Olağanüstü Hal İşlemleri Hakkında Açıklama
12 Temmuz 2017 Tarih ve 30122 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslara göre;
 
"MADDE 6 – (1) Başvurular, Komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ve bu Usul ve Esasların 1 ve 2 numaralı ekinde yer alan ilgili başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle valiliklere veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılır.
(2) Komisyona doğrudan başvuru yapılamaz. Bu şekilde yapılan başvurular hakkında herhangi bir işlem veya inceleme yapılmaz.
(3) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutuklu veya hükümlüler, bu Usul ve Esaslara ekli formu fiziki olarak doldurup bulundukları kurumda görevli memura teslim eder. İlgili memur, doldurulan formu esas alarak internet sitesinde yayınlanan formu doldurup alınan çıktıyı başvurucuya imzalatarak kurum müdürlüğüne teslim eder. Kurum müdürlüğü, gerekli işlemleri tamamlayarak başvurucuya alındı belgesi verir ve bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla başvuru formunu varsa dilekçe ve ekleriyle birlikte Komisyona gönderir.
(4) Valilikler ve ilgili kurumlar, başvuru evrakını gecikmeksizin Komisyona gönderir.
(5) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan başvurular hakkında 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.
(6) Başvurulara ilişkin diğer hususlar Komisyonca belirlenir ve ilan edilir."
 
Bu kapsamda Ajansımıza yapılacak başvurular, Fırat Kalkınma Ajansı Turgut Özal Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:69/A Yeşilyurt – MALATYA adresindeki ana hizmet binasında kabul edilecektir. Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli Yatırım Destek Ofislerine yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır