2010-DOĞRUDAN FAALİYET PROGRAMI

PROGRAM TANITIMI

36-TRIAL-Özet 47

 

Referans No:TRB1/2010/DFD/01

İlan Tarihi: 01.11.2010 

 

 

ADI

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

AMACI

TRB1 Bölgesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesidir.

 

Genel amaca yönelik olarak belirlenen özel amaçlar ise stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları ile bölgenin yatırım, tarım, sanayi ve ihracat ortamının iyileştirilmesine yönelik stratejik eylem ve faaliyetlere destek sağlamaktır.

BÜTÇESİ

550.000 TL

BAŞVURU YERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI

Turgut Özal Mah. Ankara Caddesi No:139

Merkez /MALATYA

DESTEK TUTARI

Asgari

18.000 TL

Azami

70.000 TL

DESTEK ORANI

Asgari

% 20

Azami

% 100

PROJE SÜRESİ

Azami 3 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİBİ

·         Yerel yönetimler

·         Üniversiteler

·         Diğer kamu kurum ve kuruluşları

·         Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

·         Sivil toplum kuruluşları

·         Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler

SON BAŞVURU TARİHİ

30.12.2010, saat 17:00 (Program bütçesi sınırına bu tarihten önce ulaşması durumunda program daha önce de sonlandırılabilir.)

 

46-TRIAL-Amaç 226

 

Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı’nın genel amacı, TRB1 Bölgesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesidir.

Genel amaca yönelik olarak belirlenen özel amaçlar ise stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları ile bölgenin yatırım, tarım, sanayi ve ihracat ortamının iyileştirilmesine yönelik stratejik eylem ve faaliyetlere destek sağlamaktır.

 

Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında:

 

 • Nitelikli insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi,
 • Tarımsal ürünlerin katma değerinin ve tarımsal kapasitenin artırılması,
 • Balıkçılık ve su ürünleri kültür yetiştiriciliği,
 • Sektörel kümelenme,
 • Yatırım olanaklarının artırılması,
 • İşletmelerin pazarlama ve dış ticaret kapasitesinin artırılması,
 • Kültür ve turizm değerlerinin tanıtılması, turizmin çeşitlendirilmesi,
 • Ulaşım altyapısının iyileştirilmesi,
 • Kırsal alanda yaşam kalitesinin artırılması,
 • Doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması,
 • Alternatif enerji kaynaklarının kullanım olanaklarının artırılması ve enerji verimliliğinin artırılması

 

ile ilgili faaliyetlere öncelik verilecektir. Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı’nın amaçlarına uygun olarak hazırlanan, ancak bu öncelikli konuların dışında kalan alanlara yönelik faaliyetler de program kapsamında değerlendirilerek desteklenebilecektir.

161-TRIAL-Bütçe 4

 

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 550.000 TL’dir. Fırat Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

 

 

Desteklerin Tutarı

 

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami proje destek tutarları arasında olacaktır:

 

·         Asgari tutar: 18.000 TL.

·         Azami tutar: 70.000 TL.

 

Destek kapsamında proje bütçesinin en az %20’si, en fazla ise %100’ü hibe olarak desteklenecektir. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Projelerde eş finansman zorunluluğu olmamakla birlikte, eş finansman katkısı içeren projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir.

 

Bütçede eş finansman öngörüldüğü durumlarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman Başvuru Sahibi tarafından karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü Başvuru Sahibinin kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

38-TRIAL-Süre ve Yer 171

 

 

Azami proje süresi, 3 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

 

Projeler, Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TRB1 bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) gerçekleştirilmelidir. Ancak projenin, bölgenin stratejik amaçlarına uygunluğu gerekçelendirildiği durumlarda, projenin bazı alt faaliyetleri bölge dışında da gerçekleştirilebilir.

 

 

186-TRIAL-Kimler Başvurabilir 205

 

Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri ve ortakları aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında sadece

 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler desteklenebilir.

 

Gerçek kişiler ve kar amacı güden kurum ve kuruluşlar Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programına Başvuru Sahibi veya ortağı olarak başvuramaz.

 

Doğrudan Faaliyet Desteğinden yararlanabilmek için Başvuru Sahipleri aşağıda verilen koşulların tümüne uymak zorundadır.

 • Proje faaliyetinin, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması (Proje temel faaliyetleri uygun gerekçelendirildiği takdirde doğrudan görev ve yetki alanına girmeyen projeler de sunulabilir),
 • Başvuru Sahibinin Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TRB1 bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması (Temel proje faaliyetlerinin bölge içinde gerçekleştirilmesi veya proje amacının bölgeyle ilişkisi uygun biçimde gerekçelendirildiği takdirde bu şart aranmaz.),
 • Proje Sahibinin projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

 

Ortak ve İştirakçiler

 

Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler.

Başvuru Sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar yararlanıcının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle ortaklar, Başvuru Sahibinin uygunluğunda belirtilen koşullardan “Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TRB1 bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgelerde bulunması” dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. 

 

Projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, projeye Başvuru Sahibi ve ortakları dışında başka kurum/kuruluşlar da iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçiler, teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı, sponsorluk gibi konularda projede rol alabilir, ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Ancak proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortakları ya da iştirakçilerinden sağlanması mümkün değildir.

 

199-TRIAL-Faaliyetler 156

 

Fırat Kalkınma Ajansı, Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında bölgenin kalkınması için belirlenmiş olan stratejik öncelikler doğrultusunda tanımlanan faaliyetlere destek verir.

 

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak ve program amaç ve öncelikleriyle uyumlu her türlü çalışma değerlendirme kapsamına alınabilecektir.

 

Bununla birlikte tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

 • Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,
 • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,
 • Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi,
 • %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi,
 • Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,
 • Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları
 • Gayrimenkul yatırımları,
 • Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,
 • Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,
 • Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için),
 • Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler,
 • Fırat Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler.

 

 

 

Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler:

 

Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisinde Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında, en fazla 3 projesi için başvuruda bulunabilir ve en fazla 1 projesi için destek alabilir. Bu sınırları aşan faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

28-TRIAL-Maliyetler 67

 

Destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil (yolculuk ve gündelik maliyetleri ve dolaylı maliyetler hariç), gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır.

 

Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler, Başvuru Rehberinin ekinde yer alan Proje Bütçesi (EK B) standart formuna göre hazırlanmalıdır.

 

Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır:

 • Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi,
 • Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması, maliyet etkinliği sağlaması,
 • Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi,
 • Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması, orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir.

 

Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bu çerçevede, maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:

 

Uygun Maliyetler

Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere iki türlü uygun maliyet bulunmakta olup, aşağıda tanımlanmaktadır:

a.   Uygun doğrudan maliyetler:

 • Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir:
 • Faaliyette görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),
 • Yolculuk ve gündelik giderleri,
 • Proje faaliyetlerinde öngörülen sonuçların elde edilebilmesi için zorunlu görülen durumlarda, piyasa fiyatlarına uygun olması şartıyla yeni ekipman alım maliyetleri,
 • Sarf malzemesi maliyetleri,
 • Taşeron maliyetleri (nakliye, kira, tanıtım ve görünürlük, basım, etkinlik organizasyonu vb.),
 • Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.),

 

b.   Uygun dolaylı maliyetler

Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri vb.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin % 5’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

 

Uygun olmayan maliyetler

 • Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:
 • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
 • Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
 • Faiz borcu,
 • Hali hazırda başka bir program kapsamında finanse edilen kalemler,
 • Arazi veya bina alımları,
 • İkinci el ekipman alımları,
 • Kur farkından doğan zararlar,
 • Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları,
 • Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
 • Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
 • Salt sözleşmeye, teminatlara ve Fırat Kalkınma Ajansı ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler.

151-TRIAL-Başvuru Tarihi 219

 

Başvuruların alınması için son tarih 30.12.2010 saat 17:00’dir. Son başvuru saatinden sonra teslim edilen başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTATİSTİKLER VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

191-TRIAL-Başvuru Sayıları 166

 

Şehir Başvuru Sayısı
Bingöl 9
Elazığ 33
Malatya 26
Tunceli 11
Toplam 79

 

17-TRIAL-Nihai Değerlendirme Sonuçları 46

2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Sonuçları

 

İçerik GörselleriCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır