2 46
Malatya 3 263 3 100
Tunceli 3 76 1 45
Toplam 9 625 7 238

 

95-TRIAL-Başvuru Sayıları 111

 

İl Başvuru Sayısı
Bingöl 45
Elazığ 50
Malatya 85
Tunceli 13
Toplam 193

 

93-TRIAL-Nihai Değerlendirme Sonuçları 92

2011 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Sonuçları

 

İçerik GörselleriCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır